Wat kan ik doen als de heg of schutting niet op de erfgrens staat?

Wanneer u een burenruzie over de erfgrens heeft, kunt u eerst zelf proberen met uw buren te gaan praten om het geschil op te lossen. Komt u er samen niet uit? Neem dan de volgende stappen.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Vraag bij het Kadaster op waar de officiële grenzen liggen

Vraag bij het Kadaster op waar de kadastrale grenzen van uw perceel liggen. Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daarbij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dit zorgt voor rechtszekerheid: wat is van wie, en waar lopen de grenzen.

Onduidelijkheid over de kadastrale grens?
Is niet duidelijk waar een kadastrale grens precies ligt, of bent u of uw buren het niet met de kadastrale grenzen eens? Dan kunt u aan het Kadaster vragen om de kadastrale grens opnieuw op te meten. Dit wordt een grensreconstructie genoemd. Houdt u er rekening mee dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Het Kadaster bepaalt niet opnieuw de erfgrens, maar meet de erfgrens in, die op een gegeven moment is aangewezen. In de loop der tijd kan er van alles zijn gebeurd, waardoor de oorspronkelijk kadastrale erfgrens niet meer dezelfde is als de feitelijke erfgrens. Er zal dan aan de hand van juridische regels nagegaan moeten worden wat de grens is, die bepaalt wie eigenaar is van welk stuk grond.

Meer informatie over kadastrale grenzen vindt u op de website van het Kadaster.

Stap 2. Check of er sprake is van verjaring

Ga na of u het stuk grond onafgebroken in uw bezit heeft gehad en door verjaring, na een verjaringstermijn van 10 jaren (te goeder trouw) eigenaar bent geworden of na 20 jaar het stuk grond voor altijd mag blijven gebruiken. Bezit van vorige eigenaren tellen ook mee.

Als u bijvoorbeeld de grensafscheiding verplaatst en hierdoor een stuk grond van de buren gebruikt, zonder dat de buren hiertegen protesteren, hoeft u na 20 jaar dit stuk grond niet terug te geven.

Stap 3. Bespreek met uw buren wie eigenaar van het stuk grond is

Wanneer uw (nieuwe) buren van mening zijn dat u onterecht een stuk grond in uw bezit heeft, is het belangrijk om dit met elkaar te bespreken. Wellicht denken uw buren dit vanwege de kadastrale gegevens. U kunt dan aangeven dat u (en eventuele vorige eigenaren) dit stuk grond al langer dan 10 jaar (te goeder trouw) of 20 jaar onafgebroken in uw bezit heeft. U kunt dit wellicht bewijzen door verklaringen van eerdere bewoners, oude foto's, verklaringen van buurtbewoners etc.

Stap 4. Schakel een mediator in

Komt u er niet uit met uw buren? Schakel dan een mediator in om tot afspraken te komen en die te laten vastleggen. De juristen van het Juridisch Loket kunnen u naar een mediator doorverwijzen.

Stap 5. Ga naar de rechter

Als de erfgrens onzeker is, kan ieder van de eigenaren aan de rechter vragen om de erfgrens (opnieuw) te bepalen. Dit kan te allen tijde en kan dus niet verjaren. De rechter kan de grond in gelijkwaardige of ongelijkwaardige delen verdelen of in zijn geheel aan een van de partijen toewijzen, eventueel met toekenning van een schadevergoeding aan de andere partij. Dit is echter vaak een dure procedure.

De juristen van het Juridisch Loket kunnen u doorverwijzen naar een advocaat. Onze juristen kunnen u ook adviseren als u bijvoorbeeld grond wilt terugvragen, of een schadevergoeding wilt voor een garage, hek of ander bouwsel dat ten onrechte op uw grond staat.

Omgekeerd kan het Juridisch Loket u ook helpen u te verweren tegen een claim van uw buren of hun advocaat. Of tegen een claim van de gemeente, als deze stelt dat u ten onrechte gemeentegrond in bezit heeft.

Veelgestelde vragen

 • Wat is te goeder trouw?

  'Te goeder trouw' betekent dat degene die van mening is eigenaar van de grond te zijn, niet wist of niet kon weten dat dit stuk grond eigenlijk van iemand anders was. U bent dus niet te goeder trouw als u had kunnen zien in de openbare registers (o.a. het Kadaster) dat de erfgrens anders loopt.

  De kadastrale kaarten maken geen onderdeel uit van de openbare registers: het feit dat uit de kadastrale kaarten kan worden opgemaakt dat de feitelijke grens niet samenvalt met de kadastrale grens, hoeft niet automatisch goede trouw in de weg te staan. Maar het nalaten van een onderzoek kan natuurlijk wel meebrengen dat u zich niet op goede trouw kan beroepen.

  Wel mag u er bij de koop van een huis van uitgaan dat de schutting rond de tuin samenvalt met de erfgrens. Als dat niet zo is, is de verkoper verplicht dat aan u te melden. Is dit niet gebeurd en blijkt bijvoorbeeld 10 of meer jaren later dat u al die tijd een stuk grond van de buren in bezit had? Dan bent u te goeder trouw en dus inmiddels eigenaar geworden.

 • Hoe toon ik aan dat ik eigenaar ben?

  Zeggen uw buren op basis van gegevens van het Kadaster dat u ten onrechte een stuk grond in bezit heeft, dat van hen is? Dan moet u bewijzen dat u de grond al langer dan 10 jaar 'te goeder trouw' in bezit heeft. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld oude foto's, verklaringen van vorige eigenaren of buurtbewoners, oude makelaarstaxaties, correspondentie enzovoort.

 • Wat kan ik doen als het om een huurwoning gaat?

  Als u een woning huurt, of met toestemming van de eigenaar bewoont, bent u geen eigenaar. U kunt daarom geen partij zijn in een geschil over de erfgrens. De huiseigenaar kan dat natuurlijk wel zijn.

 • Wat moet ik doen als ik zelf ga bouwen?

  Gaat u een schuur of garage tegen de erfgrens aan bouwen? Controleer dan vooraf waar de erfgrens van uw perceel precies loopt. Staat het gebouw er eenmaal, dan is het veel moeilijker (en kostbaarder) om eventuele problemen met uw buren of gemeente op te lossen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Buren
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.