Kan ik worden ontslagen, omdat ik zwanger ben?

De werkgever mag u in principe niet ontslaan vanwege uw zwangerschap. Ook tijdens uw zwangerschap geldt er in principe een opzegverbod voor de werkgever. Dat betekent dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen, ook niet met toestemming van het UWV of de kantonrechter.

Het opzegverbod geldt ook als uw werkgever nog niet weet dat u zwanger bent. Het opzegverbod geldt namelijk vanaf het vermoedelijke begin van de zwangerschap. Wel dient u uw zwangerschap op verzoek aan te tonen. De werkgever mag van u een verklaring van een arts of verloskundige vragen. Het opzegverbod geldt tot 6 weken na uw zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Er zijn een aantal belangrijke uitzonderingen op het ontslagverbod bij zwangerschap. Dat is het geval bij één van onderstaande situaties.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Speelde uw zwangerschap geen rol bij het ontslag tijdens proeftijd? Dan is het proeftijdontslag rechtsgeldig gegeven.

Als u in uw proeftijd ontslagen bent vanwege uw zwangerschap, handelt de werkgever in strijd met de wetgeving over gelijke behandeling. De wet verbiedt het om in een arbeidssituatie onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

Controleer of uw proeftijd rechtsgeldig is.

Ons advies:

Bij een tijdelijk contract is vooraf afgesproken wanneer deze zal eindigen. Dat u intussen zwanger bent geworden verandert daar niets aan. 

Uw werkgever heeft hierbij wel een ‘aanzegverplichting’. Dat wil zeggen dat als het arbeidscontract langer dan 6 maanden heeft geduurd uw werkgever u minimaal één maand voor afloop van het contract schriftelijk moet laten weten of deze al dan niet verlengd wordt.

Ons advies:

Uw werkgever meent een dringende reden te hebben voor ontslag op staande voet. Bijvoorbeeld als u van de werkgever gestolen heeft.

Bij ontslag op staande voet is het belangrijk dat u direct contact met ons opneemt. U heeft 2 maanden de tijd om het ontslag bij de kantonrechter ongedaan te maken. Daar heeft u een advocaat bij nodig. Heeft u een rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond, dan is het raadzaam om daarmee contact op te nemen.

Lees meer over ontslag op staande voet op onze pagina ‘Ik ben op staande voet ontslagen. Wat nu?’.

Ons advies:

U werkt als uitzendkracht en in uw uitzendovereenkomst is een uitzendbeding opgenomen. Het bedrijf waar u werkt kan bijvoorbeeld aanvoeren dat er geen werk meer is. Twijfelt u of er een uitzendbeding van toepassing is? Neem dan contact op met onze juristen.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mij ontslaat vanwege mijn zwangerschap?

  Als uw werkgever van één van de genoemde uitzonderingen gebruik maakt vanwege uw zwangerschap, dan kunt u de kwestie voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. U dient dan slechts een vermoeden aannemelijk te maken dat de werkgever een verboden onderscheid heeft gemaakt. Een oordeel van of aanbeveling van het College is niet juridisch bindend, maar wordt meestal opgevolgd. Volgt uw werkgever het advies of de aanbeveling niet op? Dan kunt u het ontslag aan de rechter voorleggen. Deze weegt het oordeel van het College mee bij de uitspraak.

  Deze genoemde stappen kunnen ertoe leiden dat u een schadevergoeding krijgt ter hoogte van bijvoorbeeld het gemiste loon of Ziektewetuitkering. Het ontslag blijft dan in stand.

 • Mag ik worden ontslagen als mijn werkgever een ontslagvergunning heeft?

  Bij zwangerschap en gedurende zwangerschaps-en bevallingsverlof mag de werkgever niet opzeggen ondanks een ontslagvergunning van het UWV. De werkgever mag uw arbeidscontract ook niet opzeggen binnen 6 weken nadat u weer bent begonnen met werken.

  Bij bedrijfssluiting mag de werkgever wel opzeggen bij zwangerschap. Dit mag echter niet als u zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft. Neem in dit soort situaties altijd contact op met onze juristen.

 • Mag ik ontslagen worden als ik nog ziek ben van mijn bevalling of zwangerschap?

  Nee, als u ziek bent als gevolg van de zwangerschap of bevalling geldt er een opzegverbod. De arbeidsovereenkomst kan wel eindigen op de afgesproken einddatum. U wordt in dat geval door de werkgever ziek uit dienst gemeld bij het UWV. 

  De werkgever heeft wel de verplichting om u minimaal een maand van tevoren schriftelijk te laten weten dat het contract afloopt als uw arbeidscontract minimaal 6 maanden heeft geduurd.

  Lees meer over ontslag bij ziekte op onze pagina 'Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?'.

 • Mag ik ontslagen worden, omdat ik ouderschapsverlof wil opnemen?

  U mag niet ontslagen worden, omdat u gebruik wilt maken van uw recht op ouderschapsverlof. De werkgever kan een verzoek om ouderschapsverlof weigeren als hij daarvoor een 'zwaarwegend bedrijfsbelang' heeft. Van een zwaarwegend bedrijfsbelang is sprake als het bedrijf door uw verzoek tot ouderschapsverlof ernstig in de problemen komt. Dit zwaarwegend bedrijfsbelang zal de werkgever moeten onderbouwen.

 • Moet ik aan mijn werkgever melden dat ik zwanger ben?

  Nee. Wel moet u uw zwangerschap melden als dit relevant is voor uw werk, bijvoorbeeld een laborante die werkt met voor zwangere medewerkers giftige stoffen. U moet uw zwangerschap uiteindelijk wel melden, zodat uw werkgever tijdig uw zwangerschaps- en bevallingsverlof kan regelen.

 • Moet ik tijdens mijn sollicitatie melden dat ik zwanger ben?

  Nee. Wel moet u uw zwangerschap melden als dit relevant is voor uw werk, bijvoorbeeld een laborante die werkt met voor zwangere medewerkers giftige stoffen.

  De werkgever kan  de arbeidsovereenkomst ook beëindigen als u heeft aangegeven beschikbaar te zullen zijn, terwijl u weet dat u zwanger bent. De beëindiging van het arbeidscontract heeft dan niet met de zwangerschap te maken, maar met een onjuiste voorstelling van zaken.

 • Wat kan ik doen bij ontslag dat in strijd is met het opzegverbod?

  Wordt u tijdens uw zwangerschap, verlofperiode of ziekte wegens uw zwangerschap ontslagen en bent u van mening dat dit niet terecht is? Dan kunt u een beroep doen op de vernietigbaarheid van de opzegging. Dat wil zeggen dat de opzegging dan ongedaan wordt gemaakt. Ook kunt u de kantonrechter om een vergoeding vragen.

  Let op:

  Neem zo snel mogelijk contact op met één van onze juristen. U moet namelijk in beide gevallen binnen 2 maanden een verzoek indienen bij de kantonrechter. U heeft daar een advocaat bij nodig.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over ontslag bij zwangerschap niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket treedt niet op als uw belangenbehartiger, maar kan u wél doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat om u bij te staan. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond ? Schakel deze dan meteen in.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Zwangerschap & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.