Welke verplichtingen hebben werknemer en werkgever bij ziekte?

Als u door ziekte niet kunt werken, dan meldt u zich ziek bij de werkgever. Doet u dit niet, dan hoeft de werkgever uw loon niet door te betalen. U en de werkgever moeten er vervolgens alles aan doen waardoor u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Daarover maakt u afspraken met de werkgever. Zowel u als de werkgever moeten zich aan die afspraken houden.

Veelgestelde vragen

 • Welke plichten heb ik als zieke werknemer?

  In de eerste plaats bent u verplicht u ziek te melden bij uw werkgever. Doet u dit niet, dan hoeft deze u niet door te betalen. De regels voor ziekmeldingen vindt u vaak in uw arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao.

  Daarnaast bent u als werknemer verplicht alles te doen om weer aan het werk te kunnen. Daarover maakt u afspraken met de werkgever. Zo moet u redelijke maatregelen en voorschriften opvolgen, meewerken aan het plan van aanpak en passende arbeid verrichten. Zowel u als de werkgever moeten zich aan die afspraken houden.

  Lees voor meer informatie onze pagina 'Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?'

 • Welke plichten heeft mijn werkgever als ik ziek ben?

  Als u zich aan de regels houdt als u ziek bent, is uw werkgever verplicht uw loon door te betalen. U moet minimaal 70% van uw loon doorbetaald krijgen tijdens de eerste twaalf maanden en in ieder geval het wettelijk minimumloon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan staan dat u recht heeft op meer dan dit minimum (bijvoorbeeld 80%, 90% of 100% van uw loon).

  Daarnaast moet uw werkgever u helpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.  Vaak wordt daarvoor een bedrijfsarts of re-integratiebedrijf ingeschakeld. De kosten daarvan zijn voor rekening van uw werkgever.

  Lees voor meer informatie onze pagina 'Hoe is de loondoorbetaling bij ziekte geregeld?' en 'Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?'

 • Hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte?

  U hoeft geen vakantiedagen in te leveren als u ziek bent. Ook niet als u vóór of tijdens een geplande vakantie ziek wordt. U levert deze vrije dagen alleen in als u daarmee instemt. U kunt uw vakantiedagen dan op een later tijdstip opnemen. In uw arbeidsovereenkomst kan echter geregeld zijn dat u bovenwettelijke vakantiedagen wel moet opnemen als u ziek bent.

  Kijk voor meer informatie op onze pagina 'Hoe neem ik vakantiedagen op?'

 • Wat gebeurt er als mijn arbeidscontract afloopt terwijl ik ziek ben?

  Wanneer uw contract eindigt bij ziekte, krijgt u geen loon meer van de werkgever. Als u ziek uit dienst gaat, kunt u recht hebben op een Ziektewet-uitkering van het UWV. Deze bedraagt 70 % van het laatstverdiende loon. De werkgever heeft in bepaalde gevallen wel een aanzegplicht.

  De werkgever dient u ziek uit dienst te melden bij het UWV. Doet de werkgever dit niet, stuur dan eerst een brief aan de werkgever waarin u vraagt om u ziek uit dienst bij het UWV te melden. Doet de werkgever dan nog steeds niets, stuur dan zelf een brief naar het UWV waarin u zich ziek uit dienst meldt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.