Wanneer kan mijn werkgever mij ontslaan?

Of uw werkgever u mag ontslaan, is afhankelijk van uw situatie. Uw werkgever kan uw arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden, toestemming van het UWV of de kantonrechter. Ook kan uw werkgever u vragen om schriftelijk in te stemmen met het ontslag. Als u niet instemt met uw ontslag, dan bepaalt de ontslagreden de route die de werkgever moet volgen.

 

Kies uw situatie:

Ons advies:

U kunt met uw werkgever een proeftijd afspreken in uw arbeidscontract. Tijdens deze proeftijd kan zowel u als uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Als uw werkgever het arbeidscontract beëindigt, hoeft hij geen reden te hebben voor uw ontslag.

Lees meer informatie over de proeftijd op onze pagina ‘Hoe lang mag mijn proeftijd zijn?’.  Of u recht heeft op een WW-uitkering kunt u lezen op onze pagina 'Wanneer krijg ik een WW-uitkering?'

Mijn contract wordt niet verlengd Mijn contract wordt eerder beëindigd

Ons advies:

Als u een tijdelijk contract heeft, dan kan uw werkgever deze op de afgesproken einddatum stoppen. Ook als u ziek bent, hoeft de werkgever uw contract niet te verlengen. Uw werkgever moet wel rekening houden met de aanzegtermijn. Bij een contract van 6 maanden of langer moet de werkgever minimaal één maand van tevoren schriftelijk aangeven of uw arbeidscontract verlengd wordt of niet.

Heeft u meerdere tijdelijke contracten met uw werkgever gehad? Bekijk dan of uw laatste contract automatisch kan eindigen op onze pagina ‘Wanneer heb ik recht op een vast contract?'

Lees meer in de factsheet ‘ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract’  van de Rijksoverheid.

Ons advies:

Heeft u een tijdelijk contract en wilt uw werkgever eerder stoppen dan de afgesproken einddatum? Dan moet er wel in de arbeidsovereenkomst staan dat dit mogelijk is.

Staat er in uw arbeidscontract dat deze eerder kan stoppen? Dan moet de werkgever bij ontslag vanwege economische redenen of als u langer dan 2 jaar ziek bent, toestemming vragen aan het UWV. Krijgt de werkgever geen toestemming van het UWV? Dan moet de werkgever naar de kantonrechter voor ontslag. In alle overige gevallen moet de werkgever altijd naar de kantonrechter voor ontslag.

Staat niet in uw arbeidscontract dat deze eerder kan stoppen? Dan moet de werkgever altijd toestemming vragen aan de kantonrechter om uw contract eerder te stoppen.

Bent u ziek? Kijk dan in uw arbeidscontract, want er kunnen mogelijk afspraken over gemaakt zijn. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Ik ben ziek Het gaat slecht met het bedrijf Er is sprake van slecht functioneren Er is sprake van onbehoorlijk gedrag Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie

Ons advies:

Langer dan 2 jaar ziek
Als u langdurig ziek bent, kan uw werkgever een beëindigingsovereenkomst aanbieden of een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Uw werkgever krijgt deze vergunning als:

 • u langer dan 2 jaar ziek bent;
 • u niet binnen 26 weken herstelt;
 • er geen ander passend werk is binnen het bedrijf.

Let op:

Bij ziekte moet de werkgever 2 jaar uw loon doorbetalen. Soms moet de werkgever langer dan 2 jaar het loon doorbetalen.  Als de werkgever te weinig heeft gedaan aan re-integratie betaalt hij maximaal een jaar uw loon door. De werkgever kan dan pas ná die periode een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Krijgt de werkgever geen toestemming van het UWV? Dan kan de werkgever alsnog naar de kantonrechter om ontslag voor u te vragen.

Lees meer informatie de factsheet ‘ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’ van de Rijksoverheid.

Vaak ziek
Als uw werkgever u wil ontslaan omdat u vaak ziek bent, moet de kantonrechter dit eerst toetsen. De kantonrechter geeft toestemming voor het ontslag als u regelmatig ziek bent én:

 • Uw werkgever voldoende zorg heeft voor uw arbeidsomstandigheden;
 • Uw situatie niet binnen 26 weken verbetert;
 • U binnen 26 weken geen aangepast werk kunt doen.

Uw werkgever moet kunnen bewijzen dat u niet binnen 26 weken (aangepast) werk binnen het bedrijf zou kunnen doen. Hiervoor moet hij de kantonrechter een recente deskundigenverklaring van het UWV overleggen.

Uw werkgever kan uw arbeidsovereenkomst niet ontbinden als er sprake is van een opzegverbod. Dit is bijvoorbeeld als u zwanger bent of lid bent van de OR. De kantonrechter kan hier rekening mee houden.

