Hoe krijg ik de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie?

Als u Nederlander wilt worden, dan kunt u een verzoek indienen tot naturalisatie. Voor naturalisatie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Let op:

Kijk eerst of u misschien in aanmerking komt voor de Nederlandse nationaliteit door optie. Dit is een goedkopere en snellere procedure dan naturalisatie!

Neem de volgende stappen:

Stap 1: Check de voorwaarden

U kunt een verzoek om naturalisatie doen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent meerderjarig;
 • U woont minimaal 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland, Aruba, Curacao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk;
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel. In sommige situaties gelden uitzonderingen, bijvoobeeld in geval van een huwelijk;
 • U hebt het inburgeringsdiploma gehaald. Soms kunt u vrijstelling of ontheffing krijgen;
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde;
 • U bent niet met meer dan een man of vrouw tegelijk getrouwd;
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit. In sommige situaties is dat niet nodig;
 • U bent bereid de verklaring van verbondenheid af te leggen tijdens de naturalisatieceremonie.

Stap 2: Verzamel alle documenten

Voor het indienen van uw verzoek hebt u een aantal documenten nodig. Buitenlandse documenten moeten vaak vertaald en gelegaliseerd worden. De volgende documenten kunnen, afhankelijk van uw situatie, gevraagd worden:

 • Geldig paspoort;
 • Geldige verblijfsvergunning;
 • Geboorte akte;
 • Inburgeringsdiploma;
 • Huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap;
 • Bewijs van samenwonen

Stap 3: Doe de aanvraag

U dient uw naturalisatie aanvraag in bij de gemeente. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. Bij uw aanvraag laat u zien dat u aan alle voorwaarden voldoet en u overlegt de benodigde documenten.

Aan uw aanvraag zijn kosten (leges) verbonden.

Stap 4: Tijdens de aanvraagprocedure

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de IND. De IND heeft een jaar de tijd om op uw verzoek te beslissen. Deze termijn kan met zes maanden worden verlengd.

Tijdens de aanvraagprocedure moet u blijven voldoen aan alle voorwaarden die voor naturalisatie gelden. Het is dus belangrijk dat u bijvoorbeeld uw verblijfsvergunning tijdig verlengt als deze tijdens de aanvraag afloopt.

Stap 5: De beslissing

De IND neemt schriftelijk een beslissing op uw verzoek.

Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u een positieve beslissing van de IND. De burgemeester nodigt u vervolgens uit voor de naturalisatieceremonie.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan wijst de IND uw verzoek om naturalisatie af. De IND stuurt u hierover een brief. U kunt tegen deze beslissing (meestal) binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Stap 6: Bezoek de naturalisatieceremonie

U bent verplicht om naar de naturalisatieceremonie te gaan. In elke gemeente is in ieder geval elk jaar op 15 december een naturalisatieceremonie. In sommige (grotere) gemeentes vaker.

Op de naturalisatieceremonie legt u een verklaring van verbondenheidaf en krijgt u de bekendmaking op uw verzoek om naturalisatie uitgereikt. Vanaf dat moment bent u Nederlander.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een verblijfsvergunning met een niet tijdelijk doel?

  Als u een verzoek doet om naturalisatie moet u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben of een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met een niet tijdelijk verblijfsdoel.

  Op uw verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd staat altijd een beperking of verblijfsdoel vermeld. Er staat echter niet bij of dit verblijfsdoel tijdelijk is of niet. Uit het doel waarvoor u de vergunning heeft gekregen blijkt wel dat u maar voor een bepaalde periode in Nederland gaat verblijven. In dat geval is naturalisatie niet mogelijk.

  De meest voorkomende tijdelijke verblijfsdoelen zijn studie, medische behandeling en au pair.

  Twijfelt u of u met uw verblijfsvergunning de Nederlandse nationaliteit kunt aanvragen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

  Let op:

  Heeft u een verblijfsvergunning met een tijdelijk verblijfsdoel? Dan kunt u niet de Nederlandse nationaliteit krijgen door naturalisatie.  Uw verblijf kan wel meetellen voor de eis van verblijf voorafgaand aan het naturalisatieverzoek als u aansluitend een verblijfsvergunning krijgt voor een niet tijdelijk verblijfsdoel.

 • Welke voorwaarden gelden er als ik getrouwd ben met een Nederlander?

  Bent u getrouwd met een Nederlander? Dan kunt u al na drie jaar huwelijk en onafgebroken samenwonen een naturalisatieverzoek doen. Als u voor uw huwelijk in Nederland samenwoonde, mag u die periode ook meetellen. U hoeft bovendien geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit.

