Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?

Als u ziek bent, zijn u en uw werkgever samen verplicht er alles aan te doen om uw terugkeer in het arbeidsproces te versnellen. Een gemiddeld re-integratietraject kent de volgende fases:

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Probleemanalyse

Maximaal 6 weken nadat u zich heeft ziekgemeld bij uw werkgever, moet u een gesprek met uw bedrijfsarts of de arts bij de arbodienst krijgen. De bedrijfsarts of arbodienst geeft een advies over uw kansen om weer aan het werk te gaan.

Stap 2. Plan van aanpak opstellen

Uiterlijk in de 8e week maakt u op basis van de probleemanalyse samen met uw werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie en kiest u een begeleider. Tijdens de re-integratie houden u en uw werkgever contact. U heeft minimaal één keer in de 6 weken een voortgangsgesprek.

Als de werkgever het plan van aanpak niet nakomt, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Stap 3. Voortgangsgesprekken met werkgever

Vanaf het re-integratieplan worden alle afspraken tussen u en uw werkgever en eventuele vorderingen vastgelegd in een re-integratiedossier. Regelmatig bekijkt u samen met uw werkgever of alles goed gaat en of er eventueel aanpassingen nodig zijn.

Stap 4. Eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer 1 jaar bekijkt u samen met uw werkgever hoe uw re-integratie verloopt. Dit is de eerstejaarsevaluatie. Hierbij worden opnieuw de re-integratiedoelen voor het tweede jaar vastgesteld.

Stap 5. Eindevaluatie en re-integratieverslag

Na bijna 2 jaar (104 weken) maakt u met uw werkgever een Eindevaluatie. De Eindevaluatie vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Bewaar deze documenten goed. U heeft deze nodig als u een WIA-uitkering  gaat aanvragen.

Stap 6. WIA-uitkering aanvragen

Na opstellen re-integratieverslag krijgt u van het UWV informatie over het aanvragen van de WIA-uitkering. Dit is de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratieverslag of uw werkgever genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie.Heeft de werkgever te weinig gedaan aan re-integratie? Dan kan de werkgever worden verplcht om maximaal 1 jaar langer dan de wettelijke 2 jaar (104 weken) het loon te blijven doorbetalen.

Lees voor meer informatie onze pagina 'Wanneer krijg ik een WIA-uitkering?'

Veelgestelde vragen

 • Moet ik mijn werkgever vertellen waarom ik ziek ben?

  Nee, u hoeft de werkgever niet te laten weten wat de oorzaak is van uw klachten en welke klachten u heeft. Dit bespreekt u met de bedrijfsarts of arbo-arts. De werkgever is vaak geen arts en kan niet beoordelen in hoeverre u ziek bent. Wel mag de werkgever vragen of u kunt aangeven hoe lang u verwacht dat u ziek blijft. Ook kan de werkgever u vragen of de ziekte is veroorzaakt door een bedrijfsongeval.

  De bedrijfsarts (arbo-arts) kan medische informatie opvragen bij bijvoorbeeld een behandelend specialist, maar alleen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

   

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het re-integratieplan?

  Misschien bent u het niet eens met uw re-integratieplan of met het tempo van de re-integratie. Of men vindt dat u bepaalde werkzaamheden eventueel in deeltijd nog wél kunt doen. U denkt daar zelf echter anders over. Dan kunt u in die gevallen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

 • Wat zijn de plichten van de werkgever?

  Begeleiding door deskundige
  De werkgever is verplicht zich te laten begeleiden door een deskundige bij het re-integreren van een zieke werknemer. Een deskundige is bijvoorbeeld een arbo-arts of bedrijfsarts. Deze deskundige heeft een geheimhoudingsplicht en mag aan de werkgever dus geen informatie geven over de reden van de ziektemelding. De arbo- arts mag alleen medische informatie opvragen bij bijvoorbeeld een behandelend specialist als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

  Wel mag de arts aangeven welke werkzaamheden u nog kunt verrichten, het aantal uur dat u kunt werken, noodzakelijke werkaanpassingen en de verwachte duur van het herstel. De werkgever kan vervolgens beoordelen of, en zo ja, hoe u nog te werk gesteld kunt worden. De werkgever is niet verplicht de adviezen van de arts op te volgen.

  Aanpassing werkplek
  De werkgever heeft de verplichting indien nodig de werkplek aan uw beperkingen aan te passen. Daarbij moet de werkgever onder andere rekening houden met de volgende omstandigheden:

  • het werk dat u volgens uw arbeidsovereenkomst uit moet voeren;
  • uw arbeidsverleden;
  • de behaalde opleidingen en het niveau;
  • uw gezondheidstoestand;
  • de afstand tot het werk;
  • het loon.

  Passend werk zoeken
  De werkgever moet zoeken naar passend werk binnen het eigen bedrijf als terugkeer in de oude functie niet meer mogelijk is.

  Als er geen passend werk te vinden is, moet werk bij een ander bedrijf worden gezocht. Dit wordt wel re-integratie tweede spoor genoemd. Tijdens het werken bij het andere bedrijf blijft de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever in eerste instantie gewoon doorlopen. U bent tot medewerking aan indiensttreding bij de andere werkgever verplicht als:

  • u volledig bij het andere bedrijf werkt;
  • het definitief is bepaald dat u niet meer zult kunnen werken in het bedrijf van de werkgever.
 • Wat is passende arbeid?

