Kan mijn werkgever andere werktijden opleggen?

Als uw werkgever uw werktijden wil veranderen, hoeft u daar niet altijd mee akkoord te gaan. Dit hangt af van uw arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of cao. Uw werkgever moet ook een goede reden hebben voor de wijziging van uw werktijden. Bekijk welke stappen u kunt nemen.

Stap 1

Ga niet zomaar akkoord

Ga niet direct akkoord met wijziging van uw werktijden of werkdagen.

Stap 2

Kijk in uw arbeidsovereenkomst

Uw arbeidsovereenkomst
Kijk eerst in uw arbeidsovereenkomst. Zoek uw arbeidscontract op en kijk wat daarin staat over werktijden en of de werkgever uw arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen.

Wijzigingsbeding
Als er in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' staat, dan betekent dit dat de werkgever de werktijden zonder uw toestemming mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. De belangen van de werkgever kunnen zwaarder wegen dan uw belangen. In dat geval mag de werkgever uw werktijden wijzigen.

Geen wijzigingsbeding
Staat er in uw arbeidscontract geen ‘wijzigingsbeding’, dan mag de werkgever onder omstandigheden toch uw werktijden wijzigen. De wijziging van werktijden moet voor uw werkgever noodzakelijk zijn, omdat de omstandigheden op het werk zijn veranderd. Bijvoorbeeld: de openingstijden van de winkel waar u werkt zijn gewijzigd. Uw werktijden moeten dan gewijzigd worden, omdat de winkel anders onbemand is. Of u accepteert een andere functie waarbij ook andere werktijden gelden. Vervolgens moet de werkgever een redelijk voorstel aan u doen. Daarbij moet er naar alle omstandigheden worden gekeken. 

Stap 3

Kijk in het bedrijfsreglement

Geldt er binnen uw bedrijf een bedrijfsreglement waarin bepalingen staan over werktijden? Als u hiervoor getekend heeft, gelden deze regels over werktijden voor u.

Wijzigingsbeding
Als er in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' staat, dan betekent dit dat de werkgever de werktijden zonder uw toestemming mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. De belangen van de werkgever kunnen zwaarder wegen dan uw belangen. In dat geval mag de werkgever uw werktijden wijzigen.

Geen wijzigingsbeding
Staat er in het bedrijfsreglement geen eenzijdig wijzigingsbeding? Dan mag de werkgever de werktijden wijzigen als dat gezien de ‘redelijkheid en billijkheid’ aanvaardbaar is. Een wijziging van werktijden is aanvaardbaar wanneer er sprake is van gewijzigde wetgeving en wanneer de wijziging van de regeling geen ingrijpende gevolgen heeft voor u als werknemer. De werkgever moet aantonen dat door het behouden van de werktijden de onderneming in gevaar komt. Doet hij dit niet, dan is de voorgestelde wijziging al gauw onaanvaardbaar. 

Ondernemingsraad
Als er een ondernemingsraad actief is bij uw werkgever, dan zal de ondernemingsraad toestemming moeten geven voor de wijziging van werktijden in het arbeidsreglement.

Stap 4

Kijk in uw cao

Is er een cao in de sector waar u werkt? Kijk dan wat daarin staat over het  wijzigen van werktijden door de werkgever.

Geldt de cao voor u en staat er een bepaling in de cao dat de werktijden gewijzigd kunnen worden? Dan gelden de bepalingen voor iedere werknemer en moet u als werknemer in principe met de wijziging van de werktijden akkoord gaan.

De bepaling geldt als dit naar maatstaven van 'redelijkheid en billijkheid' aanvaardbaar zou zijn. Een regeling is aanvaardbaar wanneer er  sprake is van gewijzigde wetgeving en de beëindiging van de regeling niet leidt tot ingrijpende wijzigingen voor u. Als er een ploegendienst wordt ingevoerd, is bovendien toestemming van de ondernemingsraad nodig.

Stap 5

Check of er mondelinge afspraken zijn gemaakt

Zijn er mondelinge afspraken over werktijden gemaakt? Deze mondelinge afspraken zijn in principe ook geldig. Als uw werkgever later ontkent dat die mondelinge afspraken zijn gemaakt, dan is het lastiger om deze aan te tonen. Het is dus verstandiger om afspraken over werktijden of andere arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen.

Stap 6

Neem contact met ons op

Komt u er niet uit met uw werkgever, neem dan contact met ons op.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wanneer is het voorstel om op andere werktijden te werken redelijk?

  Of uw werkgever van u kan verlangen om op andere werktijden te werken, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Uw belang om uw werktijden te behouden wordt afgewogen tegen het belang van uw werkgever om tot wijziging over te gaan. Als bijvoorbeeld de openingstijden van de winkel waar u werkt veranderen, dan kan dat een zwaarwegend belang zijn om uw werktijden te wijzigen.

  Twijfelt u of het belang van de werkgever zwaarder weegt dan dat van u? Dan kunt u beter eerst met de werkgever gaan praten. Als u er onderling niet uitkomt met uw werkgever, dan kan mediation mogelijk een oplossing bieden. In het uiterste geval kan het oordeel van de rechter gevraagd worden of de wijziging van uw werktijden redelijk is.

 • Wat moet ik doen als er niets is geregeld over werktijden?

  Als er niets is vastgelegd of afgesproken over werktijden, geldt de standaardregeling van de Arbeidstijdenwet. Deze wet regelt onder meer de maximumwerktijden, minimumrusttijden en de tijdstippen waarop niet zonder meer mag worden gewerkt.

  In de Arbeidstijdenwet staat onder meer dat de werkgever, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd, bij het bepalen van werktijden rekening moet houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten het werk.

  Meer informatie over werktijden en de specifieke regelingen voor verschillende sectoren, zoals de zorg en het wegvervoer, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Kan ik mijn werkgever vragen om op andere werktijden te werken?

  Sinds 1 januari 2016 kunt u uw werkgever om aanpassing van uw werktijden verzoeken. U dient ten minste 26 weken bij de werkgever in dienst te zijn. Dit verzoek dient u 2 maanden voordat u op andere werktijden wilt gaan werken in bij de werkgever. In uw verzoek geeft u aan per wanneer en welke werktijden u wilt gaan werken. De werkgever kan uw verzoek om aanpassing van de werktijden alleen weigeren als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.

  Lees meer informatie over aanpassing van de werktijden op de website van de Rijksoverheid.