Hoe wordt de hoogte van mijn loon bepaald?

Voordat u een contract ondertekent en start met een nieuwe baan, bespreekt u eerst met de werkgever de arbeidsvoorwaarden. Een onderdeel hiervan is de hoogte van het te ontvangen loon.

De hoogte van het te ontvangen loon wordt meestal bepaald in een cao. Ga dus allereerst na of er een cao van toepassing is. In de cao kunt u zien welke loonschaal bij uw functie hoort. De hoogte van het loon is verder afhankelijk van de trede waarin u wordt ingedeeld. Deze indeling is afhankelijk van hoeveel ervaring u heeft, uw leeftijd en opleidingsniveau. In de cao staat ook of u recht heeft op een toeslag bij bijvoorbeeld onregelmatige diensten, werken in het weekend enz.

Is er geen cao van toepassing? Dan bepaalt de werkgever de hoogte van uw loon en eventuele toeslagen. U doet er goed aan om te vragen hoe uw werkgever de hoogte van uw loon heeft vastgesteld. Vraag hiervan schriftelijke bewijsstukken op, zodat u kunt controleren of de inschaling klopt.

Veelgestelde vragen

 • Heeft mijn werkgever volledige vrijheid bij het bepalen van de hoogte van mijn loon?

  Nee. Allereerst is uw werkgever gebonden aan de loontabellen van de cao. Is er geen cao van toepassing? Dan moet uw werkgever tenminste het minimumloon aan u betalen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de hoogte van mijn loon?

  Als de hoogte van het loon niet klopt of u bent het er niet mee eens, vraag dan gratis advies aan het Juridisch Loket. Daarna onderhandelt u met uw werkgever over aanpassing van het contract.

 • Heb ik recht op uitbetaling van gewerkte overuren?

  Uw werkgever hoeft in principe alleen uw contractsuren uit te betalen. In uw arbeidscontract kunt u met uw werkgever afspreken dat hij de gewerkte overuren uitbetaalt of in vrije tijd vergoedt. Staat er niets in uw contract? Kijk dan of in uw cao iets over overuren staat.
   
  Is er niets geregeld over vergoeding van overuren? Dan kunt u uw normale uurloon over de extra gemaakte uren vragen. Dit kan alleen als uw werkgever eist dat u overuren maakt. Ook moet u de gemaakte overuren bewijzen.

 • Heb ik ieder jaar recht op loonsverhoging?

  Of, wanneer en op hoeveel loonsverhoging u recht heeft, is niet in de wet bepaald. Vaak is dit geregeld in uw cao. In de cao staat per welke datum de loonschalen worden aangepast en met welk percentage. Ook kent een cao een loonsverhoging als u in hogere trede bent gegroeid of omdat u een jaar ouder bent geworden.

  Is er geen cao, dan is de werkgever niet verplicht om uw loon (jaarlijks) te verhogen. Een loonsverhoging kan in dat geval samenhangen met goed functioneren. U kunt hierover onderhandelen met uw werkgever.

 • Hoe controleer ik op welke manier mijn nettoloon tot stand is gekomen?

  Uw werkgever moet per periode dat u loon ontvangt, een loonstrook aan u geven. Uit de loonstrook blijkt welke premies en loonheffing is ingehouden op uw brutoloon. Op uw loonstrook moet ook het wettelijke minimumloon, de periode waarop het loon betrekking heeft en de afgesproken arbeidsduur per week staan.

  Heeft u vragen over uw loonstrook? Kom dan langs aan de balie bij het Juridisch Loket.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.