Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?

Bij ziekte bent u samen met uw werkgever verplicht alles te doen om snel weer aan het werk te gaan. Een re-integratietraject kent de volgende fases:

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Probleemanalyse

Maximaal 6 weken nadat u zich heeft ziekgemeld bij uw werkgever, moet u een gesprek met een bedrijfsarts of arts bij de arbodienst krijgen. De bedrijfsarts of arbodienst geeft een advies over uw kansen om weer aan het werk te gaan.

Stap 2. Plan van aanpak opstellen

Uiterlijk in de 8e week maakt u op basis van de probleemanalyse samen met uw werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. U kiest ook een begeleider. Tijdens de re-integratie houden u en uw werkgever contact. Minimaal één keer in de 6 weken heeft u een voortgangsgesprek.

Komt de werkgever het plan van aanpak niet na? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV.

Stap 3. Voortgangsgesprekken met werkgever

Alle afspraken tussen u en de werkgever en eventuele vooruitgang komen in een re-integratiedossier te staan. Regelmatig bekijkt u met uw werkgever of alles goed gaat en of er aanpassingen nodig zijn.

Stap 4. Eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer 1 jaar bekijkt u met uw werkgever hoe uw re-integratie verloopt. Dit is de eerstejaarsevaluatie. Hierbij stelt u samen vast wat de re-integratiedoelen voor het tweede jaar zijn.

Stap 5. Eindevaluatie en re-integratieverslag

Na bijna 2 jaar (104 weken) maakt u met uw werkgever een Eindevaluatie. De Eindevaluatie vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Bewaar deze documenten goed. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering  heeft u deze documenten nodig.

Stap 6. WIA-uitkering aanvragen

Na het opstellen van het re-integratieverslag krijgt u van het UWV informatie over het aanvragen van de WIA-uitkering. Dit is de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratieverslag of uw werkgever genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie. Heeft de werkgever te weinig gedaan aan re-integratie? Dan kan de werkgever worden verplicht om maximaal 1 jaar langer dan de wettelijke 2 jaar (104 weken) het loon door te betalen.

Lees voor meer informatie 'Wanneer krijg ik een WIA-uitkering?'

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het re-integratieplan?

  Bent u het niet eens met uw re-integratieplan of met het tempo van de re-integratie? Of vindt men dat u bepaalde werkzaamheden eventueel in deeltijd nog wél kunt doen? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

 • Mag mijn werkgever de loonbetaling stoppen?

  De werkgever kan uw loon stopzetten als u bijvoorbeeld:

  • opzettelijk uw ziekte veroorzaakte;
  • valse informatie gaf bij uw aanstellingskeuring;
  • de genezing onnodig belemmert of vertraagt;
  • passende arbeid weigert;
  • niet meewerkt aan redelijke voorschriften of het plan van aanpak.

  De werkgever moet van tevoren wel schriftelijk aangeven dat hij uw loon gaat stopzetten. Hij moet aangeven dat u geen loon krijgt als u verplichtingen in het kader van uw re-integratie niet nakomt. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u via een advocaat naar de rechter. De rechter bepaalt of de werkgever terecht uw loon heeft stopgezet. Het deskundigenoordeel van het UWV speelt hierbij een rol.

  Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Schakel deze dan in.

 • Ben ik verplicht om passend werk te accepteren?

  U bent verplicht passend werk te accepteren. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u via het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Houd er rekening mee dat de werkgever uw loon kan inhouden over de periode dat u geen passend werk doet.

   

 • Wat zijn de plichten van de werkgever?

  Begeleiding door deskundige
  De werkgever is verplicht een deskundige in te schakelen bij het re-integreren van een zieke werknemer. Een deskundige is bijvoorbeeld een arbo-arts of bedrijfsarts. Deze arts heeft een geheimhoudingsplicht. Hij mag aan de werkgever geen informatie geven over de ziekmelding. De arbo- arts mag alleen medische informatie opvragen bij bijvoorbeeld een behandelend specialist als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

  Wel mag de arts aangeven welke werkzaamheden u nog kunt verrichten, het aantal uur dat u kunt werken, noodzakelijke werkaanpassingen en de verwachte duur van het herstel. De werkgever kan vervolgens besluiten of, en zo ja, hoe u gaat werken. De werkgever is niet verplicht de adviezen van de arts op te volgen.

