Kan ik bezwaar maken tegen de bouwvergunning (omgevingsvergunning) van mijn buren?

Als uw buren gaan verbouwen moet er worden voldaan aan de regels uit het Bouwbesluit. Deze bouwvoorschriften zijn er om de kwaliteit, het milieu en de volksgezondheid te waarborgen. Het Bouwbesluit staat wel los van het feit of uw buren een bouwvergunning (ook omgevingsvergunning genoemd) nodig hebben. Wilt u bezwaar maken tegen de bouwvergunning van uw buren? Kijk wat u kunt doen.

Uw buren mogen vergunningvrij bouwen en hebben geen vergunning nodig

Voor eenvoudige verbouwingen aan de achterkant van een woning, hebben uw buren geen vergunning nodig. Denk aan:

 • een overkapping;
 • een aan- of uitbouw;
 • een dakkapel;
 • een afscheiding tussen balkons of dakterrassen;
 • het aanbrengen van zonnepanelen, of;
 • antennes.

Uw buren kunnen zonder toestemming gaan bouwen. U kunt dan geen bezwaar maken. Bent u het niet eens met de verbouwing? Of heeft u hier hinder van? Dan kunt u met uw buren in onderling overleg tot een oplossing proberen te komen.

Meer informatie over vergunningvrij bouwen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uw buren hebben een bouwvergunning gekregen

Heeft de gemeente een bouwvergunning verleend? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u direct naast de buren woont, maar ook omwonenden die uitkijken op de ‘bouwplaats’ of gevolgen ondervinden van de bouw kunnen bezwaar maken.

Als u bezwaar maakt tegen een bouwvergunning, moet u in uw bezwaarschrift aangeven waarom u het niet eens bent met het afgeven van de vergunning. Niet elke bezwaarreden kan de bouw tegenhouden. Uw gemeente kan een bouwvergunning bijvoorbeeld intrekken als het bouwwerk:

 • niet in het bestemmingplan van de gemeente past;
 • niet voldoet aan het landelijke bouwbesluit (bouwtechnische eisen, zoals materialen en veiligheid);
 • niet voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening;
 • niet voldoet aan de welstandseisen van uw gemeente.

 

Uw gemeente moet wel gegronde redenen hebben om een bouwvergunning in te trekken. Valt een pand onder de regels van de ‘Monumentenwet 1988’? Dan is er ook een monumentenvergunning nodig om te mogen verbouwen. 

Uw buren hebben een bouwvergunning aangevraagd

Hebben uw buren een bouwvergunning aangevraagd? Dan kunt u nog geen bezwaar maken. Wordt de vergunningsaanvraag in uw plaatselijke krant of op de website van uw gemeente aangekondigd? Dan kunt u mogelijk uw ‘zienswijzen’ indienen. ‘Zienswijzen’ zijn de bezwaren in de periode, voordat de gemeente een beslissing op de aanvraag van uw buren. Uw argumenten neemt de gemeente mee in de overweging om een vergunning te verlenen.

Heeft u zienswijzen ingediend? Dan hoeft u geen bezwaar te maken tegen het verlenen van de vergunning. U kunt direct in beroep bij de bestuursrechter

Uw buren gaan verbouwen/hebben verbouwd zonder bouwvergunning

U kunt geen bezwaar maken als uw buren geen bouwvergunning hebben aangevraagd. Hebben uw buren verbouwd? Of zijn uw buren aan het verbouwen, terwijl er een bouwvergunning nodig is? Dan kunt u een aangetekende brief sturen naar uw gemeente met het verzoek op te treden tegen uw buren.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Mogen de buren gaan bouwen als er een bezwaarprocedure loopt?

  Ja. Zodra uw buren de bouwvergunning hebben ontvangen, mogen zij met de bouw beginnen. Uw bezwaarschrift houdt dat niet tegen.

  Wilt u voorkomen dat de bouw wordt opgestart? Dan kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) indienen. Hierin vraagt u de rechter om de bouw te stoppen tot de gemeente over uw bezwaar heeft beslist.

  Gaan uw buren toch bouwen tijdens de bezwaar- of de beroepsprocedure? Dan lopen zij het risico dat de bouw uiteindelijk moet worden afgebroken als de gemeente of de bestuursrechter de vergunning intrekt.

 • Waar vind ik informatie over aangevraagde en verleende vergunningen?

  Uw gemeente publiceert alle vergunningsaanvragen waarin staatstaat hoe en wanneer de vergunning is verleend. Deze bekendmakingen vindt u o.a.:

  • in de lokale krant;
  • op de website van uw gemeente;
  • het register van uw gemeente, waarin alle aangevraagde en verleende vergunningen worden geregistreerd.

   

  Wilt u bezwaar maken tegen de bouwvergunning van uw buren? Dan heeft u 6 weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken. De termijn start op het moment dat uw gemeente de vergunning heeft verzonden aan uw buren. Verstuur een aangetekende brief (voorbeeld bezwaarschrift) waarin u bezwaar maakt tegen de afgegeven omgevingsvergunning en waarom. De website van uw gemeente vindt u gemakkelijk via overheid.nl.

  Uw gemeente is niet verplicht om de verleende vergunningen bekend te maken, maar dit gebeurt vaak wel.

 • Wat gebeurt er nadat ik een bezwaarschrift heb ingediend?

  Vanwege uw bezwaar kijkt de uw gemeente opnieuw naar de aanvraag voor de bouwvergunning. U kunt uw gemeente vragen om uw bezwaren mondeling te mogen uitleggen tijdens een hoorzitting.

  Uw gemeente kan vervolgens 3 beslissingen nemen:

  • uw bezwaar is gegrond. Dit betekent dat uw gemeente u gelijk geeft. De omgevingsvergunning van uw buren wordt ingetrokken. Is de bouw begonnen? Dan moeten uw buren de bouw direct stoppen.
  • uw bezwaar is ongegrond. Uw gemeente is het niet eens met uw bezwaar. Er verandert niets aan de vergunning van uw buren. Zij kunnen doorgaan met de bouw.
  • Uw bezwaar is niet ontvankelijk. Dit betekent dat uw bezwaarschrift te laat is ingediend en dat uw gemeente niet naar de inhoud van uw bezwaarschrift zal kijken.

  Is uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan kunt u in beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank. Voor deze procedure is een advocaat niet verplicht. 

  Natuurlijk kunt u ook proberen om samen met uw buren een oplossing te vinden. U kunt hiervoor buurbemiddeling of een mediator inschakelen.