Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding kan van grote invloed zijn bij het aangaan van een nieuwe baan. U moet zich meestal houden aan de voorwaarden uit het concurrentiebeding dat u bent aangegaan met uw ex-werkgever. U kunt zelfs een boete krijgen als u zich niet aan een concurrentiebeding houdt.

Een werkgever wil vaak dat er een concurrentiebeding wordt afgesproken, omdat hij vreest dat u bij het einde van het arbeidscontract uw kennis en ervaring gebruikt bij een andere (concurrerende) werkgever of voor het opstarten van een eigen bedrijf. Soms zijn de regels in het concurrentiebeding te streng, waardoor u zich er niet aan kunt houden. Wilt u van uw concurrentiebeding af? Dan kunt u hierover met de werkgever afspraken maken of u kunt naar de rechter gaan.

Vanaf 1 januari 2015 geldt dat er alleen een concurrentiebeding mag staan in een contract voor onbepaalde tijd. In een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag dit niet meer. Hierop bestaat wel een uitzondering.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat is een concurrentiebeding?

  Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidscontract. In deze bepaling staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever wilt gaan werken of als u zelf een bedrijf wilt starten. Een concurrentiebeding wordt meestal bij het aangaan van een arbeidscontract afgesproken. U kunt het concurrentiebeding ook later met uw werkgever afspreken.

  Een concurrentiebeding bevat meestal één of meer van de volgende beperkingen:

  • Over het soort werkzaamheden die u mag uitvoeren. U mag bijvoorbeeld niet uw oude werkzaamheden bij de nieuwe werkgever gaan doen.  
  • Over het type nieuwe werkgever. U mag bijvoorbeeld niet gaan werken bij een directe concurrent. 
  • Over de plaats. U mag bijvoorbeeld niet (meteen) hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio.  
  • Over de tijd. U mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrent hetzelfde werk gaan doen of een eigen bedrijf starten.  

  Een relatiebeding kan deel uitmaken van uw concurrentiebeding: u mag dan geen ‘klanten meenemen’ naar uw nieuwe werkgever of benaderen.

 • Wanneer zit ik aan een concurrentiebeding vast?

  U zit vast aan een concurrentiebeding als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:  

  • Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen.   
  • U moet meerderjarig zijn.  
  • Bent u na 1 januari 2015 een arbeidscontract aangegaan? Dan geldt dat er alleen een concurrentiebeding mag worden afgesproken als u een contract voor onbepaalde tijd heeft.

  In een tijdelijk contract mag na 1 januari 2015 geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. Hierop geldt één uitzondering: uw werkgever heeft zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een functie krijgt waarbij u werkt met bedrijfsgevoelige gegevens.

  Deze zwaarwegende belangen moet uw werkgever in het contract toelichten. Staat deze uitleg niet genoemd bij het concurrentiebeding? Dan is het beding niet geldig. Ontbreekt de noodzaak van het concurrentiebeding op het moment van aangaan van uw arbeidscontract of als uw werkgever een beroep op het beding doet? Dan kunt u via de rechter het beding ongedaan maken.  

  Bedrijven werken vaak met standaard arbeidscontracten waarin een concurrentiebeding is opgenomen. U bent niet verplicht daarmee akkoord te gaan als u het er niet mee eens bent.

 • Mag er een concurrentiebeding in mijn uitzendcontract staan?

  Ook in een uitzendcontract mag een concurrentiebeding staan. Daardoor mag u na het einde van uw uitzendcontract niet gaan werken bij een andere werkgever dan de inlener. Dit kan alleen als u als uitzendkracht een vast contract heeft bij het uitzendbureau. Bijvoorbeeld u heeft een fase C of fase 4 contract. Heeft u een tijdelijk contract via het uitzendbureau? Dan mag er alleen een concurrentiebeding in uw contract staan als de werkgever dit schriftelijk motiveert. De werkgever zal dan de noodzaak en een zwaarwegend bedrijfsbelang moeten aangeven.

  In uw uitzendcontract kan staan dat u niet bij de inlener in dienst mag treden na afloop van het uitzendcontract. In dat geval is de inlener een vergoeding verschuldigd aan het uitzendbureau.

 • Wat gebeurt er als ik ergens anders ga werken?

  Zodra u ergens anders gaat werken of een eigen bedrijf start, komt het concurrentiebeding in beeld. Dat geldt niet alleen als u zelf ontslag neemt, maar in de regel ook als uw werkgever u ontslaat. Als u een beëindigingsovereenkomst krijgt van de werkgever, dan kunt u nieuwe afspraken daarover maken.
   
  Als u zich niet houdt aan de regels van het concurrentiebeding, staat daar vaak een boete tegenover. Wat u wel of niet mag doen, hangt af van wat er precies in uw concurrentiebeding staat. U hoeft dus niet altijd een boete te betalen als u ergens anders gaat werken.

  De hoogte van de boete staat vaak in uw arbeidscontract. Meestal staat dit in het concurrentiebeding zelf, maar soms ook in een losse bepaling. Dit wordt vaak een 'boetebeding' genoemd.

  Twijfelt u of u uw concurrentiebeding overtreedt, neem dan contact met ons op.
   

 • Wat zijn de gevolgen op het concurrentiebeding als ik een andere functie krijg?

  Bij een ingrijpende functiewijziging blijft het concurrentiebeding niet automatisch geldig en zijn er mogelijk nieuwe afspraken nodig. De volgende factoren spelen mee:

  • is de arbeidsverhouding flink veranderd;
  • is het concurrentiebeding door de nieuwe functie zwaarder gaan wegen;
  • in hoeverre zijn de belangen van werkgever en werknemer veranderd;
  • was de functiewijziging te voorzien; dat is het geval als u een 'logische' carièrestap maakt, bijvoorbeeld van junior tot senior medewerker in een functie. 

