Mag ik zomaar meer of minder uren werken?

U kunt meer of minder uren gaan werken. De Wet flexibel werken (Wfw) maakt dit mogelijk voor werknemers bij bedrijven met minstens 10 werknemers. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bedrijven met minder dan 10 werknemers hebben een eigen regeling.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer mag ik meer of minder uren gaan werken?

  Ten minste 26 weken in dienst?
  Als u langer dan 26 weken in dienst bent bij uw werkgever, mag u vragen om meer of minder uren te werken. Dit kan volgens de Wet flexibel werken. Bent u even bij uw werkgever weggeweest, maar was deze periode wel maximaal 6 maanden? Dan telt de voorliggende periode wel mee voor de berekening van de termijn van 26 weken.  

  Minder dan 10 werknemers?
  Als er bij uw bedrijf minder dan 10 werknemers werken, geldt de Wet flexibel werken niet. Uw bedrijf moet wel een regeling hebben over hoe u kunt vragen om meer of minder uren te mogen werken. Vraag dit na bij uw werkgever.

  Cao
  In uw cao mag niet staan dat u niet mag vragen om minder uren te werken. Uw cao kan wel meer/andere voorwaarden stellen aan uw verzoek om meer uren te werken. Als er geen cao van toepassing is, dan mag de werkgever alleen afwijken als er overeenstemming is met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

 • Hoe vraag ik om meer of minder uren werken?

  U moet schriftelijk bij uw werkgever vragen of u meer of minder uren mag werken. Zorg dat de brief minstens 2 maanden voordat u meer of minder uren wilt gaan werken bij uw werkgever ligt. Geef aan om hoeveel uren het gaat, wanneer u meer of minder wilt gaan werken en op welke uren in de week.

  Denk er wel aan dat u hoogstens één keer per jaar kunt vragen om meer of minder uren te mogen werken.

 • Mag de werkgever weigeren mij meer of minder te laten werken?

  Uw werkgever mag alleen weigeren u meer of minder uren te laten werken als hij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als de vermindering leidt tot ernstige problemen om de openvallende uren op te vullen. Of als het moeilijk is de roosters rond te krijgen. Of als er problemen komen op het gebied van de veiligheid. Een verzoek om vermeerdering kan afgewezen worden als er onvoldoende werk is of als de formatieruimte ontoereikend is. Ook andere financiële/organisatorische omstandigheden kunnen leiden tot een weigering van uw verzoek tot vermeerdering van uren.

  Uw werkgever is dus maar beperkt vrij om uw verzoek af te wijzen. Dit geldt ook als u een verzoek doet om aanpassing van uw werktijden of aanpassing van uw werkplek.

 • Wat houdt de Wet flexibel werken in?

  Sinds 1 januari 2016 heeft u de mogelijkheid om uw werkgever te verzoeken om uw arbeidsvoorwaarden te wijzigen. U kunt verzoeken om:

  • meer of minder uren te werken
  • op een andere werkplek te werken
  • aanpassing van uw werktijden

  Uw verzoek om op een andere werkplek te werken kan inhouden om (vaker) thuis te werken of uw werk op een andere standplaats te doen. Bij aanpassing van uw werktijden kunt u verzoeken om per dag meer of minder uren of op andere tijdstippen te werken.

  Lees meer informatie over werken op een andere werkplek  of aanpassing van uw werktijden op de website van de Rijksoverheid.

 • Wanneer beslist de werkgever of u meer of minder mag werken?

  Uw werkgever moet 1 maand vóór de datum waarop u meer of minder wilt gaan werken schriftelijk beslissen. Doet hij dit niet, dan staat uw verzoek tot vermindering of vermeerdering van arbeidsduur vast. De werkgever treedt met u in overleg over het verzoek dat u heeft ingediend. Als uw werkgever uw verzoek afwijst of hij wijkt af van de voorgestelde spreiding van uren, dan dient hij de reden hiervan schriftelijk op te geven.

 • Wat kan ik doen als de werkgever weigert om mij meer of minder te laten werken?

  Als overleg tussen u en de werkgever niet lukt, is mediation misschien nog mogelijk. Indien u dit wenst kunt u ook een uitspraak van de rechter vragen. De rechter kijkt dan wie de beste argumenten heeft. U kunt daarbij uw rechtsbijstandverzekering of een advocaat inschakelen.

 • Mag mijn werkgever mij ontslaan als ik vraag om meer of minder uren te werken?

  Nee. De Wet flexibel werken verbiedt het om u te ontslaan als u de werkgever verzoekt om meer of minder uren te werken.

 • Wat kan ik doen als ik minder wil werken, omdat ik een kind krijg?

  U kunt in dit geval misschien ouderschapsverlof aanvragen.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de Wet flexibel werken  vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.