Is mijn werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Als werknemer heeft u recht op een veilige en gezonde werkplek. Uw werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Krijgt u tijdens de uitoefening van uw werk een ongeluk waardoor u schade oploopt? Dan is sprake van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval.

Heeft uw werkgever te weinig gedaan om het risico op ongevallen en schade te beperken? Dan kunt u uw werkgever mogelijk aansprakelijk stellen voor de schade die u lijdt.

Uw werkgever is niet aansprakelijk als het ongeval uw eigen schuld was. Dat is alleen zo als het ongeluk is gebeurd door opzettelijk of bewust roekeloos handelen en als u onmiddellijk voorafgaand aan het ongeluk wist dat u roekeloos handelde en dat daardoor schade zou kunnen ontstaan. Uw werkgever moet bewijzen dat het bedrijfsongeval uw eigen schuld was.

Lees in ons stappenplan wat u na een arbeidsongeval kunt doen.

Stap 1

Ga na of er sprake is van een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt tijdens de uitoefening van uw werk, waarbij u schade oploopt. Dat kan gebeuren op uw bedrijf of kantoor, maar ook als u voor uw werkgever op pad bent.

Het begrip 'werk' moet u ruim zien. Ook ongelukken tijdens uw pauze tellen als een arbeidsongeval, net als ongelukken als u op reis bent in opdracht van uw werkgever en soms zelfs ongelukken tijdens personeelsuitjes. Krijgt u tijdens het woon-werkverkeer een ongeluk? Dat valt in de regel niet onder het begrip 'tijdens werktijd', en is daarom meestal geen arbeidsongeval.

Voorbeelden van een arbeidsongeval zijn:

 • een machine functioneert niet goed, waardoor een ongeluk plaatsvindt en u gewond raakt;
 • onvoorzichtigheid, een collega duwt u waardoor u valt;
 • u bent overspannen geraakt tengevolge van hoge werkdruk, terwijl uw werkgever van deze hoge werkdruk op de hoogte was.
Stap 2

Ga na wat de oorzaak van het arbeidsongeval was

Is het arbeidsongeval veroorzaakt door een onveilige werkomgeving of een gebrek aan goede instructies en eventueel toezicht? Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Hij heeft in dat geval niet voldaan aan zijn wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Meer informatie over de zorgplicht van de werkgever kunt u vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uw werkgever is niet aansprakelijk voor de schade als het bedrijfsongeval uw eigen schuld was. Daarvan is alleen sprake in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Uw werkgever moet bewijzen dat het ongeluk is gebeurd door opzettelijk of bewust roekeloos handelen en dat u onmiddellijk voorafgaand aan het ongeluk wist dat u roekeloos handelde en er daardoor schade zou kunnen ontstaan.

Een medewerker van het Juridisch Loket kan eventueel helpen bij de beoordeling van aansprakelijkheid.

Stap 3

Ga na of uw werkgever de Arbeidsinspectie heeft ingeschakeld

Uw werkgever is bij ernstige arbeidsongevallen verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Een ongeval is ernstig als een werknemer:

 • naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven;
 • door het ongeluk blijvend invalide wordt;
 • overlijdt.

Heeft uw werkgever het arbeidsongeval ten onrechte niet aangemeld bij de Arbeidsinspectie? Dan mag u als werknemer zelf het arbeidsongeval melden bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie stelt na de aanmelding een onderzoek in en er wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit is een belangrijk bewijsstuk voor de verdere afhandeling. Uw werkgever kan op grond van het onderzoek ook een boete krijgen.

Stap 4

Maak een overzicht van de geleden / nog te lijden schade

Denk bij het opmaken van een schadeoverzicht aan:

 • Verlies van loon of andere inkomsten;
 • Medische kosten, als deze niet (meer) door uw zorgverzekeraar worden vergoed;
 • Kosten in verband met re-integratie en/of het verkrijgen van ander werk;
 • Kosten in verband met herstel en revalidatie;
 • Reis- en vervoerskosten;
 • Kosten voor aanpassing van uw woning;
 • Kosten voor eventuele hulpmiddelen;
 • Smartengeld;
 • Kosten voor rechtsbijstand;
 • Nazorg.
Stap 5

Stel uw werkgever aansprakelijk

Is uw werkgever verantwoordelijk voor het arbeidsongeval? Dan kunt u hem aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Dat doet u door uw werkgever een aangetekende brief te sturen.

