Arbeidscontract

Als u ergens in loondienst gaat werken, kan dat tijdelijk zijn of voor onbepaalde tijd. De afspraken die u met uw nieuwe werkgever maakt staan in een schriftelijke arbeidsovereenkomst of arbeidscontract. Deze afspraken mogen nooit slechter zijn dan wat er in de wet staat. Ze mogen wel beter voor u zijn. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan verlengd worden, maar niet onbeperkt.

Tijdens uw proeftijd kunt u op elk moment zonder opgaaf van redenen ontslagen worden of ontslag nemen. Uw werkgever mag zwangerschap of ziekte niet gebruiken als geldige reden voor ontslag in uw proeftijd. Uw proeftijd mag nooit langer duren dan 2 maanden.

In uw arbeidscontract voor onbepaalde tijd kan een concurrentiebeding zijn opgenomen. Dit kan uw mogelijkheden beperken als u in de toekomst bij een nieuwe werkgever wilt gaan werken. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen (bijvoorbeeld uitvindingen of gevoelige bedrijfsinformatie die voor de concurrent van belang kan zijn) en als de werkgever dit schriftelijk heeft gemotiveerd.

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.