Waar moet ik op letten als mijn werkgever mij ontslag voorstelt?

Het is op zijn minst heel vervelend als uw werkgever uw ontslag voorstelt. Waarschijnlijk zit u met allerlei vragen. Wat moet u doen en wat niet? Hoe zit het met een ontslagvergoeding en een WW-uitkering? Het belangrijkste is dat u een goed doordachte beslissing neemt.

 

5ee_1n-Cgsk

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Onderteken niet zomaar

Uw werkgever kan u een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Voor dat u deze ondertekent is het belangrijk dat u zeker weet of u een ontslagvergoeding krijgt en of u recht heeft op een WW-uitkering.

Als uw werkgever u onder druk zet om de beëindigingsovereenkomst toch te tekenen, geef dan aan dat u eerst informatie en advies wilt inwinnen.

Stap 2. Check de voorwaarden

In een beëindigingsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever over het ontslag, zoals:

 • aanleiding van het ontslag
 • opzegtermijn
 • ontslagvergoeding
 • concurrentiebeding
 • verrekening van opleidingskosten
 • uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
 • vrijstelling van werkaanbeveling voor als u gaat solliciteren

Met de checklist beëindigingsovereenkomst (pdf) controleert u of voor alle noodzakelijke onderwerpen iets geregeld is.

Stap 3. Doe de WW-check

Een beëindigingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op een WW-uitkering. Aan de hand van de volgende punten kunt u in grote lijnen checken of u met de beëindigingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering:

1. Uw werkgever heeft het initiatief genomen voor uw ontslag.
2. U bent niet ontslagen om een dringende reden.
3. De voor uw werkgever geldende opzegtermijn wordt toegepast (deze staat in uw arbeidsovereenkomst of cao).
4. U bent op het moment van uw ontslag niet ziek.

Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden voor een WW-uitkering.

Stap 4. Onderhandel

Een beëindigingsovereenkomst is alleen geldig als u en uw werkgever akkoord gaan. U heeft dus het recht om te (laten) onderzoeken of de inhoud in uw belang is.

Check of u het eens bent met alle zaken in de beëindigingsovereenkomst. U kunt uw werkgever een tegenvoorstel doen. Controleer ook of u de gevolgen van de overeenkomst volledig kent en begrijpt. Pas dan adviseren wij om de beëindigingsovereenkomst te ondertekenen.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een beëindigingsovereenkomst?

  Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin uw werkgever en u in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. Ook staat erin op welke voorwaarden dat gebeurt, bijvoorbeeld welke opzegtermijn er geldt en hoeveel maanden salaris u meekrijgt. Dit heet ook wel een vaststellingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden.

  Een beëindigingsovereenkomst kan alleen tot stand komen in onderling overleg en met goedvinden van beide partijen. U heeft dus het volste recht om te onderhandelen over de inhoud en u stemt er vrijwillig mee in.

  Andere mogelijkheden voor uw werkgever om het dienstverband te beëindigen zijn opzegging van het dienstverband door de werkgever na toestemming van het UWV WERKbedrijf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

 • Welke opzegtermijn moet mijn werkgever aanhouden?

  Als u het samen eens bent over uw ontslag, geldt de opzegtermijn voor de werkgever. Deze is vaak langer dan die voor u als werknemer. Dit zijn de wettelijke opzegtermijnen:

  • Korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden

  Let op:

  In uw arbeidsovereenkomst of in de cao kan een andere opzegtermijn voor de werkgever zijn afgesproken. Kijk dat altijd na.

 • Waarom is het zo belangrijk dat mijn werkgever de juiste opzegtermijn aanhoudt?

  Als u akkoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden en een beëindigingsovereenkomst tekent voordat de opzegtermijn is afgelopen, dan kunt u minder WW-uitkering krijgen.

  Het UWV kan bijvoorbeeld beslissen dat u geen WW-uitkering krijgt tijdens de geldende opzegtermijn (uw werkgever had u in die periode moeten doorbetalen).

  Deze periode waarin uw werkgever u eigenlijk had moeten doorbetalen noemen we ook wel de fictieve opzegtermijn.

 • Wat is een normale ontslagvergoeding?

  Kantonrechters gebruiken een formule voor het berekenen van een passende ontslagvergoeding. Deze formule kunt u ook gebruiken voor het berekenen van een ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden.

  Volgens deze formule hangt de hoogte van uw ontslagvergoeding af van uw leeftijd en het aantal jaren dat u in dienst bent geweest:

  • De dienstjaren tot het 35e levensjaar: tellen 0,5 bruto maandsalaris per dienstjaar.
  • De dienstjaren van 35 t/m 44 jaar: tellen 1 bruto maandsalaris per dienstjaar.
  • De dienstjaren van 45 t/m 54 jaar: tellen 1,5 bruto maandsalaris per dienstjaar.
  • De dienstjaren vanaf 55 jaar: tellen 2 bruto maandsalarissen per dienstjaar.

  Bij de vergoeding horen ook 8% vakantietoeslag en andere vaste loonbestanddelen, zoals een dertiende maand.

  Let op:

  Uw werkgever is niet verplicht om u een ontslagvergoeding te geven!

 • Hoe zit ’t met ontslag bij ziekte?

  Als uw werkgever u ontslag met wederzijds goedvinden voorstelt terwijl u ziek bent, moet u de beëindigingsovereenkomst niet ondertekenen. U heeft dan namelijk geen recht op een WW- of ZW-uitkering. Tijdens ziekte geldt er een ontslagverbod voor uw werkgever.

  Door toch akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst,  benadeelt u uzelf. Het UWV zal u deze benadeling kwalijk nemen en geen uitkering toekennen. U bent dan aangewezen op een bijstandsuitkering.

 • Ik heb een tijdelijk contract en krijg een ontslagvoorstel?

  Voor ontslag met wederzijds goedvinden terwijl u een tijdelijk contract heeft, gelden dezelfde regels als bij een vast contract.

  Zorg in ieder geval dat uw werkgever de afgesproken opzegtermijn laat gelden en dat de beëindigingsovereenkomst aan alle andere voorwaarden voldoet.

 • Meer weten?

  Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u op de website van UWV WERKbedrijf. Hier vindt u ook een brochure met een model beëindigingsovereenkomst (pdf).

  Meer informatie over de ww-uitkering vindt u op de website van het UWV. Hier vindt u ook de brochure Ontslag, en nu? (pdf) met informatie wat u moet weten als u ontslag krijgt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ontslag
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg..

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.