Kan mijn werkgever mij opleggen om op een andere werkplek te werken?

Soms heeft u bij het aangaan van het contract afspraken gemaakt over uw werkplek. Desondanks kan uw werkgever van u vragen om op een andere werkplek te werken als hij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Volg ons stappenplan om te bekijken of u daarmee akkoord moet gaan.

Neem de volgende stappen:

Stap 1: Ga niet zomaar akkoord

Ga niet direct akkoord met wijziging van uw werkplek.

Stap 2: Kijk in uw arbeidscontract

Kijk eerst in uw arbeidscontract. Zoek uw arbeidscontract op en kijk wat daarin staat over uw werkplek. Staat er een vaste werkplek in uw arbeidscontract? Dan kan de werkgever toch in alle redelijkheid van u verlangen om op een andere werkplek te werken. Er moet wel sprake zijn van gewijzigde omstandigheden.

Wijzigingsbeding
Als er in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' staat, dan betekent dit dat de werkgever de werkplek zonder uw toestemming mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. De belangen van de werkgever kunnen zwaarder wegen dan uw belangen. In dat geval mag de werkgever uw werkplek wijzigen.

Geen wijzigingsbeding
Staat er in uw arbeidscontract geen ‘wijzigingsbeding’, dan mag de werkgever onder omstandigheden toch uw werkplek wijzigen. Over het algemeen geldt dat u op redelijke voorstellen van de werkgever over het wijzigen van de werkplek dient in te gaan. U kunt een voorstel van de werkgever alleen weigeren als de wijziging in alle redelijkheid niet van u gevraagd kan worden. Daarbij moet er naar alle omstandigheden worden gekeken.

Stap 3: Kijk in uw cao

Is er een cao in de sector waar u werkt? Kijk dan wat daarin staat over het wijzigen van uw werkplek door de werkgever.

Geldt de cao voor u en staat er een bepaling in de cao dat de werkplek gewijzigd kan worden? Dan gelden de bepalingen voor iedere werknemer en moet u als werknemer in principe met de wijziging van de werkplek akkoord gaan.

De bepaling geldt echter niet als dit naar maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’ onaanvaardbaar zou zijn. Zo heeft een rechter eens geoordeeld dat het onaanvaardbaar is om een 36-urig werkrooster te vervangen door een 40-urig werkrooster als het salaris hetzelfde blijft. 

Stap 4: Kijk in uw bedrijfsreglement

Geldt er binnen uw bedrijf een bedrijfsreglement waarin bepalingen staan over uw werkplek? Als u hiervoor getekend heeft, gelden deze regels over uw werkplek voor u.

Wijzigingsbeding
Als er in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' staat, dan betekent dit dat de werkgever de werkplek zonder uw toestemming mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. De belangen van de werkgever kunnen zwaarder wegen dan uw belangen. In dat geval mag de werkgever uw werkplek wijzigen.

Geen wijzigingsbeding
Staat er in het bedrijfsreglement geen eenzijdig wijzigingsbeding? Dan mag de werkgever uw werkplek wijzigen als dat gezien de ‘redelijkheid en billijkheid’ aanvaardbaar is. Bij een verhuizing van uw afdeling of het bedrijf waarvoor u werkt, is vaak een wijziging van uw werkplek nodig.

Ondernemingsraad
Als er een ondernemingsraad actief is bij uw werkgever, dan zal de ondernemingsraad toestemming moeten geven voor de wijziging van uw werkplek in het arbeidsreglement.

Stap 5: Check of er mondelinge afspraken zijn gemaakt

Zijn er mondelinge afspraken over uw werkplek gemaakt? Deze mondelinge afspraken zijn in principe ook geldig. Als uw werkgever later ontkent dat die mondelinge afspraken zijn gemaakt, dan is het lastiger om deze aan te tonen. Het is dus verstandiger om afspraken over uw werkplek of andere arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen.

Stap 6: Neem contact met ons op

Komt u er niet uit met uw werkgever, neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer is het voorstel om op een andere werkplek te werken redelijk?

  Of uw werkgever van u kan verlangen om op een andere werkplek te werken, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Uw belang om uw werkplek te behouden wordt afgewogen tegen het belang van uw werkgever om tot wijziging over te gaan. Als de werkgever of de afdeling waar u werkt naar een andere werkplek verhuist, dan kan dat een zwaarwegend belang zijn om uw werkplek te wijzigen.

  Twijfelt u of het belang van de werkgever zwaarder weegt dan dat van u? Dan kunt u beter eerst met de werkgever gaan praten. Als u er onderling niet uitkomt met uw werkgever, dan kan mediation mogelijk een oplossing bieden. In het uiterste geval kan het oordeel van de rechter gevraagd worden of de wijziging van uw werkplek redelijk is.

 • Kan ik zelf een verzoek doen om thuis of op een andere werkplek te werken?

  Sinds 1 januari 2016 kunt u uw werkgever verzoeken om thuis of op een andere werkplek te werken. De werkgever kan dit verzoek om thuis of op een andere werkplek te werken alleen weigeren als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.

  U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U dient ten minste 26 weken bij de werkgever in dienst te zijn.
  • Dit verzoek dient u 2 maanden voordat u thuis of op een andere werkplek wilt gaan werken in bij de werkgever.
  • In uw verzoek geeft u aan per wanneer en op welke werkplek u wilt gaan werken.

  Lees meer informatie over werken op een andere werkplek op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat gebeurt er als ik weiger om op een andere werkplek te werken?

  Als u weigert om op een andere werkplek te werken, dan kan de werkgever dat uitleggen als werkweigering. Werkweigering kan voor de werkgever een reden zijn om u op staande voet te ontslaan. U krijgt dan geen WW-uitkering. Of er sprake is van werkweigering bepaalt de rechter. Overleg daarom altijd eerst met de werkgever en kijk of er alternatieven zijn.

 • Wat kan ik doen als mijn reistijd toeneemt?

  Vaak kan het werken op een andere werkplek voor u betekenen dat u langer moet gaan reizen. In dat geval kan de werkgever u daarvoor compenseren. Dit kan de werkgever doen door u bijvoorbeeld reizen onder werktijd toe te staan. Maak daar heldere afspraken over met de werkgever. Wat als een redelijke reisafstand kan worden gezien, is afhankelijk van het werk wat u doet. Een reisduur van 1,5 uur enkele reisafstand per dag kan als redelijk worden gezien.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.