Kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden verlengd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Bijvoorbeeld tot het einde van een specifiek project of de terugkeer van een medewerkster van zwangerschapsverlof.

Er zijn verschillende manieren om een arbeidscontract te verlengen. Uw werkgever kan u een nieuw arbeidscontract aanbieden. Hierin kunnen andere arbeidsvoorwaarden en een andere contractduur worden afgesproken.

Ook kan een arbeidscontract stilzwijgend worden verlengd. U krijgt dan geen nieuw arbeidscontract, maar u werkt wel gewoon door. Dan gelden automatisch de voorwaarden van het afgelopen contract (behalve de afspraken over de proeftijd), inclusief dezelfde looptijd. Een contract voor een half jaar wordt dus verlengd met nog eens een half jaar.

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd bij hetzelfde bedrijf en voor hetzelfde werk mag niet vaker dan 2 keer worden verlengd. Dus wanneer een arbeidscontract voor een derde keer wordt verlengd, heeft u van rechtswege een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (tenzij in de cao hiervan is afgeweken).

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat de maximale duur van het aantal contracten 2 jaar is en dat de tussenpoos tussen de verschillende contracten niet langer mag zijn dan 6 maanden. U heeft dan eerder recht op een vast contract.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er aan het einde van een contract voor bepaalde tijd?

  Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt automatisch ('van rechtswege') af op de dag na de in het contract genoemde einddatum. Uw werkgever hoeft niets op te zeggen en u ook niet. Er zijn dus ook geen opzegtermijnen om rekening mee te houden.

  Soms is er wel opzegging vereist. Bijvoorbeeld als u als werknemer eerst een arbeidscontract voor onbepaalde tijd had en daarna uw contract naar bepaalde tijd wordt omgezet.

  Let op:

  Per 1 februari 2015 moet uw werkgever uiterlijk één maand voor afloop van uw arbeidscontract u schriftelijk informeren of uw contract wel of niet verlengd wordt en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze nieuwe regel geldt niet voor contracten van korter dan zes maanden of voor tijdelijke contracten in verband met een project of vervanging van een collega. Als uw werkgever nalaat deze schriftelijke mededeling aan u te doen, dan is hij schadevergoeding aan u verschuldigd van maximaal één maandsalaris. Is uw werkgever te laat met de mededeling, dan wordt de vergoeding naar rato berekend.

 • Hoe vaak en hoe lang mag een werkgever mijn tijdelijke contract verlengen?

  Voor de verlenging van contracten voor bepaalde tijd zijn wettelijke regels (waarvan een cao kan afwijken): 

  • Maximaal 2 verlengingen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag maximaal 2 keer worden verlengd. Dat zijn dus 3 arbeidscontracten. Het maakt niet uit of er sprake is van stilzwijgende of van uitdrukkelijke voortzetting. Komt het tot een 3e verlenging en dus een 4e arbeidscontract? Dan mag dit alleen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn. Deze overeenkomst gaat in op de eerste dag na het aflopen van het 3e contract. Let wel, de tussenpoos tussen de opeenvolgende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden.
  • Maximaal 2 jaar. Werkt u op 2 of 3 elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde baas? Dan wordt uw arbeidscontract na 2 jaar (24 maanden) automatisch ('van rechtswege') omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
   Let op: tot 1 juli 2015 gold dat u na 36 maanden pas recht had op een vast dienstverband en mochten de onderbrekingen niet langer zijn dan 3 maanden. Mogelijk is er wel overgangsrecht op u van toepassing. Neem daarvoor contact op met één van onze juristen of doe de contractencheck voor werknemers op Mijnwerkmijnzekerheid.nl

  Let op de cao-bepalingen
  In de cao die voor uw branche geldt, kan in sommige gevallen van bovenstaande bepalingen worden afgeweken. Heeft u vragen over de inhoud van uw cao? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

 • Welke soorten arbeidscontracten voor bepaalde tijd zijn er?

  Deze drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd komt u het meest tegen: 

   1. Het arbeidscontract is voor een bepaalde kalenderperiode. Vaak is dat een half of een heel jaar, maar elke andere periode mag ook.
   2. Het arbeidscontract is voor de duur van een bepaald project. Er moeten dan wel objectieve normen zijn om vast te stellen dat dit project inderdaad af is. Het moment van afloop mag niet beïnvloedbaar zijn door de werkgever. Voorbeelden van niet objectieve normen zijn het behalen van een bepaald productieniveau of de marktvraag (‘voldoende orders’). Om problemen hierover te voorkomen wordt er in dit soort contracten vaak ook nog een concrete einddatum opgenomen. Het contract loopt dan af als het project klaar is, of op de genoemde datum. 
   3. Het arbeidscontract dient om een bepaalde medewerk(st)er te vervangen, bijvoorbeeld zolang deze ziek of zwanger is. Ook deze contracten worden vaak gecombineerd met een vaste einddatum. Het contract loopt dan af als de vervangen medewerk(st)er weer aan de slag gaat, of als de genoemde datum is bereikt.
 • Hoe lang is 'tijdelijk'?

  Er geldt geen minimum of maximum duur voor tijdelijke arbeidscontracten. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag worden aangegaan voor 1 dag, maar ook voor 10 jaar.

  Veel mensen denken dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nooit langer dan 2 jaar mag duren. Dat is dus niet zo! Deze termijn geldt alleen voor werknemers die bij dezelfde werkgever  op meerdere, elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten werken.

 • Wat gebeurt met mijn tijdelijke contract bij een bedrijfsovername?

  Als het bedrijf waarmee u een arbeidscontract heeft, wordt overgenomen, verandert er in principe niets voor u. De nieuwe eigenaar (de 'rechtsopvolger') heeft dezelfde rechten en plichten als de vorige. Hij moet dus ook uw salaris doorbetalen en de overige afspraken in uw arbeidscontract nakomen.

 • Mag ik als tijdelijke werknemer anders beloond of behandeld worden?

  Een werkgever moet werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd net zo behandelen als werknemers in vaste dienst. U heeft dus recht op dezelfde beloning en arbeidsvoorwaarden als uw collega's in een gelijkwaardige functie. Gaat het om jaarlijkse loonaanvullingen, dan heeft u daarop pro rato recht als uw contractduur korter is dan 1 jaar.

  Alleen in bepaalde gevallen kan de werkgever een goede reden hebben om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd anders te behandelen. Vakantiewerkers hoeven bijvoorbeeld niet te worden opgenomen in het pensioenfonds, omdat de administratieve rompslomp in geen verhouding zou staan tot het opgebouwde 'pensioen'.

  Meer informatie over gelijke behandeling op het werk vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Meer weten?

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over tijdelijke en vaste contracten.

  Op de website Arbeidsrechter.nl vindt u juridische informatie over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met voorbeelden van contractsbepalingen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.