Wat zijn mijn verblijfsmogelijkheden als EU-burger in Nederland?

Onderdanen van de Europese Unie (EU) , Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland mogen op basis van het EU-recht in Nederland verblijven.  U kunt in Nederland verblijven als werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actief persoon. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Kies uw situatie:

Ons advies:

U kunt als werknemer of zelfstandige in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een geldig paspoort of ID-kaart;
 • U heeft een ziektekostenverzekering
 • U verricht reële en daadwerkelijk arbeid. Of hiervan sprake is wordt beoordeeld aan de hand van o.a. het aantal uren dat u werkt, hoe lang u heeft gewerkt, de aard van het werk, de aard van uw arbeidsovereenkomst en het loon dat u ontvangt. U voldoet volgens de Nederlandse uitleg van de EU-regels in ieder geval aan deze eis als u minimaal 14 tot 16 uren per week werkt, of een loon verdient van minimaal de helft van de voor u geldende bijstandsnorm.

Let op:

Voor Kroaten gelden andere regels voor arbeid in loondienst.

Ons advies:

U kunt naar Nederland komen om te studeren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een geldig paspoort of ID-kaart;
 • U bent ingeschreven bij een erkende opleiding;
 • U beschikt over voldoende middelen van bestaan;
 • U heeft een ziektekostenverzekering.

Let op:

Bent u voor studie in Nederland en gaat u naast uw studie werken? Dan moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Ook kunt u dan soms recht krijgen op studiefinanciering.

Ons advies:

U kunt als economisch niet-actieve in Nederland verblijven als u bijvoorbeeld gepensioneerd bent of veel vermogen hebt.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Geldig paspoort of ID-kaart;
 • U heeft een geldige ziektekostenverzekering;
 • U beschikt over voldoende middelen van bestaan. De IND moet bij de beoordeling hiervan kijken naar uw persoonlijke omstandigheden.

 

Veelgestelde vragen

 • Moet ik mij melden bij de IND als ik in Nederland aankom?

  Op grond van het EU-verdrag krijgt u automatisch een verblijfsrecht. U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen en u hoeft zich niet te melden bij de IND. Wel moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Persoonsgegevens als u langer dan 4 maanden in Nederland wilt verblijven.

  Let op:

  Komt u samen met een familielid dat niet de nationaliteit heeft van een EU-land naar Nederland? Dan moet u zich wel bij de IND inschrijven. Voor uw familielid/derdelander vraagt u toetsing aan het EU-recht aan. U vraagt ook toetsing aan het EU- recht aan als u de Kroatische nationaliteit heeft.

 • Welke familieleden kan ik meenemen naar Nederland?

  Familieleden van de Unieburger hebben het recht om bij de unieburger in Nederland te verblijven als deze zelf rechtmatig verblijf heeft als werknemer, zelfstandige, economisch niet-actieve of student. Het verblijfsrecht geldt ook voor familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat hebben. Dit worden “derdelanders” genoemd.

  Familieleden die u mee kunt nemen naar Nederland zijn:

  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner;
  • Uw (klein)kinderen tot 21 jaar;
  • Uw ongehuwde (klein)kinderen vanaf 21 jaar die van u afhankelijk zijn;
  • Uw (groot)ouders en die van uw echtgenoot die van u afhankelijk zijn;

  (Klein)kinderen vanaf 21 jaar en (groot)ouders kunnen uitsluitend bij u in Nederland verblijven als ze “ten laste” zijn. Dat betekent dat u hen al voor hun komst naar Nederland feitelijk ondersteunt en zij structureel financieel en sociaal van u afhankelijk zijn.

  Let op:

  Voor de volgende groepen gelden afwijkende regels

  • Ongehuwde partner en diens kinderen tot 18 jaar: op grond van het Nederlandse beleid mag een Unieburger ook zijn niet-huwelijkse partner en de minderjarige kinderen van deze partner meenemen naar Nederland. U moet dan wel een duurzame relatie hebben. Daarvan is sprake als u minimaal zes maanden hebt samengewoond met uw partner en een gemeenschappelijke huishouding hebt gevoerd. Of als u samen met uw partner een kind hebt. 
  • EU-studenten: Op grond van het EU-recht kunnen EU-studenten alleen hun echtgenoot en kinderen die ten laste zijn meenemen naar Nederland. De Nederlandse regels maken daarnaast ook verblijf mogelijk voor de niet-huwelijkse partner en (groot)ouders die ten laste zijn.
 • Kan ik na echtscheiding van de Unieburger in Nederland blijven?

  Als u een afhankelijk verblijfsrecht (derdelander) hebt vanwege uw huwelijk of relatie met een Unieburger dan kan echtscheiding of beëindiging van de relatie soms gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.

  Het hangt af van uw situatie of u na beëindiging van uw huwelijk of relatie in Nederland kunt blijven:

  Verblijf in Nederland langer dan 5 jaar:
  Als u langer dan 5 jaar in Nederland hebt verbleven, hebt u waarschijnlijk een duurzaam verblijfsrecht. Echtscheiding of verbreking van uw relatie heeft in dat geval geen gevolgen voor uw verblijfsrecht in Nederland.