Mediation
U kunt voor de afhandeling van de schadeclaim samen met uw werkgever een mediator (onafhankelijke en professionele bemiddelaar) inschakelen. U gaat dan samen met uw werkgever en de mediator in gesprek om een oplossing te vinden voor de door u geleden schade. Het Juridisch Loket kan u helpen om een mediator te vinden.

Advocaat inschakelen
Als mediation geen optie is of niet tot resultaat heeft geleid, dan is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat of letselschadebureau in te schakelen. Het kan namelijk erg moeilijk zijn om de hoogte van de schade te bepalen, vooral bij (ernstig) letsel. Een gespecialiseerde advocaat of letselschadebureau kan u hierbij helpen. Erkent uw werkgever de aansprakelijkheid, dan kunt u uw advocatenkosten ook als 'schade' aan uw werkgever in rekening brengen.

Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. Kijkt u eerst na of u lid bent van een vakbond en of u misschien een rechtsbijstandsverzekering hebt.

Civiele rechter
Als uw werkgever of de verzekeraar geen aansprakelijkheid erkent, zult u naar de rechter moeten stappen om in een civiele procedure een schadevergoeding te vorderen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Hoe wordt mijn schadeclaim afgehandeld?

  Veel Nederlandse werkgevers zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. U krijgt daarom meestal te maken met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever. Deze schakelt vaak een schade-expertisebureau in.

  De schade-expert onderzoekt het arbeidsongeval en adviseert over de hoogte van de schadevergoeding. Hij wil uw verhaal horen en vragen stellen. De verzekeringsmaatschappij brengt de schade in kaart. Aan de hand van het rapport van de schade-expert beslist de verzekeringsmaatschappij of de aansprakelijkheid erkend wordt. De verzekeringsmaatschappij bekijkt hierbij of u als werknemer zelf een rol hebt gespeeld in het ongeval. 

  Het is vaak verstandig om een advocaat of letselschadebureau in te schakelen om u te helpen bij dit hele traject. Wij kunnen u verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat.

   

 • Hoe verloopt de afhandeling van de schadeclaim bij ernstig lichamelijk letsel?

  Dan vinden er meestal één of meer medische onderzoeken plaats. Hierbij worden de blijvende gevolgen van het arbeidsongeval vastgesteld. De onderzoeken worden uitgevoerd door artsen of specialisten op benodigd terrein.

  Na vaststelling van de medische gevolgen bekijkt de arbeidsdeskundige of arbeidsanalist welke arbeidsmogelijkheden u nog heeft. Zij berekenen vervolgens welk loonverlies u lijdt als gevolg van uw arbeidsongeval. Dit is het verschil tussen uw oude loon en uw resterende verdiencapaciteit.

  Het vaststellen van uw totale letselschade kan een ingewikkeld en langdurig traject zijn. Hulp van een advocaat of letselschadebureau is hierbij zeker aan te raden.

 • Hoe lang duurt het tot de schadeclaim is afgehandeld?

  In de praktijk blijkt het gemiddeld wel 3 jaar te kunnen duren totdat de zaak is afgehandeld. Maar een snelle afronding is ook mogelijk.

  Voordat de schadeclaim afgehandeld kan worden, is het van belang dat u bent ‘uitbehandeld’. Alle medische behandelingen moeten dus achter de rug zijn. Dan is er namelijk pas bekend wat de definitieve medische gevolgen zijn. Daarna moeten experts de schade berekenen. Dat is niet eenvoudig, zeker als er sprake is van blijvende invaliditeit.

  Vervolgens wordt het definitieve schadebedrag vastgesteld. Soms moet de rechter eraan te pas komen, waardoor het langer duurt. Om mensen niet al te lang op hun geld te laten wachten, keert de verzekeraar vaak één of meer voorschotten uit.