Wie krijgt de koopwoning als we hebben samengewoond en uit elkaar gaan?

Dat hangt ervan af op wiens naam het huis staat. Bent u de enige eigenaar, dan kan uw partner geen enkele aanspraak maken op het huis. Staat het huis op naam van u allebei en is de eigendomsverhouding 50/50? Dan moet u onderling uitmaken wat er gebeurt.

Veelgestelde vragen

  • Wat moet ik doen als ik in de koopwoning wil blijven?

    Wilt u na de scheiding in de koopwoning blijven en is uw partner het daarmee eens? Dan zult u hem of haar moeten uitkopen. Daarvoor moet u weten wat het huis op dit moment waard is. U kunt het laten taxeren, of afspreken dat u uitgaat van de meest recente WOZ-waarde, eventueel met een correctie voor actuele marktontwikkelingen. Wordt het huis verkocht, dan wordt van de opbrengst eerst de hypotheekschuld afgelost. Blijft er dan nog geld over, dan moet u de helft daarvan aan uw partner betalen. Natuurlijk moet u ook in staat zijn om verder de hypotheeklasten alleen te dragen. Er moet namelijk een nieuwe hypotheek komen, nu alleen op uw naam. Zeker tegenwoordig kan het moeilijk zijn om daarvoor een hypotheekverstrekker te vinden.

  • Wat als we geen van beiden de woning alleen kunnen betalen?

    Kunt of wilt u geen van beiden de woonlasten in uw eentje opbrengen, dan zal de woning verkocht moeten worden. Met de opbrengst wordt eerst de hypotheek afgelost. Van het restant krijgt u ieder de helft. Is er na verkoop nog een restschuld, dan bent u daarvoor allebei hoofdelijk aansprakelijk. Heeft u de hypotheek afgesloten met een NHG-garantie, dan dekt deze eventuele tekorten. Het garantiefonds kan de kosten later op u en uw (ex)partner verhalen.

  • Hoe zit het als ik de woning eerder verlaat?

    Verlaat u de woning, of heeft u deze al verlaten, dan houdt u recht op uw aandeel in het huis. Ook blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheeklasten. Daar heeft u destijds ook voor getekend. Hierover kunt u afspraken maken met uw (ex)partner. Bijvoorbeeld dat degene die in het huis blijft wat meer betaalt. De andere partner heeft er immers geen woongenot meer van en moet kosten maken voor een nieuw onderdak. Lukt het u niet om samen afspraken te maken, dan beslist in laatste instantie de rechter over de definitieve verdeling en uw onderlinge verplichtingen. Wilt u het niet zover laten komen, probeer dan eerst mediation (samen praten onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar).

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Woning en scheiden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.