  In deze situatie geldt dus geen termijn van toelating en hoofdverblijf. U kunt het naturalisatieverzoek ook doen als u niet in Nederland woont. Dat kan alleen niet als u woont in het land waarvan u de nationaliteit heeft.

  U moet wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor naturalisatie.

  De afwijkende regels gelden óók als u een geregistreerd partnerschap hebt met een Nederlander.

  Let op:

  Momenteel is een wetsvoorstel in behandeling waarbij voor gehuwden wel een termijn voor toelating en hoofdverblijf (3 jaar) in Nederland gaat gelden. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wet in werking treedt.

 • Welke voorwaarden gelden er als ik samenwoon met een Nederlander?

  Woont u ongehuwd samen met een Nederlander en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan geldt voor u het volgende.

  De termijn voor toelating en hoofdverblijf is korter. U kunt naturalisatie aanvragen als u minimaal drie jaar onafgebroken samenwoont met een Nederlander en in die drie jaar onafgebroken rechtmatig verblijf hebt gehad.

  U moet daarnaast voldoen aan alle andere voorwaarden voor naturalisatie.

 • Kan ik vrijstelling krijgen van het paspoortvereiste?

  Bij uw naturalisatieverzoek moet u een officiële, gelegaliseerde geboorteakte en een geldig reisdocument (paspoort) overleggen.

  Momenteel zijn Syriërs in verband met de situatie in Syrië vrijgesteld van deze eis. Daarnaast kunt u een vrijstelling krijgen als u een verblijfsvergunning asiel hebt en er bezwaren zijn tegen het aanvragen van documenten in uw land van herkomst. 

  In alle andere situaties geldt dat u alleen vrijstelling kunt krijgen als sprake is van bewijsnood. U toont dan aan dat het voor u echt niet mogelijk is om een geboorteakte en/of paspoort te krijgen en waarom niet. U moet ook laten zien wat u allemaal gedaan hebt om aan de documenten te komen. Het is heel erg moeilijk om op deze grond een vrijstelling te krijgen.

 • Kan ik de Nederlandse nationaliteit krijgen als ik strafbare feiten heb gepleegd?

  Als u een gevaar bent voor de openbare orde wijst de IND uw verzoek om naturalisatie af. Hiervan is sprake als u in de 4 jaar voorafgaand aan uw verzoek in Nederland of in het buitenland wegens een misdrijf:

  • bent veroordeeld tot een gevangenisstraf of taakstraf;
  • een boete hebt gekregen van €810,- of meer;
  • meerdere boetes hebt gekregen van minimaal €405,- met een totaal van €1215,- of meer; of
  • als er nog een strafzaak tegen u open staat vanwege een misdrijf.

  De termijn van 4 jaar begint pas te lopen op het moment dat de strafrechtelijke afdoening van uw zaak helemaal is afgerond. Bijvoorbeeld als u aan de voorwaarde bij uw straf hebt voldaan of als de opgelegde boete volledig is betaald.

 • Moet ik altijd afstand doen van mijn eigen nationaliteit?

  U hoeft niet altijd afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld:

  • u bent getrouwd met een Nederlander of u heeft een geregistreerd partnerschap;
  • de wet in uw land van herkomst staat niet toe dat u afstand doet van uw nationaliteit; of
  • u heeft een verblijfsvergunning asiel.

  Op de website van de IND vindt u alle uitzonderingen en een overzicht van de eisen per land. Valt u onder een van de uitzonderingen? Dan moet u dit bij uw aanvraag aangeven. U kunt namelijk nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt gekregen niet alsnog een beroep doen op een uitzondering.

 • Moeten EU-burgers ook een geldige verblijfsvergunning hebben om te kunnen naturaliseren?

  Verblijft u als EU-burger in Nederland? U hoeft dan geen verblijfsvergunning aan te vragen. U kunt rechtmatig in Nederland verblijven op basis van het EU-recht. Na 5 jaar rechtmatig verblijf kunt u een verzoek om naturalisatie doen. U hoeft uw verblijf in Nederland dan niet aan te tonen met een verblijfsvergunning, maar u ondertekent bij de gemeente een verklaring waarin u aangeeft dat u de 5 jaar voorafgaand aan uw verzoek in Nederland hebt gewoond.

  Let op:

  Voor Kroaten geldt een uitzondering. Kroatië is op 1 januari lid geworden van de EU. Kroaten moeten daarom aantonen dat zij voor 1 januari 2012 een geldige verblijfsvergunning hadden in Nederland.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over naturalisatie niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het invullen van (aanvraag)formulieren of het schrijven van een bezwaarschrift. Wij staan u ook niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Nederlandse nationaliteit
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.