Mag ik een boom in mijn tuin zonder vergunning kappen?

Het is in sommige gemeenten verboden om bomen te kappen. Ook als ze op particuliere grond staan. Dit geldt vaak ook voor het verplaatsen, rooien of andere handelingen, waardoor de boom dood kan gaan of ernstig beschadigd kan raken. Per gemeente kunnen de regels hierover verschillen.

Voor kap moet u in zo’n geval eerst een vergunning vragen aan de gemeente. Vroeger heette dit een kapvergunning, maar sinds 1 oktober 2010 heet dit een ‘omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand’ of kortweg omgevingsvergunning.

Bepaalde boomsoorten of percelen buiten de bebouwde kom Boswet vallen onder de Boswet. Let op, de bebouwde kom van de Boswet kan anders zijn dan de bebouwde kom van de Wegenverkeerswet.

In sommige gevallen moet kap van deze bomen worden gemeld bij de provinciale boswetambtenaar en moet er binnen 3 jaar worden herplant. Bomen in erven en tuinen vallen niet onder deze meldings- en herplantingsplicht van de Boswet. Toch kan het zijn dat u een omgevinsgvergunning nodig heeft voor kap. Vraag daarom altijd bij uw gemeente na of uw boom mag worden gekapt zonder vergunning.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Vraag een omgevingsvergunning aan

Informeer bij uw gemeente naar de voorschriften. De regels over het kappen van bomen verschillen per gemeente. U vindt ze via het Omgevingsloket

Op het Omgevingsloket kunt u ook een vergunningscheck doen. Deze geeft een aanwijzing of er een omgevingsvergunning nodig is of dat u alleen een melding moet doen. U kunt hier de vergunning ook aanvragen, met uw DiGiD. 

U kunt de aanvraag ook rechtstreeks bij uw gemeente indienen. Vaak heeft uw gemeente hiervoor een speciaal formulier (op papier of digitaal). 

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat. Geef in de aanvraag aan om welke boom het gaat, wat u precies van plan bent en waarom. Probeer dit zo goed mogelijk uit te leggen. Voeg bijvoorbeeld een verklaring van een boomdeskundige toe als de boom ziek is. 

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bent u vaak legeskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten verschillen vaak per gemeente.

Stap 2. De beslistermijn van de gemeente

Hoe de gemeente een aanvraag voor een omgevingsgvergunning behandelt, verschilt per gemeente. Over het algemeen gebeurt het volgende:

1. Eerst publiceert de gemeente de aanvraag in de plaatselijke krant(en) of op de eigen website. 

2. De gemeente beslist binnen 8 weken na het indienen op de aanvraag. Als de gemeente meer tijd nodig heeft kunnen ze deze termijn met 6 weken verlengen. De gemeente moet dit doen vóórdat de termijn van 8 weken om is.

Complexe aanvragen
Het komt voor dat de aanvraag ingewikkeld is. Bijvoorbeeld als een boom moet worden gekapt, omdat u op die plek wilt gaan bouwen. De gemeente heeft dan een termijn van maximaal 26 weken om te beslissen op de aanvraag. 

In dat geval wordt de aanvraag en een concept van het besluit ter inzage gelegd. Dit betekent dat iedereen (vooral belanghebbenden) de documenten kan bekijken en aanmerkingen kan maken. Deze aanmerkingen worden zienswijze genoemd. Deze procedure is een openbare voorbereidingsprocedure. 

Stap 3. De beslissing van de gemeente

Het nemen van een beslissing op uw aanvraag kan enige tijd duren. De gemeente moet de aanvraag aan verschillende regelgeving toetsen, bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan.

Als de gemeente binnen 8 weken niets heeft laten weten, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Dit hoort u binnen 2 weken. Als u niets hoort, dan kunt u vragen om de toekenning van een geldboete (dwangsom) als de gemeente niet nog eens binnen 2 weken een beslissing neemt. Dit geldt niet voor complexere zaken.

De gemeente kan de aanvraag weigeren vanwege onder andere:

 • Natuur- en milieuwaarden
 • Landschappelijke waarde
 • Cultuurhistorische waarde
 • Waarde voor het stads- of dorpschoon
 • Waarde voor de recreatie en leefbaarheid

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom die ziek is? Dan kan de gemeente een boomdeskundige langs sturen. Als deze deskundige concludeert dat de boom niet 
ziek genoeg is, wijst de gemeente uw omgevingsvergunning af. 

Bijzondere voorwaarden
De gemeente kan de omgevingsvergunning ook verlenen op bijzondere voorwaarden. Een bijzondere voorwaarde is bijvoorbeeld dat u een nieuwe boom moet planten met dezelfde waarde in geld als de gekapte boom. Voor het berekenen van de waarde van de boom kunt u bijvoorbeeld de waarderingsmethode volgens de richtlijnen van de NVTB gebruiken.

Als de omgevingsvergunning is verleend, wordt dit meestel gepubliceerd in de plaatselijke krant(en) of op de eigen website. De beslissing wordt ook vaak de beschikking genoemd.

Stap 4. Mogelijkheid tot bezwaar

Vanaf één dag voor de vergunning aan u is gestuurd, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het toekennen van de vergunning. Deze procedure is van toepassing als de gemeente een korte beslistermijn van 8 weken heeft. 

Niet wachten met kappen
Een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de aanvrager niet hoeft te wachten met het kappen van de boom tot de gemeente heeft beslist op het bezwaar.

Voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen wel aan de aanvrager vragen of hij wil wachten met het kappen van de boom tot er op het bezwaar beslist is. Wil de aanvrager dat niet of is de aanvrager niet bereikbaar, dan kunnen belanghebbenden om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter (President van de rechtbank, sector bestuursrecht) om de kap zo lang tegen te houden.

Bewijsmateriaal
Als er bezwaar wordt gemaakt, is het verstandig om voor bewijsmateriaal te zorgen. Schakel bijvoorbeeld een boomdeskundige in als een boom moet worden gekapt omdat deze ziek is. Of stuur foto´s mee als de boom uw uitzicht beïnvloedt.

Complexe aanvraag 
Als er een complexere aanvraag voor een omgevingsvergunning is, dan kunnen belanghebbenden direct beroep aantekenen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Deze procedure is van toepassing als de gemeente een langere beslistermijn van 26 weken heeft.

Veelgestelde vragen

 • Wie zijn belanghebbenden?

  Er kunnen verschillende belanghebbenden zijn:

  • De eerste groep belanghebbenden zijn de mensen die uitzicht op de boom hebben zoals de directe buren. Belangrijk is dat u kunt aantonen dat u wordt benadeeld (nadeel ondervindt) van het kappen van de boom.
  • De tweede groep belanghebbenden zijn verenigingen of stichtingen die zich inzetten voor het behoud van bomen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Buren
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.