  Verblijf in Nederland korter dan 5 jaar:
  Echtscheiding of beëindiging van uw relatie heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht in de volgende situaties:  

  • Uw huwelijk heeft minimaal drie jaar geduurd, waarvan u in ieder geval een jaar legaal in Nederland hebt verbleven; 
  • U heeft het ouderlijk gezag over de kinderen;
  • U heeft recht op omgang met uw kind en de rechter heeft bepaald dat omgang in Nederland moet plaatsvinden;
  • Er is sprake geweest van huiselijk geweld.

  U moet hierbij wel blijven voldoen aan de voorwaarden om als Unieburger in Nederland te mogen verblijven.

  Let op:

  Heeft u een schoolgaand kind dat legaal met u in Nederland heeft verbleven? Dan behoudt uw kind zijn verblijfsrecht voor de duur van de (voortgezette) opleiding. U kunt dan een afgeleid verblijfsrecht krijgen als verzorgende ouder, zolang u daadwerkelijk de zorg hebt over uw kind.

 • Zijn er gevolgen voor mijn verblijfsrecht als ik een bijstandsuitkering aanvraag?

  Een beroep op de algemene middelen kan gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanvragen van bijstand of maatschappelijke opvang (nachtverblijf).

  De gemeente is verplicht om een bijstandsaanvraag van een Unieburger aan de IND door te geven.

  Als u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvraagt heeft dit in de volgende situaties meestal geen gevolgen voor uw verblijfsrecht en dat van uw familie:

  • Als u een duurzaam verblijfsrecht hebt; of
  • Als u verzorgende ouder van schoolgaande kinderen bent en u voordat u een beroep op bijstand deed rechtmatig verblijf had op grond van het EU-recht; of
  • Zolang u werknemer of zelfstandige bent of deze status behoudt. Dit laatste kan het geval zijn bij onvrijwillige werkloosheid, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of het starten van een beroepsopleiding.

  In andere situaties kan het aanvragen van bijstand wel leiden tot een beëindiging van uw rechtmatig verblijf. De IND kijkt hierbij of u een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel en maakt een individuele belangenafweging. Daarbij kijkt men onder andere naar hoe lang u al in Nederland verblijft, hoe lang u een beroep doet op bijstand, of u al eerder een bijstandsuitkering ontving en uw gezinssituatie.

  Let op:

  Overweegt u een bijstandsuitkering aan te vragen? Neem dan altijd eerst contact op met het Juridisch Loket voor advies over uw situatie.

 • Wat is een duurzaam verblijfsrecht?

  Een Unieburger die vijf jaar legaal in Nederland woont, heeft een duurzaam verblijfsrecht. Dat geldt ook voor de familieleden van de Unieburger die vijf jaar in Nederland bij de Unieburger hebben gewoond.

  Als u een duurzaam verblijfsrecht heeft, gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor uw verblijf, zoals bijvoorbeeld het verrichten van reële en daadwerkelijke arbeid. Ook kunt u zonder gevolgen voor uw verblijfsrecht een beroep doen op algemene middelen (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering). U kunt het duurzaam verblijfsrecht alleen verliezen als u langer dan 2 jaar buiten Nederland verblijft of als u een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde.

 • Wanneer heb ik een duurzaam verblijfsrecht?

  U krijgt het duurzaam verblijfsrecht als u vijf jaren ononderbroken in Nederland hebt gewoond. Verblijf buiten Nederland is niet van invloed op het verkrijgen van het duurzaam verblijfsrecht als u:

  • maximaal 6 maanden per jaar niet in Nederland verblijft;
  • afwezig bent in verband met militaire dienstplicht; of
  • eenmalig maximaal 12 maanden buiten Nederland hebt verbleven om belangrijke redenen (bijvoorbeeld ernstige ziekte of uitzending naar een ander land door uw werkgever).

  Let op:

  Als u in Nederland gedetineerd bent geweest, dan telt deze periode niet mee bij de berekening van de verblijfsperiode.

  Soms is geen sprake van vijf jaar ononderbroken legaal verblijf, maar kunt u toch een duurzaam verblijfrecht krijgen. Dit kan het geval zijn bij blijvende arbeidsongeschiktheid, pensionering of grensarbeid. Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

 • Welke bijzondere regels gelden er voor Kroaten?

  Kroaten mogen naar Nederland komen als werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actieve. Als u wilt werken in loondienst dan moet u in het eerste jaar hiervoor een tewerkstellingsvergunning hebben. Deze eis geldt in ieder geval tot 1 juli 2018 en tot uiterlijk 1 juli 2020.

  U hebt geen tewerkstellingsvergunning meer nodig als u in Nederland woont en:

  • Een jaar legaal in loondienst hebt gewerkt, of
  • Een jaar vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebt gehad op grond van een Nederlandse verblijfsvergunning (bijvoorbeeld een verblijfsvergunning regulier voor verblijf bij partner)

  Als u in Nederland wilt verblijven als zelfstandige, student of economisch niet-actieve dan gelden hiervoor geen extra beperkingen. Voor Kroaten gelden hiervoor dezelfde voorwaarden als voor andere EU-onderdanen.

  Let op:

  Als u in Nederland wilt verblijven moet u de IND verzoeken om toetsing aan het EU-recht.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over verblijf in Nederland als EU-burger niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het invullen van (aanvraag)formulieren of het schrijven van een bezwaarschrift. Ook staan wij u niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verblijf in Nederland
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.