Ons advies:

Als het financieel slecht gaat met het bedrijf, kan uw werkgever voor u en/of meerdere collega’s een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het kan daarbij gaan om een beëindiging van de werkzaamheden van het bedrijf of het vervallen van uw functie. Het UWV toetst of de situatie zo slecht is dat alleen een ontslag het bedrijf kan redden. Ook zal duidelijk moeten zijn dat herplaatsing binnen het bedrijf niet meer mogelijk is.

Uw werkgever krijgt de vergunning alleen als alle tijdelijke, oproep- en uitzendcontracten zijn geëindigd. Heeft u een payroll-overeenkomst of bent u uitzendkracht? Dan is de opdrachtgever of het uitzendbureau verplicht om u opnieuw in dienst te nemen als er binnen 26 weken weer werk voor u is. 

Heeft u te maken met het vervallen van uw arbeidsplaats? In dat geval wordt er gekeken bij de volgorde voor ontslag tot welke leeftijdsgroep u behoort. Bent u binnen een bepaalde leeftijdsgroep het kortst in dienst? Dan kan de werkgever eerst voor u ontslag aanvragen. Het moet daarbij wel gaan om een vergelijkbare functie. Als u de AOW-leeftijd bereikt dan kan de werkgever u eerst ontslaan. Heeft u een arbeidshandicap dan kan de werkgever u in dienst houden en een andere werknemer eerst ontslaan.

Lees meer informatie in de factsheet 'Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen'  van de Rijksoverheid.

Soms staat er in een cao dat er een ontslagcommissie moet worden ingesteld. In dat geval vraagt de werkgever toestemming voor ontslag aan de ontslagcommissie en niet aan het UWV. Ook kan er in de cao worden afgeweken van de volgorde voor ontslag. Lees meer informatie in de factsheet ‘Ontslag en afwijking in de cao’  van de Rijksoverheid.

Ons advies:

Uw werkgever kan de kantonrechter vragen uw arbeidsovereenkomst te ontbinden, als hij vindt dat u niet goed functioneert. De kantonrechter geeft toestemming voor ontslag als u niet goed functioneert, én: 

 • Uw werkgever u niet kan herplaatsen binnen het bedrijf;
 • uw werkgever u tijdig heeft laten weten dat u niet goed functioneert; 
 • u de mogelijkheid heeft gehad om uw functioneren te verbeteren;
 • uw functioneren niet het gevolg is van onvoldoende scholing of zorg voor de arbeidsomstandigheden.

Als uw werkgever aan deze voorwaarden voldoet, kan de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst ontbinden. Uw werkgever moet dit wel kunnen aantonen. Als u ziek, zwanger of lid bent van de Ondernemingsraad (OR) geldt er een opzegverbod. Toch kan de kantonrechter soms toestemming geven voor ontslag. Zo kunt u als OR-lid ontslagen worden als u niet goed functioneert. Indien u te maken heeft met een opzegverbod, neem dan contact met ons op. 

Lees meer informatie de factsheet ‘Ontslag wegens onvoldoende functioneren’  van de Rijksoverheid.

Ons advies:

Uw werkgever kan voor u toestemming vragen bij de kantonrechter als er een dringende reden is voor ontslag. Dit kan de werkgever doen als hij u niet meteen ontslaat.

Let op:

Deze procedure is anders dan het ontslag op staande voet. Lees voor meer informatie over het ontslag op staande voet onze pagina ‘Ik ben op staande voet ontslagen. Wat nu?’. Is uw situatie niet duidelijk? Neem dan telefonisch contact op met het Juridisch Loket om deze te verhelderen.

Ook kan de werkgever toestemming vragen voor ontslag als u niet meewerkt aan uw re-integratie. De werkgever moet u wel eerst hebben gemaand om mee te werken aan uw re-integratie of uw loon hebben stopgezet.

De kantonrechter zal rekening moeten houden met een opzegverbod (zoals ziekte), maar hij kan ook bepalen dat u uw werk wel kunt doen. Dan geldt het opzegverbod niet. Uw werkgever hoeft u geen transitievergoeding te betalen, tenzij de kantonrechter vindt dat hij dit wel moet betalen

Lees meer informatie in de factsheets van de Rijksoverheid:

Ons advies:

Uw werkgever kan de kantonrechter vragen uw arbeidsovereenkomst te ontbinden, als er een verstoorde arbeidsrelatie is. Er is dan sprake van een omstandigheid waardoor de werkgever niet meer met u kan samenwerken. De verstoring moet ernstig en blijvend zijn.

De kantonrechter kan toestemming geven als:

 • er geen herplaatsing binnen het bedrijf meer mogelijk is;
 • de arbeidsrelatie zo slecht is dat samenwerking niet meer mogelijk is;
 • de verstoorde verhoudingen door u zijn veroorzaakt;
 • uw werkgever heeft geprobeerd de verhoudingen te verbeteren (bv. door mediation).

De verstoorde arbeidsrelatie mag niet zijn ontstaan door een procedure.

