Wat zijn mijn rechten bij het beëindigen of verlengen van mijn tijdelijke contract?

In een tijdelijk arbeidscontract staat vast voor welke periode deze geldt. Dit kan zijn:

 • voor een bepaalde periode;
 • voor een bepaald project;
 • of ter vervanging van een zieke of zwangere werkneemster.

Op verschillende momenten kan dit tijdelijke contract eindigen.

Kies uw situatie:

Ons advies:

In de proeftijd kunt u of uw werkgever het tijdelijk contract opzeggen. Hiervoor is geen reden nodig. Ook is er geen opzegtermijn.

Ik wil mijn tijdelijk contract eerder opzeggen Mijn werkgever wil mijn tijdelijk contract eerder opzeggen

Ons advies:

Is uw proeftijd verstreken of heeft u geen proeftijd in uw tijdelijke contract? Dan kunt u het tijdelijke contract alleen eerder opzeggen als die mogelijkheid hierin staat. U moet dan vaak rekening houden met een opzegtermijn. Deze is meestal 1 maand, maar raadpleeg daarvoor ook uw contract en cao.

Staat de mogelijkheid om tussentijds (eerder) op te zeggen niet in uw tijdelijke contract? Dan mag uw werkgever eisen dat u tot de einddatum van uw contract blijft doorwerken. Doet u dat niet? Dan kan hij u een schadevergoeding vragen. Hierbij kan de werkgever kiezen tussen de werkelijk geleden schade of een vastgestelde schadevergoeding van een maandloon.  

Twijfelt u of u uw tijdelijke contract eerder kunt opzeggen? Neem dan contact met ons op.

Ons advies:

Uw werkgever kan uw tijdelijke contract alleen opzeggen:

Let op:

Heeft u een tijdelijk contract zonder de mogelijkheid om tussentijds (eerder) op te zeggen? Dan is het niet verstandig om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. U krijgt dan mogelijk pas WW nadat uw contract zou zijn afgelopen.

Twijfelt u of uw contract tussentijds (eerder) kan worden opgezegd? Neem dan contact met ons op.

Ons advies:

De werkgever moet u uiterlijk één maand voor het einde van het tijdelijk contract aangeven of het contract verlengd wordt of niet. Dit moet schriftelijk gebeuren. Doet de werkgever dit niet? Dan heeft u recht op een aanzegvergoeding. Uw werkgever moet u dan een schadevergoeding van maximaal één maandsalaris betalen. Is de werkgever te laat met aanzeggen? Dan is de vergoeding lager.

Deze verplichting heeft de werkgever niet als:

 • uw tijdelijk contract korter is dan 6 maanden;
 • u een tijdelijk contract heeft voor een project of vervanging van een zieke collega;
 • er geen einddatum in uw tijdelijk contract staat;
 • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft.

Bent u minimaal 2 jaar in dienst bij de werkgever? Kijk dan of u recht heeft op een transitievergoeding.

Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad? Kijk dan of u recht heeft op een vast contract.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik doen als de werkgever de aanzegvergoeding niet betaalt?

  Heeft u recht op een aanzegvergoeding? En betaalt de werkgever deze niet of maar gedeeltelijk uit? Dan moet u binnen 3 maanden nadat de aanzegplicht is ontstaan een verzoekschrift indienen bij de rechter. Het is verstandig daarbij een advocaat in te schakelen. Neem hiervoor direct contact met ons op.

  Bijvoorbeeld: u heeft een contract met als einddatum 30 november 2016. Dan moet de werkgever u uiterlijk 31 oktober 2016 schriftelijk laten weten of uw contract verlengd wordt of niet. De aanzegtermijn begint dan op 31 oktober 2016.

  Kijk voor de berekening vergoeding aanzegtermijn op de site van de Rijksoverheid.

 • Wat gebeurt er als de werkgever mij niet laat weten of het tijdelijk contract verlengd wordt?

  Soms laat de werkgever u niets weten over wat er met uw contract gebeurt. In dat geval is het verstandig om te blijven doorwerken. Blijft u doorwerken na afloop van uw tijdelijk contract? Dan wordt uw tijdelijk contract 'stilzwijgend' verlengd. Het contract blijft doorlopen onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur. De duur van het verlengde contract is niet langer dan 1 jaar.

  Stel: u had een contract voor 6 maanden en de werkgever laat u niets weten. Dan heeft u weer een contract voor 6 maanden met dezelfde afspraken uit uw vorige contract.

  Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad? Dan heeft u mogelijk recht op een vast contract.

 • Welke soorten tijdelijke contracten zijn er?

  Deze drie tijdelijke contracten komt u meestal tegen: 

   1. Het contract is voor een bepaalde kalenderperiode. Vaak is dat een halfjaar of een jaar, maar elke andere periode mag ook.
   2. Het contract is voor de duur van een bepaald project. Het contract loopt dan af als het project klaar is of op een afgesproken einddatum. 
   3. Het contract is er om een bepaalde medewerk(st)er te vervangen, bijvoorbeeld zolang deze ziek of zwanger is. Vaak staan in deze contracten een vaste einddatum. Het contract loopt dan af als de genoemde datum is bereikt of als de vervangen medewerk(st)er weer aan de slag gaat.

  Staat er een einddatum in het contract? Dan heeft de werkgever mogelijk een aanzegverplichting.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.