Welke regels gelden er voor zwangere uitzendkrachten?

De regels voor uitzendwerk zijn ingewikkeld. De belangrijkste verschillen met een arbeidscontract zijn:

 • Als u bij een uitzendbureau in dienst bent, gelden voor u niet de gebruikelijke bepalingen voor verlenging van arbeidsovereenkomsten. Het uitzendbureau kan u dus vaker dan 3 keer plaatsen bij verschillende bedrijven, zonder dat u recht krijgt op een vaste baan ('arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd').
 • Tijdens de eerste 26 weken kan het uitzendbureau ook met u afspreken dat u automatisch ontslagen bent als er geen werk meer voor u is. Ook hoeft het uitzendbureau u bij ziekte niet door te betalen. Deze afspraak heet een 'uitzendbeding' en is alleen geldig als deze schriftelijk is gemaakt of in de cao is opgenomen.

Een uitzendovereenkomst is ook een arbeidscontract. Tijdens zwangerschap mag u net als andere werkneemsters niet ontslagen worden, omdat u zwanger bent. Ontslag omdat u zwanger bent, zou discriminatie zijn. Is er geen werk meer? Of kunt u uw werk niet meer doen? Dan kan het uitzendbureau uw uitzendcontract wel beëindigen als er een uitzendbeding is afgesproken.

Meer informatie over uw positie als uitzendkracht vindt u op Mijnwerkenzekerheid.nl.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn mijn rechten als ik ziek wordt tijdens mijn zwangerschap?

  Of het uitzendbureau uw salaris moet doorbetalen als u ziek bent, is afhankelijk van uw uitzendcontract.

  Geldt er een uitzendbeding? Dan hoeft het uitzendbureau u niet door te betalen. Uw uitzendovereenkomst eindigt zodra u niet meer beschikbaar bent om te werken. En dat is het geval als u ziek wordt. Of voor u een uitzendbeding geldt, hangt af van hoe lang u voor hetzelfde uitzendbureau werkt en onder welke cao u valt.

  Betaalt het uitzendbureau uw salaris niet door? Dan heeft u mogelijk wél recht op een Ziektewet-uitkering. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat u in dienst bent bij een werkgever die niet verplicht is om u door te betalen.

  Wordt u ziek vóór uw zwangerschapsverlof ingaat? Dan hoeft het uitzendbureau u alleen uw salaris door te betalen als er geen uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst is opgenomen.

 • Moet ik melden dat ik zwanger ben?

  Nee, u bent niet verplicht om het uitzendbureau of het inlenende bedrijf te vertellen dat u zwanger bent. Ook heeft het geen consequenties voor uw eventuele recht op ziekengeld als u uw zwangerschap liever privé houdt.

  Wel moet u uw zwangerschap melden als dit relevant is voor uw werk, bijvoorbeeld een laborante die werkt met voor zwangere medewerkers giftige stoffen.

 • Heb ik als uitzendkracht ook recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

  Ja, als zwangere uitzendkracht heeft u recht op zwangerschapsverlof met aansluitend bevallingsverlof. Uw zwangerschapsverlof gaat in 6 weken voor de datum dat u bent uitgerekend, maar u mag doorwerken tot 4 weken daarvoor en de doorgewerkte tijd aan uw bevallingsverlof 'plakken'.

  Vanaf de geboorte van uw baby heeft u recht op 10 weken verlof. In totaal duren uw zwangerschapsverlof plus bevallingsverlof minimaal 16 weken. Gedurende deze periode ontvangt u geen salaris van het uitzendbureau, maar een uitkering van het UWV.

 • Mag ik worden ontslagen wegens zwangerschap?

  Een uitzendovereenkomst is ook een arbeidscontract. Dus ook dan geldt er een opzegverbod wegens zwangerschap. Ontslag omdat u zwanger bent, zou dus  discriminatie zijn. Dan zou u recht kunnen hebben op een schadevergoeding. Maar de gevolgen van uw zwangerschap (misselijkheid, niet meer kunnen tillen) kunnen wel aanleiding zijn voor uw inlenende bedrijf om te stellen dat u niet goed functioneert. Als er een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staat, dan kan de inlener een beroep doen op dit uitzendbeding. De opdracht en eventueel uw uitzendovereenkomst kan zo toch worden beëindigd.

 • Welke afwijkende regels zijn er voor uitzendkrachten?

  Voor uitzendkrachten gelden andere regels dan voor 'gewone' werknemers. Dit zijn de belangrijkste wettelijke verschillen:

  • Tijdens de eerste 26 weken dat u bij het uitzendbureau in dienst bent, gelden voor u niet de gebruikelijke bepalingen voor verlenging van arbeidsovereenkomsten. Het uitzendbureau kan u dus vaker dan 3 keer plaatsen bij verschillende bedrijven, zonder dat u recht krijgt op een vaste baan ('arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd').
  • Tijdens de eerste 26 weken kan het uitzendbureau ook met u afspreken dat u automatisch ontslagen bent als er geen werk meer voor u is. Ook hoeft het uitzendbureau u bij ziekte niet door te betalen. Deze afspraak heet een 'uitzendbeding' en is alleen geldig als hij schriftelijk is gemaakt.
 • Wat houdt een uitzendbeding in?

  Wettelijk kunt u tot 26 weken nadat u bij het uitzendbureau bent begonnen te maken krijgen met een uitzendbeding. Dat houdt in dat u automatisch ontslagen bent als er geen werk meer voor u is. Ook hoeft het uitzendbureau u bij ziekte niet door te betalen. Een 'uitzendbeding' is alleen geldig als dat  schriftelijk is vastgelegd.

  De periode van 26 weken kan echter bij cao worden opgerekt. De grote uitzendbureaus, aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU), hebben een cao gesloten met de grootste vakbonden. De looptijd is tot eind maart 2017. De belangrijkste bepaling is dat de periode waarin het uitzendbureau met u een uitzendbeding kan afspreken is verlengd tot 78 weken (1,5 jaar). Werkt u in deze periode langer dan 26 weken niet voor het uitzendbureau, dan begint de telling weer overnieuw. De cao bepaalt ook dat u stapsgewijs (in fases) zicht krijgt op een vast dienstverband, dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ga na welke cao geldt voor de uitzendorganisatie waarvoor u werkt.

  Meer informatie over uitzendkrachten vindt u op de website Flexwijzer.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Zwangerschap & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.