  Aanpassing werkplek
  De werkgever heeft de verplichting indien nodig de werkplek aan uw beperkingen aan te passen. Daarbij moet de werkgever rekening houden met:

  • het werk dat u volgens uw arbeidsovereenkomst uit moet voeren;
  • uw arbeidsverleden;
  • de behaalde opleidingen en het niveau;
  • uw gezondheidstoestand;
  • de afstand tot het werk;
  • het loon.

  Passend werk zoeken
  Is terugkeer in de oude functie niet meer mogelijk? Dan moet de werkgever zoeken naar passend werk binnen het eigen bedrijf.

  Is dit ook niet mogelijk? Dan moet werk bij een ander bedrijf worden gezocht. Dit heet re-integratie tweede spoor. Tijdens het werken bij het andere bedrijf blijft de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever in eerste instantie gewoon doorlopen. U moet aan de slag bij de andere werkgever als:

  • u volledig bij het andere bedrijf werkt;
  • definitief is bepaald dat u niet meer kunt werken in het bedrijf van de werkgever.
 • Moet ik mijn werkgever vertellen waarom ik ziek ben?

  Nee, u hoeft de werkgever niet te laten weten wat de oorzaak is van uw klachten en welke klachten u heeft. Dit bespreekt u met de bedrijfsarts of arbo-arts. De werkgever is vaak geen arts en kan niet beoordelen in hoeverre u ziek bent. Wel mag de werkgever vragen of u kunt aangeven hoe lang u verwacht dat u ziek blijft. Ook kan de werkgever u vragen of de ziekte is veroorzaakt door een bedrijfsongeval.

  De bedrijfsarts (arbo-arts) kan medische informatie opvragen bij bijvoorbeeld een behandelend specialist, maar alleen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

   

 • Kan ik ontslagen worden tijdens de re-integratie?

  De hoofdregel in het arbeidsrecht is dat een zieke werknemer niet kan worden ontslagen. Er geldt een ontslagverbod. De werkgever is verplicht om ontslag aan te vragen via de kantonrechter, als u niet meewerkt aan de re-integratie. 

  Blijft u na een loonsanctie passend werk weigeren? Dan kan de werkgever u ontslaan op grond van werkweigering. In zeer ernstige gevallen kan dat zelfs tot ontslag op staande voet leiden. Om het ontslag ongedaan te maken kunt u binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Neem in alle gevallen contact op met onze juristen.

  Lees voor meer informatie 'Kan ik worden ontslagen als ik ziek ben?'

 • Wat gebeurt er als ik na mijn herstelmelding weer ziek wordt?

  Meldt u zich binnen 4 weken na volledig herstel weer ziek? Dan geldt dit als één ziekteperiode. De 104 weken loondoorbetaling loopt dan door vanaf de eerste ziekmelding. Het maakt niet uit of u om dezelfde reden ziek bent.

  Zit er méér dan 4 weken tussen twee ziekmeldingen? Dan begint de telling van 104 weken opnieuw vanaf de tweede ziekmelding.

  Let op:

  Er wordt gerekend vanaf een gehele herstelmelding. Werken op arbeidstherapeutische basis en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tellen voor deze regel als volledig arbeidsongeschikt.

  Heeft u zwangerschaps- of bevallingsverlof gehad? Dan wordt de ziekteperiode doorbroken. De reden van ziekte vóór en na het verlof bepaalt of uw ziekteperiode blijft doorlopen. Neem daarvoor contact met ons op.

  Heeft u een tijdelijk contract dat tijdens ziekte afloopt? Kijk dan bij de situatie 'mijn contract loopt af'.

 • Meer weten?

  Meer informatie over re-integratie tijdens ziekte vindt u op de website van het UWV.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.