  Twijfelt u of na een functiewijziging het concurrentiebeding geldig blijft? Neem dan contact met ons op.

 • Kan ik van het concurrentiebeding afkomen?

  Samen oplossen
  Wilt u bij een andere werkgever gaan werken of een eigen bedrijf opstarten? En is dit in strijd met het concurrentiebeding? Dan kunt u eerst met de ex- werkgever in gesprek gaan. Misschien houdt deze u niet aan het concurrentiebeding, of is hij bereid om een minder streng concurrentiebeding met u af te spreken. Zorg ervoor dat de nieuwe afspraken op papier komen.
   
  Als het niet lukt om met uw ex-werkgever tot een oplossing te komen, kunt u mediation voorstellen. Een onafhankelijke derde begeleidt u dan bij het vinden van een goede oplossing.
   
  Probeer eventueel ook uw nieuwe werkgever bij het overleg te betrekken. Misschien komt u er gezamenlijk wel uit. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over welke relaties u met rust laat. Of uw nieuwe werkgever betaalt uw ex-werkgever een vergoeding zodat u alsnog voor de nieuwe werkgever mag gaan werken.
   
  Naar de rechter
  Bent u nog niet in dienst van uw nieuwe werkgever, dan kunt u vooraf (dus vóór u ontslag neemt) zelf een procedure bij de kantonrechter  beginnen. U kunt de rechter vragen een uitspraak te doen over de geldigheid van het concurrentiebeding. Ook kunt u vragen het concurrentiebeding ongedaan te maken of te matigen. Bij matiging kan de rechter eveneens de boete matigen. 
   
  Wanneer de geldigheid van een concurrentiebeding aan de rechter wordt voorgelegd, zal deze de belangen van zowel de werkgever als die van u afwegen. Uitgangspunt is wat beide partijen bij het aangaan van het concurrentiebeding verklaard en verwacht hebben.
   
  Bij dit alles speelt ook nog mee dat de vrijheid van arbeidskeuze een grondrecht is in Nederland.

 • Welke werkgeversbelangen kunnen voor de rechter meetellen?

  Wanneer de geldigheid van een concurrentiebeding aan de rechter wordt voorgelegd, zal deze de belangen van zowel de werkgever als die van u afwegen. Uitgangspunt is wat beide partijen bij het aangaan van het concurrentiebeding verklaard en verwacht hebben. De rechter zal zeker de volgende argumenten van een werkgever meewegen: 

  • De werknemer kent bedrijfsgeheimen of beschikt over andere concurrentiegevoelige informatie.
  • Hij/zij heeft veel persoonlijke contacten met relaties van het bedrijf.
  • Het dienstverband loopt al langere tijd.
  • De werknemer bekleedt een sleutelfunctie binnen het bedrijf.
  • De werknemer wil zelf ontslag nemen.
  • De werkgever heeft cursussen betaald voor de werknemer of op andere manieren geïnvesteerd in zijn of haar vakkennis.
 • Welke werknemersbelangen kunnen voor de rechter meetellen?

  Wanneer de geldigheid van een concurrentiebeding aan de rechter wordt voorgelegd, zal deze de belangen van zowel de werkgever als die van u afwegen. Uitgangspunt is wat beide partijen bij het aangaan van het concurrentiebeding verklaard en verwacht hebben. De rechter zal zeker de volgende argumenten van een werknemer meewegen:

  • Uw broodwinning. Dit is een zwaarwegend belang. Dit belang komt in de knel als u door het concurrentiebeding niet of moeilijk nieuw werk kunt vinden, of een nieuwe baan dreigt kwijt te raken.
  • U kunt zich verbeteren. Bijvoorbeeld een hogere functie krijgen en/of meer gaan verdienen.
  • U bent maar kort bij de ex-werkgever in dienst geweest en/of er was sprake van een tijdelijk dienstverband.
  • Uw werkgever heeft u zelf ontslagen.
  • De beperkingen in uw concurrentiebeding zijn 'onredelijk belastend'. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor extreem lange periodes waarbinnen u niet voor een concurrerend bedrijf mag werken, een te ruime omschrijving van de werkzaamheden of een te ruime geografische beperking. 
  • U heeft zo'n goede relatie met bepaalde klanten, of bent zo waardevol voor hen, dat deze klanten u op eigen initiatief volgen of overstappen naar uw nieuwe werkgever of bedrijf.
 • Wat kan de rechter beslissen over uw concurrentiebeding?

  Na afweging van de belangen van beide partijen kan de rechter tot verschillende oplossingen komen:

  • Het concurrentiebeding blijft gehandhaafd, omdat de belangen van de werkgever groter worden gevonden dan die van de werknemer.
  • Het beding blijft overeind, maar de werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het belang van de werkgever groot is, maar de werknemer door het in stand laten van het beding financieel benadeeld wordt.
  • Het beding wordt ongedaan gemaakt (vernietigd), omdat het bijvoorbeeld onredelijk belastend is voor de werknemer.
  • Het beding wordt gematigd. De periode dat een werknemer niet bij de concurrent mag gaan werken kan bijvoorbeeld worden teruggebracht van enkele jaren tot 1 jaar. Of het beding wordt beperkt tot een bepaalde regio, of bepaalde nauw omschreven werkzaamheden.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.