Kan ik worden ontslagen als ik ziek ben?

Nee, uw werkgever mag u in principe niet ontslaan als u ziek bent. Er geldt namelijk een opzegverbod voor de werkgever tijdens ziekte. Dit opzegverbod geldt niet alleen bij een vast contract, maar ook als uw werkgever uw tijdelijke contract (voortijdig) wil beëindigen. Er zijn echter wel situaties waarin het opzegverbod niet geldt.

Heeft u 2 jaar of meer voor uw werkgever gewerkt? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding

Kies uw situatie:

Ons advies:

Loopt uw tijdelijke contract af tijdens uw ziekte, dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Uw ziekmelding is dan niet van invloed op de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden zodat u bij het UWV een Ziektewet-uitkering kunt aanvragen.

Uw werkgever moet hierbij ook rekening houden met de aanzegtermijn als uw contract minimaal 6 maanden heeft geduurd.  Deze aanzegplicht houdt in dat uw werkgever u minstens een maand vóór afloop van het contract moet aangeven of het contract eindigt of niet. Doet uw werkgever dit niet of niet op tijd, dan moet hij u een boete betalen per dag dat de uiterlijke aanzegdatum is overschreden. De boete is gelijk aan één dag loon per dag met een maximumboete van een bruto maandsalaris.

Meer weten? Lees de factsheet ‘ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract' op de website van Rijksoverheid.

Ons advies:

In deze periode mag uw werkgever u zonder reden ontslaan. Het maakt niet uit of u op het moment dat u het ontslag krijgt ziek bent of niet. De werkgever mag echter niet discrimineren of de ziekte als reden opgeven voor het ontslag. Doet hij dit toch, dan kunt u daartegen protesteren.

Controleer wel of uw proeftijd klopt. Bent u ziek tijdens de proeftijd, dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.

Ons advies:

Bent u langer dan 2 jaar ziek en gaat u niet akkoord met een beëindigingsovereenkomst? Dan moet de werkgever toestemming voor ontslag vragen bij het UWV als u langdurig ziek bent en:

  • herstel binnen 26 weken niet te verwachten is, én
  • het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht, én
  • herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.

De werkgever is na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet meer verplicht om uw loon door te betalen. Heeft de werkgever te weinig gedaan aan de re-integratie? In dat geval kan het UWV de werkgever verplichten om nog maximaal één jaar het loon door te betalen.

Na ontslag is het UWV verplicht tot re-integratie. Dit is echter anders als uw werkgever ‘eigenrisicodrager’ is, zoals bij de overheid en het onderwijs. In dat geval is de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat u kunt re-integreren.

Meer weten? Lees de factsheet 'ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’  op de website van Rijksoverheid.

 

Ons advies:

U kunt ook tijdens ziekte op staande voet ontslagen worden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich niet aan de verplichtingen tijdens ziekte houdt of omdat uw werkgever een andere dringende reden heeft.  

Let op:

Om het ontslag ongedaan te maken dient er binen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift te worden ingediend bij de kantonrechter. Na die termijn van 2 maanden heeft u geen mogelijkheid meer om het ontslag ongedaan te maken.

Neem bij een ontslag op staande voet direct contact op met het Juridisch Loket of een rechtsbijstandverlener (uw vakbond of rechtsbijstandsverzekeraar). 

Lees voor meer informatie ook onze pagina 'Wat moet ik doen bij ontslag op staande voet?'

Economische reden Beëindigings-overeenkomst Pensioen Mijn situatie staat hier niet bij

Ons advies:

Uw werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen voor één of meerdere werknemers als het economisch slecht gaat met het bedrijf. Ook dan geldt het ontslagverbod. Hierop geldt één uitzondering. Als uw werkgever een ontslagvergunning vraagt omdat het bedrijf sluit, dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet.

Kijk voor meer informatie op onze pagina 'Wanneer kan mijn werkgever mij ontslaan?' en in de factsheet 'ontslag wegens bedrijfseconomische redenen’  op de website van Rijksoverheid.

Ons advies:

Uw werkgever legt u een beëindigingovereenkomst voor. Als u akkoord gaat met ontslag tijdens ziekte heeft u in principe geen recht op een Ziektewet-uitkering. Als u door uw ziekte niet op zoek kunt naar een nieuwe baan, heeft u ook geen recht op een WW-uitkering. Ga daarom niet akkoord met uw ontslag als u niet kunt werken door ziekte. Teken de beëindigingsovereenkomst dus niet.

Overweegt u toch om in te gaan op een beëindigingsovereenkomst? Overleg dat altijd met een rechtsbijstandverzekering, vakbond of gespecialiseerde advocaat.

Lees voor meer informatie onze pagina 'Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'

Ons advies:

Als u de AOW of pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever u zonder uw instemming, ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de kantonrechter ontslaan. Als dit de reden is voor uw ontslag dan geldt het opzegverbod bij ziekte niet. Uw arbeidsovereenkomst moet wel vóór uw AOW of pensioengerechtigde leeftijd zijn gesloten.

Lees meer over de pensioengerechtigde leeftijd op onze pagina 'Krijg ik automatisch ontslag als ik AOW krijg?'

Ons advies:

Staat uw situatie er niet bij? Neem dan contact op met het Juridisch Loket om uw situatie te bespreken.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.