Wanneer kan ik mijn abonnement of lidmaatschap opzeggen?

Wanneer u een abonnement afsluit, sluit u deze vaak af voor een bepaalde periode. In principe moet u eerst deze periode afwachten, voordat u kunt opzeggen. Als de eerste contractperiode voorbij is, dan kunt u opzeggen. De wet bepaalt dat een contract niet zomaar stilzwijgend verlengd kan worden. Dit betekent dat als u vergeet om op te zeggen voor het einde van de eerste contractperiode, uw contract niet zomaar mag worden verlengd voor dezelfde periode.

Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn. De opzegtermijn is vaak afhankelijk van het soort contract en de duur van uw contract. Kies uw situatie en lees welke opzegtermijn voor uw contract geldt.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Abonnement op tijdschrift of dagblad opzeggen
Wordt een abonnement op een tijdschrift of dagblad minstens één x per maand geleverd? Er geldt een opzegtermijn van maximaal één maand

Wordt een abonnement op een tijdschrift of dagblad minder dan één keer per maand geleverd? Er geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Stilzwijgende verlenging
Voor zowel een abonnement op een tijdschrift als dagblad geldt dat deze abonnementen nog wel stilzwijgend mogen worden verlengd, maar alleen voor maximaal drie maanden.

 

Gaat de uitgever niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de uitgever. Komt u er met de uitgever niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Ons advies:

Telecomabonnement opzeggen
Voor abonnementen voor telefoon, internet en/of televisie is de duur van het contract van belang voor de opzegtermijn.  

Abonnement voor bepaalde tijd
Het uitgangspunt is dat een eerste contract voor de duur van één jaar wordt aangegaan. Hier mag de verkoper van afwijken, bijvoorbeeld als dit voor u een voordeel oplevert, zoals een gunstige korting. Dit gebeurt vaak bij telefoonabonnementen. De verkoper kan een tweejarig abonnement aanbieden en geeft hierbij vaak een korting. Dit is toegestaan.

Is de eerste contractperiode voorbij? Er geldt een opzegtermijn van maximaal één maand.

Let op: Het kan voorkomen dat u de kosten niet meer kan betalen en u wilt het contract tussentijds beëindigen. In principe bent u gehouden aan de volledige duur van het contract. De verkoper kan dan wel akkoord gaan met een tussentijdse beëindiging, maar alleen als u de maandelijkse betalingen tot aan het einde van het contract in één keer betaalt. Dit wordt een afkoopsom genoemd. Er zijn verschillende rechters geweest die dit niet redelijk vinden, omdat u niet meer gebruik maakt van de diensten van de verkoper.

Heeft u een afkoopsom ontvangen en vraagt u zich af dit klopt? Neem dan contact op met één van onze juristen.

Stilzwijgende verlenging
Na de eerste contractperiode (bijvoorbeeld een jaarabonnement bij een telefoonprovider) is stilzwijgende verlenging van abonnementen voor bepaalde tijd niet toegestaan. Na de verlenging van het abonnement kunt u na een opzegtermijn van maximaal één maand het contract beëindigen. Opzegging mag elk tijdstip van de maand plaatsvinden. U zit dus niet meer automatisch 'vast' aan het tweede jaarabonnement.

Let op:  Een stilzwijgende omzetting van het abonnement in een abonnement zonder vaste einddatum (dus voor onbepaalde tijd) is wel toegestaan

Abonnement voor onbepaalde tijd
Wanneer er een abonnement is afgesloten voor onbepaalde tijd kan deze kosteloos worden opgezegd met een maximale opzegtermijn van één maand.  

 

Gaat de provider niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de provider. Komt u er met de provider niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Ons advies:

Een lidmaatschap bij een vereniging is bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een sportvereniging of ANWB.

Opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschap
Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen geldt een andere wetgeving, namelijk de regels van het verenigingsrecht. De regels over het opzeggen of stilzwijgend verlengen zijn terug te vinden in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald.

