Mag ik zomaar meer of minder uren werken?

U kunt meer of minder uren gaan werken. De Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) maakt dit mogelijk voor werknemers bij bedrijven met minstens tien werknemers. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bedrijven met minder dan tien werknemers hebben een eigen regeling.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer mag ik meer of minder uren gaan werken?

  Langer dan 1 jaar werkzaam?
  Als u langer dan 1 jaar werkt bij uw werkgever, mag u vragen om meer of minder uren te werken. Dit kan volgens de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA). Bent u even bij uw werkgever weg geweest, maar was deze periode wel korter dan 3 maanden? Dan telt de voorliggende periode wel mee voor de berekening van de termijn van een jaar.

  Minder dan 10 werknemers?
  Als er bij uw bedrijf minder dan 10 werknemers werken, geldt de Wet Aanpassing Arbeidsduur niet. Uw bedrijf moet wel een regeling hebben over hoe u kunt vragen om meer of minder uren te mogen werken. Vraag dit na bij uw werkgever.

  Cao
  In uw cao mag niet staan dat u niet mag vragen om minder uren te werken. Uw cao kan wel meer/andere voorwaarden stellen aan uw verzoek om meer uren te werken.

 • Hoe vraag ik om meer of minder uren werken?

  U moet schriftelijk bij uw werkgever vragen of u meer of minder uren mag werken. Zorg dat de brief minstens 4 maanden voordat u meer of minder uren wilt gaan werken bij uw werkgever ligt. Geef aan om hoeveel uren het gaat, wanneer u meer of minder wilt gaan werken en op welke uren in de week.

  Denk er wel aan dat u hoogstens één keer per jaar kunt vragen om meer of minder uren te mogen werken.

 • Wanneer beslist de werkgever of u meer of minder mag werken?

  Uw werkgever moet 1 maand vóór de datum waarop u meer of minder wilt gaan werken schriftelijk beslissen. Doet hij dit niet, dan staat uw verzoek tot vermindering of vermeerdering van arbeidsduur vast. Als uw werkgever uw verzoek afwijst of hij wijkt af van de voorgestelde spreiding van uren, dan dient hij de reden hiervan schriftelijk op te geven.

 • Mag de werkgever weigeren mij meer of minder te laten werken?

  Uw werkgever mag alleen weigeren u meer of minder uren te laten werken als hij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als de vermindering leidt tot ernstige problemen om de openvallende uren op te vullen. Of als het moeilijk is de roosters rond te krijgen. Of als er problemen komen op het gebied van de veiligheid. Een verzoek om vermeerdering kan afgewezen worden als er onvoldoende werk is of als de formatieruimte ontoereikend is. Ook andere financiële/organisatorische omstandigheden kunnen leiden tot een weigering van uw verzoek tot vermeerdering van uren.

  Uw werkgever is dus maar beperkt vrij om uw verzoek af te wijzen. Dit is anders bij het vaststellen van uw nieuwe werktijden.  Daar weegt zijn belang even zwaar als uw belang.

 • Wat kan ik doen als de werkgever weigert om mij meer of minder te laten werken?

  Als overleg tussen u en de werkgever niet lukt, is mediation misschien nog mogelijk. Indien u dit wenst kunt u ook een uitspraak van de rechter vragen. De rechter kijkt dan wie de beste argumenten heeft.

 • Mag mijn werkgever mij ontslaan als ik vraag om meer of minder uren te werken?

  Nee. De Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) verbiedt het om u te ontslaan als u de werkgever verzoekt om meer of minder uren te werken.

 • Wat kan ik doen als ik minder wil werken, omdat ik een kind krijg?

  U kunt in dit geval misschien ouderschapsverlof aanvragen.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.