Werkgever wil mijn werktijden veranderen | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Ga niet direct akkoord

Staan er vaste werktijden in uw arbeidscontract? Dan kan uw werkgever soms toch van u vragen om op andere werktijden te werken. Er moet dan wel sprake zijn van gewijzigde omstandigheden bij uw werkgever.

Een mondelinge toezegging is in principe ook geldig. Ga dus mondeling ook niet zomaar akkoord met de wijziging. Afspraken over uw werktijden of andere arbeidsvoorwaarden kunt u het best schriftelijk vastleggen.

Stap 2

Vraag uw werkgever naar de reden voor de wijziging

U hoeft het voorstel van uw werkgever niet direct te weigeren. Op redelijke voorstellen van uw werkgever moet u wel ingaan.

Wilt u niet op andere tijden werken? Dan kan uw werkgever uw werktijden alleen maar wijzigen als daar een goede reden voor is.

Om te bepalen of het voorstel van uw werkgever redelijk is, moet er een belangenafweging worden gemaakt. Dat betekent dat er naar alle omstandigheden wordt gekeken en uw belang wordt afgewogen tegen het belang van uw werkgever.

U kunt een voorstel van uw werkgever alleen weigeren als de wijziging van uw werktijden in alle redelijkheid niet van u gevraagd kan worden.

Stap 3

Ga na of uw werkgever (zomaar) kan wijzigen

Misschien staat er in uw arbeidscontract, het bedrijfsreglement of uw cao dat uw werkgever wijzigingen van werktijden mag opleggen.

Wijzigingsbeding

In uw contract, cao of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw werktijden zonder uw toestemming mag wijzigen. Dit wordt een 'wijzigingsbeding' genoemd. De werkgever moet daarvoor wel een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben.

Is er geen wijzigingsbeding? Dan mag de werkgever onder bepaalde omstandigheden toch uw werktijden wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de openingstijden van de winkel waar u werkt veranderen.

Een zwaarwegend bedrijfsbelang kan een bedrijfseconomische, technische of organisatorische reden zijn. Een reorganisatie valt daar ook onder.

Ondernemingsraad

Is er een ondernemingsraad actief binnen uw bedrijf? Dan mag het bedrijfsreglement alleen worden aangepast als de OR hiervoor toestemming geeft.

Stap 4

Onderhandel over de mogelijkheden

U kunt uw werkgever een tegenvoorstel doen. Weet u de reden waarom uw werkgever uw werktijden wil wijzigen? Dan kunt u een oplossing voorstellen die voor u beiden goed uitpakt.

Neemt uw reistijd toe? Of krijgt u meer reiskosten? Maak hier duidelijke afspraken over met uw werkgever. Leg de nieuwe afspraken altijd schriftelijk vast.

Stap 5

Schakel een mediator in

Komt u er onderling met uw werkgever niet uit? Dan kunt u nieuwe afspraken maken via mediation en komt u mogelijk tot een oplossing voor zowel u als uw werkgever. De mediator zorgt dat de gemaakte afspraken op papier komen te staan.

Stap 6

Ga naar de kantonrechter

Komt u er met uw werkgever niet uit? En dreigt de situatie te escaleren? Dan kunt u de situatie voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter maakt een belangenafweging en bekijkt of de wijziging van uw werktijden redelijk zijn.

Cao

Geldt voor u een cao? Dan is er mogelijk een commissie benoemd, die u uitleg kan geven over de arbeidsvoorwaarden uit uw cao. Staat er een wijzigingsbeding in uw cao? Dan kunt u hierover uitleg vragen aan deze commissie.

Het kan verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Deze schat in of uw zaak kans van slagen heeft. Neem contact op met een van onze juristen.

Uw werkgever kan uw weigering om op andere werktijden te werken zien als 'werkweigering'. Dit is een reden voor ontslag op staande voet. Zorg ervoor dat de situatie niet verder escaleert.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als er niets is geregeld over werktijden?

  Als er niets is vastgelegd of afgesproken over werktijden, geldt de standaardregeling van de Arbeidstijdenwet. Hierin staan regels over:

  • hoeveel uren u per dag of per week mag werken
  • pauze- of rusttijden

  In de Arbeidstijdenwet staat onder meer dat de werkgever rekening dient te houden met uw persoonlijke omstandigheden. Dat kunnen omstandigheden buiten uw werk zijn. Bij het bepalen van uw werktijden zal ook gekeken moeten worden of dit redelijk is voor de werkgever om te vragen.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Kan ik mijn werkgever vragen om andere werktijden?

  Sinds 1 januari 2016 kunt u uw werkgever vragen om aanpassing van uw werktijden. Hiervoor moet u wel ten minste 26 weken bij uw werkgever in dienst zijn. Het verzoek moet u 2 maanden van tevoren indienen.

  In uw verzoek geeft u aan per wanneer en welke werktijden u wilt gaan werken. Uw werkgever kan uw verzoek om aanpassing van de werktijden alleen weigeren als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.

 • Ben ik verplicht om in te vallen als mijn werkgever dit vraagt?

  Het is afhankelijk van uw contract of u verplicht bent om in te vallen voor een collega. In uw oproepcontract kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u verplicht bent ‘gehoor te geven aan een oproep’. Dit betekent dat u werk niet kunt weigeren.

  Neem bij twijfel contact op met een van onze juristen

Terug naar boven Shape