Lees meer informatie in de factsheet ‘Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding’  van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een transitievergoeding?

  Een transitievergoeding is een vergoeding die u van de werkgever kunt krijgen bij ontslag. Vanaf 1 juli 2015 kunt u als u minimaal 2 jaar in dienst bent bij een werkgever recht hebben op een transitievergoeding. Bij een beëindigingsovereenkomst is de werkgever niet verplicht om u een transitievergoeding te betalen, maar u kunt er wel over onderhandelen.

  Lees meer over de voorwaarden en hoogte van de transitievergoeding in de factsheet 'WWZ: de transitievergoeding'  van de Rijksoverheid.

  Op Mijnwerkenzekerheid.nl vindt u een hulpmiddel om een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.

 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mij vraagt om schriftelijk in te stemmen met ontslag?

  Vanaf 1 juli 2015 kunt u instemmen met uw ontslag door een schriftelijke verklaring. Als u zelf instemt met uw ontslag toetst het UWV of de kantonrechter niet of  herplaatsing mogelijk is en of de ontslagreden juist is.

  U heeft een bedenktijd van 2 weken. Uw werkgever moet u hier schriftelijk op wijzen. Doet uw werkgever dit niet? Dan wordt deze bedenktijd verlengd tot 3 weken. Wilt u uw instemming  intrekken? Dan doet u dit schriftelijk via een aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging.

  Dit dient binnen 2 weken te gebeuren als u schriftelijk bent gewezen op de bedenktijd. Bent u niet schriftelijk gewezen op de bedenktijd, dan moet u binnen 3 weken uw instemming intrekken. U hoeft daarbij geen reden op te geven.

  Let op:

  Trekt u uw instemming in en werkt de werkgever daar niet aan mee? In dat geval heeft u slechts twee maanden om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. U heeft daar een advocaat bij nodig. Na die termijn van twee maanden kunt u de instemming met uw ontslag niet meer ongedaan maken. 

  Neem voordat u schriftelijk instemt met ontslag altijd eerst contact met ons op.

  Als u instemt met uw ontslag, heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.

 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mij een beeïndigingsovereenkomst aanbiedt?

  U kunt uw arbeidsovereenkomst ook beëindigen ‘met wederzijds goedvinden’. In deze situatie biedt uw werkgever u een beeïndigingsovereenkomst aan. Hierin maakt u afspraken over het ontslag. Als deze beeïndigingsovereenkomst aan bepaalde eisen voldoet, kunt u uw recht op een WW-uitkering behouden.

  Let op:

  Ga nooit akkoord als u ziek of zwanger bent.

  Lees meer informatie over de beeïndigingsovereenkomst op onze pagina ‘Waar moet ik op letten ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'

 • Wat is het verschil tussen instemmen met ontslag en een beeïndigingsovereenkomst?

  In de praktijk kunnen een instemmingsverklaring en een beeïndigingsovereenkomst op elkaar lijken. Er zijn een aantal grote verschillen.

  Instemmingsverklaring:

  • U kunt recht hebben op een transitievergoeding.
  • Als u uw toestemming intrekt, geldt dit vanaf het moment dat u schriftelijk heeft ingestemd met uw ontslag. Uw werkgever moet dus uw salaris doorbetalen.
  • Als uw werkgever binnen 26 weken hetzelfde werk voor u heeft moet hij u weer terug in dienst nemen.

  Beeïndigingsovereenkomst:

  • Er is geen recht op transitievergoeding. U kunt er natuurlijk wel over onderhandelen.
  • Als u binnen de bedenktijd uw toestemming intrekt, dan geldt dit niet  vanaf het moment dat u schriftelijk heeft ingestemd. 
  • U ben dan dus even uit dienst en heeft geen recht op uw salaris in de tussentijd.
  • De werkgever is niet verplicht om u opnieuw  in dienst te nemen als hij weer werk voor u heeft.

  Bij beide situaties gelden de opzegverboden. Bent u ziek, zwanger of OR-lid? Ga dan niet direct akkoord, maar vraag eerst juridisch advies aan onze juristen.

 • Ik bereik de pensioengerechtigde leeftijd. Mag mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

  Uw werkgever mag u ook ontslaan wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 • Kan de werkgever om een andere reden ontslag vragen?

  De werkgever kan alleen ontslag vragen voor redenen die in de wet beschreven staan. Ook in de volgende gevallen kan de werkgever toestemming vragen voor ontslag:

  • als u gedetineerd bent;
  • als de werkgever geen tewerkstellingsvergunning voor u kan krijgen;
  • als u illegaal in Nederland bent.

  Heeft uw werkgever een andere reden voor ontslag? Neem dan contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over ontslag niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket treedt niet op als uw belangenbehartiger, maar kan u wél doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat om u bij te staan. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond ? Schakel deze dan meteen in.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ontslag
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.