Heb ik recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding bij ontslag en helpt u om weer aan de slag te kunnen bij een andere werkgever. Bent u ontslagen na 1 juli 2015? Dan heeft u recht op een transitievergoeding als u:

 • minimaal 2 jaar in dienst bent en;
 • als er sprake is van onvrijwillig ontslag.

Onvrijwillig ontslag
Er is sprake van onvrijwillig ontslag als:

 • uw werkgever uw arbeidsovereenkomst opzegt;
 • uw arbeidsovereenkomst op verzoek van uw werkgever wordt ontbonden;
 • uw werkgever uw tijdelijke contract niet verlengt en ook geen nieuw contract aanbiedt;
 • u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar gedrag van uw werkgever, bijvoorbeeld seksuele intimidatie of discriminatie.

Minimaal 2 jaar in dienst
Om te bepalen of u recht heeft op een transitievergoeding moet u meer dan 2 jaar in dienst zijn van uw werkgever. Heeft u meerdere (tijdelijke) contracten gehad bij uw werkgever? Dan tellen alle contracten mee. Er zijn een aantal uitzonderingen:

 • Bent u vóór 1 juli 2015 langer dan 3 maanden tussentijds uit dienst geweest? Dan telt dit contract niet mee voor de transitievergoeding.
 • Bent u na 1 juli 2015 langer dan 6 maanden tussentijds uit dienst geweest? Dan telt dit contract niet mee voor de transitievergoeding. 
 • Heeft uw werkgever minder dan 25 werknemers in dienst? En krijgt u ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan telt alleen de duur van het dienstverband mee vanaf 1 mei 2013. De periode daarvoor blijft buiten beschouwing.
 • Gold er een cao met een afwijkende onderbreking? Dan telt een eerder contract niet mee als de onderbreking langer was dan de afwijking in de cao.

Doet u langer dan 2 jaar hetzelfde werk, maar via een andere werkgever? Dan tellen de jaren bij uw vorige werkgever mogelijk ook mee, als uw huidige werkgever u heeft overgenomen van uw vorige werkgever. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

Bent u langer dan 2 jaar ziek, dan heeft u bij ontslag ook recht op een transitievergoeding.

Let op:

Heeft u recht op een transitievergoeding? En betaalt uw werkgever deze niet of maar gedeeltelijk uit? Dan moet u binnen 3 maanden na het einde van uw contract een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Het is verstandig om dan een advocaat in te schakelen. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer informatie vindt u in de factsheet WWZ: de transitievergoeding van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer is er sprake van onvrijwillig ontslag?

  In de volgende gevallen is er sprake van onvrijwillig ontslag:

  • opzegging door de werkgever;
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever;
  • het niet verlengen van uw tijdelijk contract en de werkgever biedt u ook geen nieuw contract aan;
  • eigen ontslag bij ernstig verwijtbaar gedrag door de werkgever, bijvoorbeeld seksuele intimidatie of discriminatie.
 • Hoe bereken ik de hoogte van de transitievergoeding?

  Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het volgende:

  •  1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidscontract;
  •  1/2 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar dat u langer dan 10 jaar werkt.

  Bent u ouder dan 50 én langer dan 10 jaar in dienst? Dan heeft u recht op één bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar na uw 50ste. De werkgever moet wel minimaal 25 mensen in dienst hebben.

  Bereken de hoogte van de transitievergoeding  op Mijnwerkenzekerheid.nl.

 • In welke gevallen hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen?

  Er kunnen omstandigheden zijn waarin de werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen.
  Het kan daarbij gaan om de volgende situaties:

  • verwijtbaar gedrag van uw kant, bijvoorbeeld diefstal of veelvuldig te laat op het werk komen;
  • de werkgever geeft u een beeïndigingsovereenkomst;
  • u bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week;
  • u krijgt ontslag vanwege AOW- of pensioenleeftijd;
  • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling gekregen of is in de schuldsanering terecht gekomen;
  • in de cao staat een gelijkwaardige voorziening, bijvoorbeeld een wachtgeldregeling;
  • u weigert een gelijkwaardig of beter aanbod van de werkgever om uw contract te verlengen.

  Uw werkgever kan bepaalde kosten verrekenen met uw transitievergoeding. Het moet gaan om kosten die werkloosheid kunnen voorkomen of verkorten, zoals omscholing, outplacement of coaching.

 • Mag de werkgever kosten in mindering brengen op de transitievergoeding?

  De werkgever kan bepaalde kosten verrekenen. Het kan daarbij gaan om kosten die werkeloosheid kunnen voorkomen of verkorten zoals omscholing of outplacement. Ook kan het gaan om gemaakte kosten om aan het werk te gaan bij een andere werkgever waaronder coachingsvaardigheden.

  De werkgever mag deze kosten alleen verrekenen onder bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat u schriftelijk moet instemmen. Er is geen schriftelijke instemming van u nodig als er afspraken zijn gemaakt met de vakbond of de ondernemingsraad binnen uw bedrijf.

  Lees meer informatie in de factsheet WWZ: de transitievergoeding van de Rijksoverheid.

  Heeft u recht op een transitievergoeding? En heeft u te maken met de situatie dat er nog afspraken zijn van vóór 1 juli 2015? Neem dan contact met ons op.

 • Wat is een opvolgend werkgever?

  Doet u hetzelfde werk als voorheen bij een andere werkgever? Dan kan er sprake zijn van een opvolgend werkgever. Het moet daarbij gaan om dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden. Als u bijvoorbeeld als uitzendkracht in dienst treedt bij de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever opvolgend werkgever als u hetzelfde werk blijft doen.

 • Heb ik als oproep- of uitzendkracht recht op een transitievergoeding?

  Ja, ook als oproep- of uitzendkracht kunt u recht hebben op een transitievergoeding als u minimaal 2 jaar heeft gewerkt. Het is niet van belang dat u altijd heeft gewerkt of loon heeft gehad. De duur van de oproep- of uitzendovereenkomst bepaalt of u recht heeft op een transitievergoeding.

 • Heb ik als ik ziek ben recht op een transitievergoeding?

  Bent u langer dan 2 jaar ziek, dan heeft u bij ontslag recht op een transitievergoeding.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over transitievergoeding niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket treedt niet op als uw belangenbehartiger, maar kan u wel doorverwijzen naar een advocaat. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Schakel deze dan meteen in.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ontslag
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.