Hoe neem ik vakantiedagen op?

Uw werkgever moet u ieder jaar de gelegenheid geven om uw wettelijke vakantiedagen op te nemen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek uw werkgever in. In principe moet de werkgever uw vakantie vaststellen naar uw wensen. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan dit echter anders geregeld zijn.

Gewichtige redenen

Uw werkgever mag uw voorstel tot vakantie alleen weigeren als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Omdat uw collega en u bijvoorbeeld tegelijkertijd op vakantie gaan en er geen vervanger is. De bedrijfsvoering komt dan in gevaar. In dat geval stelt de werkgever uw vakantie vast. U heeft dan recht op een aaneengesloten vakantie van twee weken of 2 maal een week.

Beslistermijn

Uw werkgever moet binnen twee weken laten weten of hij het eens is met uw vakantievoorstel. Doet hij dit niet, dan staat uw vakantie vast naar uw wensen. Voor opname van de bovenwettelijke vakantiedagen kan een andere termijn gelden. Dit moet dan in uw arbeidsovereenkomst staan.

Veelgestelde vragen

 • Ben ik vrij op een feestdag?

  In de wet staan welke dagen nationale feestdagen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag en Pinksterdag. Of u vrij bent op een feestdag staat niet in de wet. In uw arbeidscontract of cao kan zijn bepaald dat u vrij bent en dat u die dag ook betaald krijgt. Ook kan er zijn afgesproken dat u eventueel recht heeft op een toeslag als u die dag wel werkt. Heeft u niets in uw arbeidscontract of cao daarover staan? Dan zult u met uw werkgever afspraken moeten maken of u recht heeft op een betaalde vrije dag.

 • Mag mijn werkgever de vastgestelde vakantie wijzigen?

  Uw werkgever mag een eenmaal vastgestelde vakantie alleen wijzigen als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. U kunt hierbij denken aan ziekte van uw enige plaatsvervanger of onvoorziene spoedklussen. Een wijziging is alleen mogelijk na onderling overleg tussen u en uw werkgever.

  Uw werkgever moet de schade die u hierdoor lijdt, vergoeden.

 • Wat geldt als er sprake is van een collectieve vakantie bij mijn werkgever?

  Soms is een collectieve vakantie afgesproken in uw arbeidsovereenkomst of CAO. Het gehele bedrijf heeft dan vakantie in dezelfde periode. denk bijvoorbeeld aan de bouwvak. In dat geval moet u in die bepaalde periode vakantie opnemen.

  Als u te weinig vakantiedagen heeft opgebouwd voor het opnemen van deze verplichte vakantie, moet uw werkgever u toch vrij geven. Ook moet uw werkgever uw loon betalen op deze vrije dagen. Uw arbeidsovereenkomst kan hiervan echter afwijken.

 • Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

  Wordt u tijdens uw vakantie ziek, dan moet u dat zo snel mogelijk melden bij uw werkgever. U wordt dan ziek gemeld. U heeft het recht om uw vakantiedagen op een later tijdstip opnieuw op te nemen.

  In principe worden deze ziektedagen dus niet als vakantiedagen opgenomen. Er kan een uitzondering gelden voor uw bovenwettelijke vakantiedagen. In uw arbeidsovereenkomst staat dan dat u uw bovenwettelijke vakantiedagen moet opnemen voor deze ziekteperiode.

 • Hoeveel vakantie moet ik opnemen terwijl ik ziek ben?

  Sinds 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel wettelijke vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. Dit heeft tot gevolg dat als u ziek bent en u wilt vakantie opnemen, u voor uw volledige arbeidsduur vakantie op moet nemen. Op die manier wordt u ook vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

  Voorbeeld: u heeft een contract voor 40 uren in de week en u bent nu ziek. U werkt echter weer 10 uren in de week, omdat u aan het re-integreren bent. U moet in dit geval toch voor 40 uren in de week vakantie op te nemen.

 • Kan mijn werkgever eisen dat ik vakantiedagen opneem, omdat ik ziek ben?

  Uw werkgever mag dit niet eisen. U moet minimaal het aantal voor u geldende wettelijke vakantiedagen behouden. Ook als u een vakantie gepland had staan, hoeft u geen wettelijke vakantiedagen in te leveren. U mag alleen vakantiedagen opnemen voor de dagen dat uw ziek bent, als u daar zelf mee instemt.

  In uw arbeidsovereenkomst kan wel geregeld zijn dat uw bovenwettelijke vakantiedagen opgenomen moeten worden bij ziekte.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.