Wat staat er in een arbeidscontract?

Wanneer u als werknemer in dienst treedt bij een werkgever, tekent u waarschijnlijk een arbeidscontract.

In uw arbeidscontract staat:

 • Naam en adres van het bedrijf, de werkgever of opdrachtgever;
 • Uw naam en adres;
 • Plaats waar u werkt;
 • Uw functie of een omschrijving van uw werkzaamheden;
 • Hoeveel uren u per week/dag werkzaam zult zijn;
 • Per wanneer u in dienst treedt;
 • Duur van uw contract;
 • De opzegtermijn;
 • Hoogte van het loon en het moment van uitbetaling;
 • Het aantal vakantiedagen;
 • Of u deelneemt aan een pensioenregeling;
 • Of en zo ja, welke cao van toepassing is;
 • Als u via een uitzendbureau werkt, of er een uitzendbeding is.
 • Eventueel een proeftijdbeding.
 • Eventueel een concurrentiebeding en/of geheimhoudingsbeding.

Heeft u vragen over de inhoud van uw contract? Kom dan langs aan de balie bij het Juridisch Loket.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik een arbeidscontract ondertekenen?

  Pas als u het eens bent met de inhoud van het contract en de arbeidsvoorwaarden, plaats u een handtekening onder het contract. Nadat u begonnen bent met werken, moet de werkgever het door hem getekende contract binnen een maand aan u verstrekken.

 • Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)?

  In sommige gevallen is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing. De cao is een schriftelijke overeenkomst waarin (aanvullende) arbeidsvoorwaarden staan vermeld waaraan u en de werkgever zich moeten houden. Zo kan er bijvoorbeeld in de cao staan wanneer u recht heeft op een loonsverhoging.

  Een cao kan gelden voor een hele branche. Denk bijvoorbeeld aan een cao voor de schoonmaakbranche of voor supermarkten. De afspraken in een cao worden gemaakt tussen één of meerdere vakbonden en werkgevers(organisaties). In uw arbeidscontract staat vaak of en welke cao er van toepassing is.

  U kunt in uw arbeidscontract andere afspraken maken met uw werkgever dan de afspraken die in de cao staan. Dit mag alleen als dat in uw voordeel is. Er mag niet in uw nadeel worden afgeweken van de geldende cao.

  Twijfelt u of er een cao van toepassing is op uw arbeidscontract? Neem dan contact op met één van onze juristen.

 • Is het verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk af te sluiten?

  Nee, het sluiten van een mondelinge arbeidsovereenkomst met uw werkgever is ook geldig. Om discussie over arbeidsvoorwaarden te voorkomen, is het wel aan te raden om de arbeidsovereenkomst op papier te zetten.

  Een proeftijdbeding en concurrentiebeding kunnen alleen op papier afgesproken worden. Als uw werkgever mondeling aangeeft dat er een proeftijd of concurrentiebeding is, is dat niet geldig.

 • Wanneer heb ik een verklaring omtrent het gedrag nodig?

  Soms kan een werkgever een verklaring omtrent het gedrag vragen. Dit wordt ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd. Bijvoorbeeld wanneer u met gevoelige bedrijfsinformatie gaat werken. Uit deze verklaring blijkt dat er geen bezwaren zijn om een bepaalde functie uit te voeren. Als u in het verleden een strafbaar feit heeft gepleegd, dan wordt de verklaring omtrent het gedrag geweigerd.

  U vraagt de verklaring omtrent het gedrag aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing, maar soms ook eerder. Als de verklaring omtrent het gedrag wordt geweigerd, kunt u binnen 6 weken in bezwaar. U kunt tegen een afwijzing van uw bezwaar binnen 6 weken in beroep.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.