Kan ik als oproepkracht een vast aantal uren van mijn werkgever eisen?

Heeft u een oproepcontract? Dan is het van tevoren niet duidelijk hoeveel uren u werkt. Het kan gaan om een oproepcontract, een 0-urencontract, een min/max-contract of andere varianten hierop.

Werkt u als oproepkracht al enige tijd een bepaald aantal uren voor uw werkgever? Dan kunt u uw werkgever verzoeken om het aantal uren in uw contract aan te passen, zodat uw arbeidsovereenkomst minder flexibel wordt.

Inroepen rechtsvermoeden
Het verzoek om aanpassing van uw contract, wordt ook wel het 'inroepen van het rechtsvermoeden' genoemd.

Heeft u minimaal 3 maanden voor uw werkgever gewerkt? Dan kunt u uw werkgever vragen uw contracturen te veranderen in het gemiddelde van deze gewerkte uren. Iedere werknemer die van mening is dat de uren van zijn arbeidscontract moet worden aangepast, kan een beroep doen op deze regeling. Ook als u een vast aantal uren in uw arbeidscontract heeft staan en u werkt structureel over, kunt u mogelijk een beroep doen op deze regeling.

Wordt u minder opgeroepen? Dan kunt u eisen om volgens uw gemiddelde gewerkte uren ingepland te worden en betaald te krijgen. Ook als u ziek bent moet uw werkgever dan over dit gemiddelde aantal contracturen salaris doorbetalen.

Let op:

Uw werkgever mag de eerste 6 maanden andere afspraken maken over het uitbetalen van uw salaris als u niet werkt. Deze andere regeling kan in uw contract of uw cao staan. Wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren op jaarbasis, in plaats van de afgelopen 3 maanden? Dan is het mogelijk niet zinvol is om een beroep te doen op het rechtsvermoeden.

Heeft u een uitzendovereenkomst? Dan werkt u weliswaar op oproepbasis, maar kunt u mogelijk alleen salaris krijgen als u werkt. Het is dan ook niet zinvol om een beroep te doen op het rechtsvermoeden.

Veelgestelde vragen

 • Hoe wordt het rechtsvermoeden berekend?

  Volgens de wet wordt er gekeken naar uw gewerkte uren in de voorgaande 3 maanden.

  Voorbeeld: in de maand juni heeft u 50 uren gewerkt. In de maand juli waren dit 60 uren en in de maand augustus heeft u zelfs 80 uren gewerkt. U verzoekt dan per september om aanpassing van uw contracturen. Dan heeft u (50+60+80=) 190 uren gewerkt in 3 maanden. Dit is gemiddeld 63,6 uren per maand. U vraagt dan om aanpassing van uw contract naar 63,6 uren per maand.

  Wordt u door uw werkgever ineens minder opgeroepen? Of heeft u een periode minder gewerkt, omdat u ziek was of met vakantie was? Dan kan er worden gekeken naar een periode die ligt vóór de datum waarop u de werkgever een verzoek doet.

 • Wat moet ik doen om mijn contractsuren te wijzigen?

  Allereerst moet u met uw werkgever in overleg gaan. Vervolgens kunt u uw verzoek tot aanpassing van uw arbeidsuren schriftelijk (voorbeeldbrief) bevestigen.

  Wilt uw werkgever uw arbeidsuren niet aanpassen? Neem dan contact met ons op. Het Juridisch Loket kan de vervolgstappen met u doornemen en/of u verwijzen naar een advocaat. De rechter kan uiteindelijk een uitspraak doen over uw verzoek.

 • Is mijn werkgever verplicht om in te stemmen met mijn verzoek om mijn contract te wijzigen?

  Nee. Uw werkgever is niet verplicht om in te stemmen met uw verzoek tot aanpassing van het aantal contracturen. Uw werkgever kan aangeven dat dit niet het geval is.

  Uw werkgever kan stellen dat de afgelopen 3 maanden geen goede afspiegeling is van de werkelijkheid. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld aangeven dat de afgelopen periode extreem druk was, waardoor u extra heeft moeten werken. Uw werkgever zal ook dit moeten bewijzen.

 • Wat als ik de afgelopen 3 maanden minder heb gewerkt dan daarvoor?

  In principe wordt er gekeken naar de voorgaande 3 maanden vanaf het moment dat u de werkgever verzoekt om uw aantal uren aan te passen. Vaak doet u dit verzoek als u ineens minder wordt opgeroepen om te werken.

  Soms doet u pas later een verzoek voor aanpassing van uw aantal arbeidsuren, terwijl u al enige tijd minder uren werkt. U bent bijvoorbeeld ziek geweest of met vakantie gegaan. In dat geval kan er worden gekeken naar een periode die ligt vóór de datum waarop u de werkgever een verzoek doet.

 • Wat zijn de voordelen van het wijzigen van mijn contractsuren?

  Door het doen van een verzoek tot aanpassing van uw contractsuren, krijgt u een contract met een vast aantal uren. Dit versterkt uw positie. Mocht uw werkgever u voor minder uren inplannen, dan kunt u eisen om volgens het aantal contractsuren ingepland te worden en betaald te krijgen. Ook in geval van ziekte wordt uw positie versterkt. U krijgt namelijk over het aantal contractsuren ziektegeld van uw werkgever uitbetaald.

 • Geldt deze regeling alleen voor oproepkrachten?

  Nee. Iedere werknemer die van mening is dat de uren van zijn arbeidscontract moet worden aangepast, kan een beroep doen op deze regeling. Het kan dus gaan om een 0-urencontract, min/max-contract, minimumurencontract of andere varianten hierop. Ook als u een vast aantal uren in uw arbeidscontract heeft staan en u werkt structureel over, kunt u mogelijk een beroep doen op deze regeling. Wel moet er tenminste drie maanden gewerkt zijn.

  Let op:

  Bij een uitzendovereenkomst kan er ook sprake zijn van een oproepcontract. Het is dan belangrijk dat u kijkt of er een cao van toepassing is.  In de cao kan namelijk een bepaling staan waardoor het niet zinvol is om een beroep te doen op het rechtsvermoeden. Heeft u een uitzendovereenkomst en wilt u weten of het zinvol is een beroep te doen op het rechtsvermoeden? Neemt u dan contact op met één van onze juristen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.