Wat moet ik doen na het beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Als erfgenaam kunt u er voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Wanneer de schulden meer zijn dan de bezittingen, dan hoeft u niet uit eigen vermogen bij te betalen.

Beneficiaire aanvaarding is vaak een verstandige keuze, maar het betekent wel dat u een ‘vereffeningsprocedure‘ moet volgen. In de wet staat een uitgebreide beschrijving van uw verplichtingen als vereffenaar.

Volg ons stappenplan voor de vereffeningsprocedure. De vereffeningsprocedure is hiermee globaal omschreven. Wij raden u aan om een notaris te raadplegen. U kunt de notaris of een andere deskundige (bijvoorbeeld een advocaat) laten benoemen tot vereffenaar.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Maak een boedelbeschrijving op

Als vereffenaar moet u zo snel mogelijk een boedelbeschrijving van de nalatenschap maken. Een boedelbeschrijving is een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap per sterfdatum. U kunt dat zelf doen of via de notaris.

Stap 2. Leg de boedelbeschrijving ter inzage

De boedelbeschrijving moet op het kantoor van de boedelnotaris (als die is aangewezen) of bij de griffie van de rechtbank ter inzage worden gelegd. Het doel hiervan is dat de andere erfgenamen en de belanghebbenden de beschrijving kunnen inzien.

U kunt als vereffenaar worden vrijgesteld van de verplichting om de boedelbeschrijving ter inzage te leggen. U moet hiervoor eerst een verzoek doen bij de kantonrechter.

Stap 3. Meld een negatieve erfenis

Wanneer een boedelbeschrijving is gemaakt, zal het duidelijk zijn of de nalatenschap positief of negatief is. Als de nalatenschap negatief is, dan bent u als vereffenaar verplicht om dit zo snel mogelijk te laten weten aan de kantonrechter.

Stap 4. Roep schuldeisers op

Als vereffenaar moet u de bekende schuldeisers van de nalatenschap per brief oproepen om hun vorderingen in te dienen. Dit betekent dat de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden van de erflater. De schuldeisers moeten daarna aan u melden wat ze te vorderen hebben. 

De kantonrechter kan bepalen dat de vereffenaars de schuldeisers ‘openlijk’ moeten oproepen om hun vorderingen vóór een bepaalde datum in te dienen. Deze openlijke oproeping vindt plaats in de Staatscourant en in één of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen. 

Stap 5. Adres schuldeiser onbekend? Geef het door aan de kantonrechter

Als het adres van een op te roepen schuldeiser onbekend is, dan moet dit aan de kantonrechter worden gemeld. De kantonrechter kan dan aanwijzingen geven voor het opsporen van de schuldeiser. 

Stap 6. Verkoop de goederen

Voor zover het nodig is, moeten de goederen van de nalatenschap worden verkocht. Dit wordt ‘te gelde maken' genoemd. Met de opbrengst worden de schulden zoveel mogelijk afgelost. 

Stap 7. Maak een uitdelingslijst

De kantonrechter kan bepalen dat u als vereffenaar een lijst maakt met de baten en de schulden. Dit wordt een ‘uitdelingslijst’ genoemd. Hierop staan de baten en schulden. Ook staan de schuldeisers en hun wettelijke rangorde vermeld.

Wat moet er gebeuren met de uitdelingslijst?

 1. Dien de uitdelingslijst in bij de rechtbank.
 2. Publiceer de uitdelingslijst in de Staatscourant en in een regionaal nieuwsblad.
 3. Stel de erfgenamen en schuldeisers van de nalatenschap schriftelijk op de hoogte. Schuldeisers hebben daarna een maand de tijd om tegen de uitdelingslijst in verzet te komen.

Stap 8. Betaal de schuldeisers

Nadat de wettelijke periode van verzet is verstreken, kan de vereffenaar overgaan tot het uitkeren van de schulden. Hierbij moet de uitdelingslijst zoveel mogelijk worden gevolgd. Als er een positief saldo is, dan ontvangen de erfgenamen hun deel. De taak van de vereffenaar eindigt als de nalatenschap is afgehandeld.

De kantonrechter kan u als vereffenaar verplichten om rekening en verantwoording af te leggen over de door u verrichte werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een vereffeningsprocedure?

  Na een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap zijn de erfgenamen verplicht om de nalatenschap te vereffenen. Dat betekent dat alle baten en schulden in kaart worden gebracht. Zo moet er een boedelbeschrijving worden gemaakt en moet duidelijk worden wie de schuldeisers zijn. Het doel van de vereffeningsprocedure is dat de schulden uit de erfenis zoveel mogelijk worden voldaan. 
   
  Voor hulp en informatie over de vereffeningsprocedure kunt u contact opnemen met een notaris. Voor algemene vragen kunt u op werkdagen van 09.00 - 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon via 0900 - 346 93 93 (€ 0,80 p/m).

 • Wie is vereffenaar?

  Volgens de wet moet een beneficiair aanvaarde nalatenschap worden vereffend. In de wet staat hoe de vereffeningsprocedure gaat. De vereffenaar moet ervoor zorgen dat de procedure op de juiste manier wordt doorlopen. 

  De hoofdregel is dat alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars zijn. Maar het is ook mogelijk dat de rechtbank iemand anders tot vereffenaar benoemt. De rechtbank kan dit op eigen initiatief doen. Maar dit kan ook op verzoek van één of meerdere erfgenamen.

 • Moet er altijd een vereffening plaatsvinden bij beneficiaire aanvaarding?

  Nee, er zijn uitzonderingen. Ondanks de beneficiaire aanvaarding is er geen vereffening nodig in de volgende gevallen:

  1. Als er een executeur is en die ook kan aantonen dat de opbrengst van de nalatenschap ruim voldoende is om de schulden betalen;
  2. Wanneer de kantonrechter zegt dat de wettelijke vertegenwoordiger niet verplicht is tot vereffening. Wettelijke vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld de ouders, een voogd of een curator. De wettelijk vertegenwoordiger moet hiervoor eerst een verzoek indienen bij de kantonrechter. De wettelijk vertegenwoordiger moet wel aantonen dat de opbrengst van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden te voldoen;
  3. Als er sprake is van een wettelijke verdeling en iemands anders dan de langstlevende echtgenoot de nalatenschap beneficiair aanvaardt. De wettelijke verdeling geldt wanneer iemand overlijdt die een echtgenoot en kinderen achterlaat, maar zelf geen testament heeft opgemaakt.
 • Wat gebeurt er als een vereffenaar zich niet aan de regels houdt?

  Als vereffenaar loopt u een groot risico als u zich niet aan de regels van de vereffeningsprocedure houdt. U kunt dan alsnog voor schulden van de nalatenschap in uw eigen vermogen aansprakelijk worden gesteld.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de erfenis niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket kan u algemene informatie verstrekken de beneficiaire aanvaarding.

  Erfrecht is een specialistisch rechtsgebied. Daarom is het voor het Juridisch Loket moeilijk om u specifiek advies te geven over uw beneficiaire aanvaarding. Wilt u meer weten over de financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met een notaris.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Erfenis
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.