Let op:

Een sportvereniging is niet altijd hetzelfde als een sportschool. Voor een sportschool kunnen de regels voor het consumentenrecht gelden. Lees meer over de regels bij een sportschoolabonnement bij de situatie ‘Ik heb een ander abonnement’.

 

Gaat de vereniging niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de vereniging. Komt u er met de vereniging niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

Ons advies:

Abonnement opzeggen
Bij andere soorten abonnementen, zoals een abonnement voor een sportschool, bibliotheek, sms-dienst of een onderhoudscontract voor een CV-ketel geldt na de eerste contractperiode een opzegtermijn van maximaal één maand.  

De opzegging van het abonnement moet op dezelfde manier kunnen, zoals de manier waarop het abonnement is afgesloten. Wanneer u het abonnement bijvoorbeeld via internet hebt afgesloten, moet u het abonnement ook via internet kunnen opzeggen. U moet er wel rekening mee houden dat u de opzegging ook moet kunnen bewijzen. U kan er voor kiezen de opzegging schriftelijk te bevestigen.  

Stilzwijgende verlenging
Na de eerste contractperiode (bijvoorbeeld een jaarabonnement bij de sportschool) is stilzwijgende verlenging van abonnementen voor bepaalde tijd niet toegestaan. Na de verlenging van het abonnement kunt u na een opzegtermijn van maximaal één maand het contract beëindigen. Opzegging mag elk tijdstip van de maand plaatsvinden. U zit dus niet meer automatisch 'vast' aan het tweede jaarabonnement.  

Let op:

Een stilzwijgende omzetting van het abonnement in een abonnement zonder vaste einddatum (dus voor onbepaalde tijd) is wel toegestaan.

 

Gaat de verkoper niet akkoord met uw opzegging? Dien dan eerst schriftelijk een klacht in bij de verkoper. Komt u er met de verkoper niet uit? Kijk dan of deze is aangesloten bij De Geschillencommissie, zodat u de klacht hier kan indienen.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat is stilzwijgende verlenging?

  Wanneer een overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt betekent dit dat de overeenkomst nog een periode doorloopt. Dit gebeurt vaak als de overeenkomst niet op tijd is opgezegd. De overeenkomst loopt dus voor een bepaalde periode door en zal opnieuw moeten worden opgezegd.

 • Mag de eerste contractperiode van mijn abonnement ook langer zijn dan één jaar?

  Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden. In principe mag de eerste contractperiode niet langer zijn dan één jaar. Dit is op basis van de wet redelijk en na het eerste jaar staat het u vrij om een contract op te zeggen. Houd hierbij wel rekening met de opzegtermijn.

  De wet zegt dat een contractperiode van langer dan één jaar alleen is toegestaan als dit voor u een voordeel oplevert. Bijvoorbeeld: u heeft een telefoonabonnement van twee jaar afgesloten en u krijgt (voor een bepaalde periode) een korting op de abonnementskosten. In dit geval is een contractperiode van langer dan één jaar wel toegestaan. Krijgt u geen voordeel? Dan is het uitgangspunt van de wet dat een contract één jaar duurt.

 • Ik heb ingestemd met een proefabonnement en krijg nu een rekening voor een lidmaatschap. Mag dit wel?

  Nee, als u alleen toestemming heeft gegeven aan de verkoper voor een proefabonnement, dan mag dit niet zomaar worden omgezet in een lidmaatschap waar u voor een langere tijd aan vast zit. Als de verkoper van mening is dat u wel toestemming heeft gegeven voor een lidmaatschap, dan moet de verkoper dit bewijzen.

  Weet u zeker dat u niet akkoord bent gegaan met een lidmaatschap en u ontvangt ineens een factuur? Stuur de verkoper dan een brief waarin u aangeeft dat er geen sprake is van een geldige overeenkomst voor een lidmaatschap. Verzoek de verkoper om de factuur in te trekken.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.