Samenwonen

Als u gaat samenwonen moet u met twee dingen rekening houden:

1. Er is niets wettelijk (dus automatisch) geregeld, zoals bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wilt u toch bepaalde zaken met en voor elkaar regelen, dan moet u daarvoor zelf stappen ondernemen. Veel afspraken kunt u vastleggen in een samenlevingscontract. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over de gezamenlijke kinderen, bezittingen en de woning voor het geval een van u overlijdt of als u uit elkaar gaat. Wilt u ook nog elkaars erfgenaam worden, dan kunt u dat alleen regelen per testament.

2. Er kunnen gevolgen zijn voor uw inkomen als u AOW of bijstand krijgt. Voor veel andere uitkeringen maakt het niet uit of u samenwoont. Partneralimentatie ontvangt u enkel wanneer dat in een samenlevingscontract is vastgelegd. Ontvangt u alimentatie en gaat u samenwonen met een nieuwe partner “als waren u gehuwd”, dan heeft u geen recht meer op partneralimentatie. De verplichting om kinderalimentatie te betalen blijft gewoon bestaan. Wanneer u ongehuwd samenwoont en u allebei op hetzelfde adres bij de gemeente staat ingeschreven, dan bent u fiscale partners als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Fiscaal partnerschap kan voordelig zijn, met name als één van u tweeën geen of weinig inkomen heeft.

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.