  Soms kunt u niet meer het werk doen wat u deed voordat u ziek werd. De werkgever moet dan passend of vervangend werk voor u zoeken. Of het werk dat de werkgever aanbiedt passend is, hangt af van de omstandigheden. Er wordt daarbij gekeken naar bijvoorbeeld uw opleiding, uw werkervaring en beperkingen die u heeft.

 • Ben ik verplicht om passend werk te accepteren?

  Als de werkgever u ander passend of vervangend werk aanbiedt, bent u verplicht dit werk te accepteren. Bent u het niet eens met de werkgever daarover? Dan kunt u via het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Houd er rekening mee dat de werkgever over de periode dat u geen passend werk doet, uw loon kan inhouden. Als het UWV oordeelt dat het ander of vervangend werk passend is, dan moet de werkgever alsnog uw loon gaan uitbetalen over die periode.

 • Mag mijn werkgever de loonbetaling stoppen?

  De werkgever kan uw loon stopzetten als u bijvoorbeeld:

  • opzettelijk uw ziekte heeft veroorzaakt;
  • valse informatie heeft gegeven bij uw aanstellingskeuring;
  • de genezing onnodig belemmert of vertraagt;
  • passende arbeid weigert;
  • niet meewerkt aan redelijke voorschriften of het plan van aanpak.

  De werkgever moet van tevoren wel schriftelijk aangeven dat hij uw loon gaat stopzetten. Hij moet aangeven dat uw loon wordt stopgezet als u bepaalde verplichtingen in het kader van de re-integratie niet nakomt. Als u het daar niet over eens bent, dan kunt u via een advocaat naar de rechter. De rechter bepaalt dan of de werkgever terecht uw loon heeft stopgezet. Het deskundigenoordeel van het UWV speelt hierin een rol.

  Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Schakel deze dan in.

 • Kan ik ontslagen worden tijdens de re-integratie?

  De hoofdregel in het arbeidsrecht is dat een werknemer niet kan worden ontslagen tijdens ziekte. Er geldt een ontslagverbod. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat de werkgever verplicht is om als u zich niet aan de reïntegratieverplichtingen houdt ontslag te verzoeken via de kantonrechter. Als u zich onredelijk opstelt in het re-integratietraject kan dat in zeer ernstige gevallen tot ontslag op staande voet leiden. Met name als u na een loonsanctie passend werk blijft weigeren, kan de werkgever u ontslaan tijdens ziekte. De werkgever kan u dan, na u te hebben gewaarschuwd, ontslaan op grond van werkweigering. Voor ontslag op staande voet geldt dat u binnen 2 maanden een verzoekschrift moet indienen bij de kantonrechter om het ontslag ongedaan te maken. Neem in alle gevallen contact op met onze juristen.

  Uw werkgever is verplicht 2 jaar (104 weken) te zorgen voor re-integratie en tegelijkertijd uw salaris door te betalen. Na die 2 jaar beoordeelt het UWV of uw werkgever voldoende heeft gedaan om u te re-integreren. Zo niet, dan kan het UWV beslissen dat de werkgever langer dan 2 jaar het loon aan u moet doorbetalen en de inspanningen tot re-integratie moet voortzetten. Dit wordt ook wel loonsanctie genoemd.

  Tijdens de re-integratie ontstaan tussen werknemer en werkgever vaak conflicten doordat partijen niet goed naar elkaar luisteren en onvoldoende begrip voor elkaar hebben. Goed overleg kan tot een oplossing leiden. Mediation (conflictbemiddeling) is een goede manier om met elkaar tot overleg te komen.

  Lees voor meer informatie ook onze pagina 'Kan ik worden ontslagen als ik ziek ben?'

 • Wat gebeurt er als ik na mijn herstelmelding weer ziek wordt?

  Als u zich binnen 4 weken na volledig herstel weer ziekmeldt, geldt dit als één ziekteperiode. De 104 weken loondoorbetaling loopt dan gewoon door vanaf de eerste ziekmelding. Het maakt niet uit of u om dezelfde reden ziek bent.

  Zit er méér dan 4 weken tussen twee ziekmeldingen, dan begint de telling van 104 weken opnieuw vanaf de tweede ziekmelding.

  Let op:

  Er wordt gerekend vanaf een gehele herstelmelding. Werken op arbeidstherapeutische basis en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tellen voor deze regel als volledig arbeidsongeschikt.

  Heeft u zwangerschaps- of bevallingsverlof gehad? Dan wordt de ziekteperiode doorbroken. De reden van ziekte vóór en na het verlof bepaalt of uw ziekteperiode blijft doorlopen. Neem daarvoor contact met ons op.

  Heeft u een tijdelijk contract dat tijdens ziekte afloopt? Kijk dan bij de situatie 'mijn contract loopt af'.

 • Meer weten?

  Meer informatie over re-integratie tijdens ziekte vindt u op de website van het UWV.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.