Kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd (eerder) worden beëindigd?

Bij het tekenen van uw arbeidscontract is vooraf duidelijk voor welke periode deze geldig is. Dit kan zijn:

 • voor een bepaalde periode
 • voor een bepaald project
 • of ter vervanging van een zieke of zwangere werkneemster

Er zijn verschillende momenten waarop dit arbeidscontract kan worden beëindigd.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Wanneer er een proeftijd is afgesproken en deze is niet verstreken, kunnen zowel u als de werkgever opzeggen. Er is geen reden nodig en er geldt geen opzegtermijn.

Ik wil mijn contract eerder beëindigen Mijn werkgever wil mijn contract eerder beëindigen

Ons advies:

Is uw proeftijd verstreken of heeft u geen proeftijd in uw contract? Dan kunt u uw contract alleen eerder beëindigen als die mogelijkheid in uw contract staat. U moet dan vaak rekening houden met een opzegtermijn.

In andere gevallen kan uw werkgever van u eisen dat u de contracttermijn vol maakt. Doet u dat niet, dan kan hij u een schadevergoeding vragen. Hierbij kan de werkgever kiezen tussen de werkelijk geleden schade en vastgestelde schadevergoeding (is een maandloon).

Twijfelt u of uw contract eerder kan worden beëindigd? Neem dan contact met ons op.

Ons advies:

Uw werkgever kan uw tijdelijke arbeidscontract alleen beëindigen:

Let op:

Heeft u een tijdelijk contract dat niet eerder opgezegd kan worden, dan is het niet verstandig om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. U krijgt dan mogelijk pas WW nadat uw contract zou zijn afgelopen.

Twijfelt u of uw contract eerder kan worden beëndigd? Neem dan contact met ons op.

Ons advies:

De werkgever moet u uiterlijk één maand voor afloop van het contract aangeven of het contract verlengd wordt of niet. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Wordt uw contract verlengd? Dan moet de werkgever ook aangeven onder welke voorwaarden hij dat wil doen.

Deze verplichting heeft de werkgever niet als:

 • uw contract korter is dan 6 maanden;
 • u een contract heeft voor een project of vervanging van een zieke collega;
 • er geen einddatum in uw contract staat;
 • u een uitzendcontract met uitzendbeding heeft.

Geeft de werkgever aan het contract te willen voortzetten? Maar niet onder welke voorwaarden? Dan gelden de voorwaarden uit uw eerdere contract. Ook is de duur van uw contract hetzelfde met een looptijd van maximaal één jaar.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een aanzegvergoeding?

  Per 1 januari 2015 heeft u recht op een aanzegvergoeding als de werkgever u niet schriftelijk informeert of uw contract verlengd wordt of niet. Uw werkgever is u dan een schadevergoeding verschuldigd van maximaal één maandsalaris. Is de werkgever te laat met aanzeggen, dan wordt de vergoeding lager.

  Informeert de werkgever u wel schriftelijk over het verlengen van het contract, maar geeft de werkgever niet aan onder welke voorwaarden dat gebeurt? Dan hoeft de werkgever geen aanzegvergoeding te betalen

 • Wat moet ik doen als de werkgever de aanzegvergoeding niet betaalt?

  Heeft u recht op een aanzegvergoeding? En betaalt de werkgever deze niet of maar gedeeltelijk uit? Dan moet u binnen 3 maanden nadat de aanzegplicht is ontstaan een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. U heeft daarbij een advocaat nodig. Neem hiervoor direct contact met ons op.

  Bijvoorbeeld: u heeft een contract met als einddatum 30 april 2016. Dan moet de werkgever u uiterlijk 31 maart 2016 schriftelijk laten weten of uw contract verlengd wordt of niet. De aanzegtermijn begint dan op 31 maart 2016.

  Kijk voor de berekening vergoeding aanzegtermijn op de site van de Rijksoverheid.

 • Welke soorten arbeidscontracten voor bepaalde tijd zijn er?

  Deze drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd komt u het meest tegen:

   1. Het arbeidscontract is voor een bepaalde kalenderperiode. Vaak is dat een half of een heel jaar, maar elke andere periode mag ook.
   2. Het arbeidscontract is voor de duur van een bepaald project. Er moeten dan wel objectieve normen zijn om vast te stellen dat dit project inderdaad af is. Het moment van afloop mag niet beïnvloedbaar zijn door de werkgever. Voorbeelden van niet objectieve normen zijn het behalen van een bepaald productieniveau of de marktvraag (‘voldoende orders’). Om problemen hierover te voorkomen wordt er in dit soort contracten vaak ook nog een concrete einddatum opgenomen. Het contract loopt dan af als het project klaar is, of op de genoemde datum.
   3. Het arbeidscontract dient om een bepaalde medewerk(st)er te vervangen, bijvoorbeeld zolang deze ziek of zwanger is. Ook deze contracten worden vaak gecombineerd met een vaste einddatum. Het contract loopt dan af als de vervangen medewerk(st)er weer aan de slag gaat, of als de genoemde datum is bereikt.
 • Hoe lang is 'tijdelijk'?

  Er geldt geen minimum of maximum duur voor tijdelijke arbeidscontracten. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag worden aangegaan voor 1 dag, maar ook voor 10 jaar.

  Veel mensen denken dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nooit langer dan 2 jaar mag duren. Dat is dus niet zo! Deze termijn geldt alleen voor werknemers die bij dezelfde werkgever  op meerdere, elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten werken.

  Lees meer over het verlengen van een contract voor bepaalde tijd

 • Wat gebeurt met mijn tijdelijke contract bij een bedrijfsovername?

  Als het bedrijf waarmee u een arbeidscontract heeft, wordt overgenomen, verandert er in principe niets voor u. De nieuwe eigenaar (de 'rechtsopvolger') heeft dezelfde rechten en plichten als de vorige. Hij moet dus ook uw salaris doorbetalen en de overige afspraken in uw arbeidscontract nakomen.

 • Mag ik als tijdelijke werknemer anders beloond of behandeld worden?

  Een werkgever moet werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd net zo behandelen als werknemers in vaste dienst. U heeft dus recht op dezelfde beloning en arbeidsvoorwaarden als uw collega's in een gelijkwaardige functie. Gaat het om jaarlijkse loonaanvullingen, dan heeft u daarop pro rato recht als uw contractduur korter is dan 1 jaar.

  Alleen in bepaalde gevallen kan de werkgever een goede reden hebben om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd anders te behandelen. Vakantiewerkers hoeven bijvoorbeeld niet te worden opgenomen in het pensioenfonds, omdat de administratieve rompslomp in geen verhouding zou staan tot het opgebouwde 'pensioen'.

  Meer informatie over gelijke behandeling op het werk vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Meer weten?

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over tijdelijke en vaste contracten.

  Op de website Arbeidsrechter.nl vindt u juridische informatie over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met voorbeelden van contractsbepalingen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.