Bezwaar maken tegen omgevingsvergunning buren | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn buren hebben een omgevingsvergunning aangevraagd

Bespreek uw bedenkingen met uw buren. U kunt nu nog geen bezwaar maken bij de gemeente.

Wordt de vergunningsaanvraag in uw plaatselijke krant of op de website van uw gemeente aangekondigd? Dan kunt u meestal schriftelijk laten weten wat u van de aanvraag vindt. Deze brief heet een zienswijze. Vertel in de zienswijze waarom u bezwaren heeft tegen de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) die uw buren hebben aangevraagd. De gemeente neemt uw argumenten mee bij de beslissing over de omgevingsvergunning.

Heeft u een zienswijze ingediend en wordt de vergunning toch verleend? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij de gemeente.

Mijn buren hebben een omgevingsvergunning gekregen

Bent u het niet eens met de verleende omgevingsvergunning? Maak dan binnen zes weken schriftelijk bezwaar. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift. Leg in uw bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de omgevingsvergunning.

U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Bijvoorbeeld als u direct naast de buren woont of uitkijkt op de bouwplaats.

Intrekken omgevingsvergunning

De gemeente kan de omgevingsvergunning alleen intrekken als er een gegronde reden is. Bijvoorbeeld als het bouwwerk:

 • niet in het bestemmingplan van de gemeente past
 • niet voldoet aan bouwtechnische eisen van het landelijke Bouwbesluit
 • niet voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening
 • niet voldoet aan de welstandseisen van uw gemeente

Wijst de gemeente uw bezwaar af? Stel dan binnen zes weken beroep in bij de bestuursrechter.

Mijn buren gaan verbouwen/hebben verbouwd zonder vergunning

Mijn buren hebben geen vergunning nodig

Soms is geen vergunning nodig voor een verbouwing. Dat geldt voor eenvoudige verbouwingen aan de achterkant van de woning, zoals:

 • een overkapping
 • een aan- of uitbouw
 • een dakkapel
 • een afscheiding tussen balkons of dakterrassen
 • het aanbrengen van zonnepanelen
 • antennes

Uw buren kunnen in dit geval zonder vergunning of toestemming gaan bouwen. U kunt geen bezwaar maken bij de gemeente.

Mijn buren hebben wel een vergunning nodig

U kunt geen bezwaar maken bij de gemeente als uw buren geen omgevingsvergunning hebben aangevraagd.

Hebben uw buren toch verbouwd of zijn uw buren hier nog mee bezig, terwijl een omgevingsvergunning nodig is? Spreek uw buren hierop aan. Stuur eventueel een aangetekende brief naar uw gemeente met het verzoek op te treden tegen uw buren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief verzoek om handhaving bouwvoorschriften.

Bent u het niet eens met de verbouwing? Of heeft u hier hinder van? Overleg dan met uw buren over een passende oplossing.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mogen mijn buren starten met bouwen als de bezwaarprocedure nog loopt?

  Ja. Uw buren mogen direct met de bouw beginnen als zij de bouwvergunning hebben ontvangen. Uw bezwaarschrift houdt dat niet tegen. Uw buren lopen wel het risico dat zij de bouw moeten afbreken als de gemeente de vergunning intrekt.

  Wilt u voorkomen dat uw buren de bouw starten? Vraag dan aan de bestuursrechter om de bouw te stoppen tot de gemeente over uw bezwaar heeft beslist. Dat heet een verzoek om voorlopige voorziening.

 • Waar vind ik informatie over aangevraagde en verleende vergunningen?

  Uw gemeente publiceert vergunningsaanvragen en verleende vergunningen. Kijk voor de bekendmakingen bijvoorbeeld:

  • in de lokale krant of huis-aan-huisblad
  • op de website van uw gemeente
  • in het register van uw gemeente, waarin alle aangevraagde en verleende vergunningen staan geregistreerd

  Uw gemeente is niet verplicht om de verleende vergunningen bekend te maken, maar dit gebeurt vaak wel.

Terug naar boven Shape