Mediation inschakelen

Als u een conflict heeft met een persoon, bedrijf of instantie en u komt er niet uit door met elkaar te praten, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen. Mediation is een andere manier om uw conflict samen op te lossen.

U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.

Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation. U kunt ook kiezen voor online mediation (mediation via internet).

 

 • Wanneer is mediation een goede oplossing?

  Mediation is geschikt voor alle soorten conflicten, zoals bijvoorbeeld arbeidsconflicten, familiezaken (ook echtscheiding), burenruzies, consumentenzaken en verschil van mening met de gemeente of een andere overheidsinstantie. Het is geschikt voor zowel grote als kleine conflicten en voor alle partijen. Dus niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven, instanties en overheden is mediation mogelijk.

  Mediation is mogelijk (en vaak sneller en goedkoper dan procederen):

  - Als er snel een oplossing moet komen. Hoe eerder het conflict de wereld uit is, hoe beter. Dan kunnen beide partijen weer verder.
  - Als beide partijen invloed willen hebben op de uiteindelijke uitkomst. Bij mediation kun je zelf onderhandelen over de uitkomst. In een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst. Mensen houden zich ook beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt.
  - Als er niet alleen juridische zaken, maar ook andere zaken rondom het conflict moeten worden opgelost.
  - Als beide partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden. Gaat u scheiden en heeft u kinderen, dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Een mediator kan helpen met de echtscheiding en het opstellen van een ouderschapsplan. Een gezamenlijke oplossing is met name voor de (minderjarige) kinderen het beste.
  - Als beide partijen bereid zijn met elkaar te praten.
  - Als beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben. U praat niet meer met elkaar, maar wil eigenlijk wél graag het conflict oplossen. Of u praat nog wel, maar kunt het niet samen eens worden. Een mediator kan u dan helpen om alsnog tot afspraken te komen.

 • Hoe verloopt mediation?

  Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen beide partijen, onder leiding van een mediator. Hoeveel gesprekken er precies nodig zijn, is afhankelijk van de specifieke situatie.

  In het eerste gesprek worden de spelregels uitgelegd. Deze staan ook in de mediationovereenkomst, die beide partijen ondertekenen. Ook staat er bijvoorbeeld in dat er vertrouwelijk met gegevens moet worden omgegaan en wat de kosten zijn.

  Oplossingen
  De mediator brengt van beide partijen alle belangen in kaart, ook de niet-juridische. Een voorbeeld hiervan is dat partijen in de toekomst met elkaar blijven samenwerken en dan is het in hun belang dat de ze goed met elkaar kunnen praten. Tijdens de gesprekken wordt stapsgewijs gezocht naar oplossingen waarmee beide partijen vrede mee kunnen hebben.

  De oplossingen kunnen puur praktisch zijn, maar ze kunnen ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie. Aan het eind van elk gesprek vat de mediator samen wat er bereikt is en wordt een vervolgafspraak gemaakt.

  De gevonden oplossingen worden gecontroleerd op haalbaarheid. Hierbij wordt zo nodig een externe deskundige (bijvoorbeeld een advocaat of een accountant) ingeschakeld. Zijn de oplossingen haalbaar? Dan worden ze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat welke taken en verplichtingen beide partijen op zich hebben genomen. Deze vaststellingsovereenkomst is tevens juridisch afdwingbaar bij de rechter. Mocht één van de partijen zich niet aan de afspraken houden, kan de andere partij met de vaststellingsovereenkomst alsnog een juridische procedure starten..

 • Hoe kom ik aan een mediator?

  Elke partij in een conflict kan mediation voorstellen. Het Juridisch Loket kan u verwijzen naar een mediator. Het Juridisch Loket kan ook het voorstel van mediation voorleggen aan de andere partij. Als het conflict al voor de rechter speelt, kan deze aan beide partijen voorstellen om er eerst via mediation uit te komen.

  U kunt natuurlijk ook zelf een mediator zoeken. Op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) vindt u alle MfN-registermediators. Voor de MfN-registermediators zijn dezelfde kwaliteitsnormen en gedragsregels als voor de registermediators van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Voormalig NMI-registermediators mogen zowel de titel MfN-registermediator als NMI-registermediator gebruiken.

