Kan ik worden ontslagen als ik ziek ben?

Nee, uw werkgever mag u in principe niet ontslaan als u ziek bent. Er geldt namelijk een opzegverbod voor de werkgever tijdens ziekte. Dit opzegverbod geldt bij een vast contract. Ook mag uw werkgever uw tijdelijk contract niet eerder opzeggen vanwege ziekte. In sommige situaties geldt het opzegverbod niet.

Heeft u 2 jaar of meer voor uw werkgever gewerkt? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding

Kies uw situatie:

Ons advies:

Loopt uw tijdelijke contract af tijdens uw ziekte? Dan hoeft uw werkgever uw tijdelijke contract niet te verlengen. Uw ziekmelding is dan niet van invloed op de beëindiging van uw tijdelijke contract. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden. Dan kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV .

Uw werkgever moet rekening houden met de aanzegplicht bij een contract van minimaal 6 maanden.  Deze aanzegplicht houdt in dat uw werkgever u minstens een maand vóór afloop van het contract moet aangeven of het contract eindigt of niet. Doet uw werkgever dit niet of niet op tijd? Dan moet de werkgever u een boete betalen voor elke dag dat hij te laat is met aanzeggen. De boete kan oplopen tot maximaal een bruto maandsalaris.

Heeft u minimaal 2 jaar voor uw werkgever gewerkt? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.

Meer weten? Lees de factsheet ‘ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract' op de website van Rijksoverheid.

Ons advies:

In de proeftijd mag uw werkgever u zonder reden ontslaan. Het maakt niet uit of u dan ziek bent of niet. De werkgever mag niet discrimineren of de ziekte als reden opgeven voor het ontslag. Doet hij dit toch? Dan kunt u daartegen protesteren.

Controleer wel of uw proeftijd klopt. Bent u ziek tijdens de proeftijd, dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.

Ons advies:

Bent u langer dan 2 jaar ziek en gaat u niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst? Dan moet de werkgever toestemming voor ontslag vragen bij het UWV als:

  • herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, én
  • het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht, én
  • herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.

De werkgever is na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet meer verplicht om uw loon door te betalen. Heeft de werkgever te weinig gedaan aan de re-integratie? Dan kan het UWV de werkgever verplichten om nog maximaal één jaar het loon door te betalen.

Bent u langer dan 2 jaar ziek en wordt u ontslagen? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.

Na ontslag is het UWV verplicht tot re-integratie. Dit is anders als uw werkgever ‘eigenrisicodrager’ is, zoals bij de overheid en het onderwijs. Dan is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat u kunt re-integreren.

Meer weten? Lees de factsheet 'ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’  op de website van Rijksoverheid.

 

Ons advies:

U kunt ook tijdens ziekte op staande voet ontslagen worden. Bijvoorbeeld als u zich niet aan de afspraken houdt of omdat uw werkgever een andere dringende reden heeft.  

Let op:

Om het ontslag ongedaan te maken moet er binen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift worden ingediend bij de rechter. Hierna heeft u geen mogelijkheid meer om het ontslag ongedaan te maken.

Neem daarom bij ontslag op staande voet direct contact op met het Juridisch Loket of een rechtsbijstandverlener (uw vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar). 

Lees voor meer informatie ook onze pagina 'Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?'

Economische reden Beëindigings-overeenkomst Pensioen Mijn situatie staat hier niet bij

Ons advies:

Uw werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen voor één of meer werknemers als het economisch slecht gaat met het bedrijf. Ook dan is er een ontslagverbod. Er is één uitzondering. Vraagt uw werkgever een ontslagvergunning aan, omdat het bedrijf sluit? Dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet.

Kijk voor meer informatie op onze pagina 'Wanneer kan mijn werkgever mij ontslaan?' en in de factsheet 'ontslag wegens bedrijfseconomische redenen’  op de website van Rijksoverheid.

Ons advies:

Legt uw werkgever u tijdens ziekte een beëindigingovereenkomst voor? Teken deze beëindigingsovereenkomst dan niet. Gaat u akkoord met ontslag tijdens ziekte? Dan krijgt u geen Ziektewetuitkering.  Ook heeft u geen recht op een WW-uitkering als u door ziekte niet op zoek kunt naar een andere baan. Ga daarom niet akkoord met uw ontslag als u niet kunt werken door ziekte.

Overweegt u toch om in te gaan op een beëindigingsovereenkomst? Overleg dat altijd met een rechtsbijstandverzekering, vakbond of gespecialiseerde advocaat.

Lees voor meer informatie onze pagina 'Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'

Ons advies:

Bereikt u de AOW of pensioengerechtigde leeftijd? Dan kan de werkgever u zonder uw instemming, ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de kantonrechter ontslaan. Is dit de reden voor uw ontslag? Dan geldt het opzegverbod bij ziekte niet. Uw arbeidsovereenkomst moet wel vóór uw AOW of pensioengerechtigde leeftijd zijn gesloten.

Lees meer over de pensioengerechtigde leeftijd op onze pagina 'Krijg ik automatisch ontslag als ik AOW krijg?'

Ons advies:

Staat uw situatie er niet bij? Neem dan contact op met het Juridisch Loket om uw situatie te bespreken.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.