 • Wat zijn de kosten van mediation?

  Een mediator rekent een uurtarief en stelt dat zelf vast. Vraag voorafgaand de mediation wat het uurtarief is. Daarnaast kunt u ook vragen of de mediator een schatting kan maken van de duur van de mediation en welke werkzaamheden er onder het uurtarief vallen. U kunt met de mediator ook een vast bedrag voor de mediation afspreken.

  In principe betaalt elke partij de helft van de kosten, maar u kunt onderling een andere verdeling afspreken.

  Gesubsidieerde mediation
  Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens  heeft u recht op 'gesubsidieerde mediation'. U krijgt dan een mediation toevoeging. Dat betekent dat de kosten voor een mediation grotendeels vergoed worden door de overheid. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage van € 53 of € 105 voor gesubsidieerde mediation.

  Op de website van de Raad voor rechtsbijstand kunt u opzoeken of u voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt.

  Let op: de subsidie geldt niet voor conflicten die te maken hebben met een zelfstandig beroep of eigen bedrijf.

 • Hoe begin ik met mediation?

  Om een mediation te starten zet u de volgende stappen:

  - Informeer bij de andere partij of deze het conflict samen met u wil oplossen onder begeleiding van een mediator.
  - Is het moeilijk om in contact te komen met de andere partij? Leg uw probleem dan voor aan het Juridisch Loket. Een van onze juristen bekijkt dan of het conflict geschikt is om via mediation op te lossen. Ook kan hij of zij u meer informatie geven, bijvoorbeeld over de kosten in uw situatie.
  - Met uw instemming praat onze medewerker met de andere partij.
  - U beslist samen met de andere partij of u het conflict met behulp van mediation wilt oplossen.
  - Als u beiden akkoord gaat met mediation, beveelt de jurist een mediator aan met ervaring in het conflict waar het over gaat. U kunt ook zelf een mediator zoeken.
  - De jurist neemt contact op met de mediator. Als de mediator akkoord gaat, zal de jurist beide partijen verwijzen naar de mediator.

 • In welke gevallen kan ik kiezen voor online mediation?

  Online mediation is geschikt voor alle conflicten. Beide partijen moeten wel een eigen e-mailadres en toegang tot internet hebben.

 • Wat kost online mediation?

  De kosten voor online mediation zijn even hoog als de kosten voor een gewone mediation. Ook gelden voor deze vorm van mediation dezelfde regels rond tegemoetkoming in de kosten.

 • Hoe werkt online mediation?

  In plaats van elkaar te ontmoeten met een onafhankelijke persoon erbij, praat u nu met elkaar via een beveiligde online omgeving. U begint met het invullen van een vragenlijst. De antwoorden die u en de andere partij geven, helpen de mediator te begrijpen wat er tussen u beide speelt.

  Vervolgens maakt de mediator afspraken met u beiden en kunnen de ‘gesprekken’ van start gaan. Dit gaat via de beveiligde online omgeving. U kunt berichten sturen wanneer het u uitkomt. Het is dus geen ‘chat’.

  Meer informatie leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 • Wat zijn de voordelen van online mediation?

  Online mediation:

  - kost minder tot geen reistijd;
  - geeft minder snel pijnlijke, emotionele confrontaties;
  - geeft u de kans om in alle rust met uw emoties om te gaan en vragen in uw eigen tijd én op uw eigen manier te beantwoorden.

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor online mediation?

  Als u zich wilt aanmelden voor online mediation, kunt u contact opnemen met een van onze juristen. U hoeft zich niet samen bij ons aan te melden. Wij benaderen graag voor u de andere partij om het online mediation-traject in gang te zetten.

 • Meer weten?

  Als u nog vragen heeft over mediation kunt u altijd contact opnemen met het Juridisch Loket. Onze juristen helpen u graag verder op weg.

  - Meer informatie over mediation vindt u in de brochure Mediation naast rechtspraak op de website van de Rijksoverheid. In deze brochure staat een zelftest die u kunt maken om te kijken of mediation voor u geschikt is.
  - Veelgestelde vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation vindt u op de website van de Rijksoverheiden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.