Wanneer krijg ik een Ziektewet-uitkering?

Bent u niet in staat uw eigen werk te doen door ziekte? Dan bent u arbeidsongeschikt. Wordt u ziek terwijl u een Werkloosheidsuitkering ontvangt? Dan wordt er gekeken of u in staat bent om passend werk te doen. Ook dan wordt er gesproken over arbeidsongeschiktheid.

Bent u arbeidsongeschikt? Er zijn verschillende gevallen waarin u een Ziektewet-uitkering kan krijgen. UWV beoordeelt uw recht op een Ziektewet-uitkering. Komt u niet in aanmerking? Vraag dan een bijstandsuitkering aan.

 

Kies uw situatie:

Ziek binnen 4 weken na einde arbeidscontract Ziek na 4 weken einde arbeidscontract

Ons advies:

Krijgt u een Werkloosheidsuitkering en wordt u binnen 4 weken ziek nadat uw arbeidscontract is bëëindigd? Meldt u zich direct de eerste ziektedag bij het UWV. U heeft waarschijnlijk recht op een Ziektewet-uitkering. De eerste twee dagen zijn wachtdagen. U krijgt vanaf de derde ziektedag een Ziektewet-uitkering.

Ons advies:

Krijgt u een Werkloosheidsuitkering (WW) en wordt u ziek na 4 weken nadat uw arbeidscontract is beëindigd? Dan moet u zich uiterlijk de 2e ziektedag ziek melden bij het UWV. De eerste 13 weken van uw ziekte krijgt u nog een WW-uitkering. In deze periode moet u zich ook houden aan de verplichtingen vanuit de WW. Bijvoorbeeld aan uw sollicitatieverplichting.

Bent u na 13 weken nog steeds ziek? Dan komt u in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. U bent dan niet meer verplicht om te solliciteren. Het UWV zal u wel (medisch) keuren om vast te stellen of u ziek bent.

Ik heb een arbeidscontract Ik ben zwanger Ik ben oproepkracht Ik ben uitzendkracht

Ons advies:

Als u een tijdelijk of vast arbeidscontract heeft, moet uw werkgever uw loon doorbetalen als u ziek bent.

Ons advies:

Heeft u een arbeidscontract en wordt u ziek vanwege uw zwangerschap nog vóór uw zwangerschapsverlof ingaat? Dan is uw ziekte zwangerschapsgerelateerd. Uw werkgever zal u dan ziekmelden bij het UWV. Het UWV betaalt u dan uit op grond van de Ziektewet. Soms betaalt het UWV uw Ziektewet-uitkering direct aan u, maar dit kan ook via uw werkgever.  

Is uw ziekte niet zwangerschapsgerelateerd? Dan moet uw werkgever uw loon doorbetalen.

 

Ons advies:

Heeft u een oproepcontract en wordt u niet meer opgeroepen om te werken, omdat u ziek bent? Soms kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen van het UWV. Eerst moet er vast komen te staan dat uw werkgever geen loon hoeft door te betalen.

Hoeft uw werkgever u geen loon door te betalen? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met één van onze juristen.

Ons advies:

Heeft u een uitzendcontract en is er een cao (bijvoorbeeld de ABU-cao of de NBBU-cao) op uw contract van toepassing? Dan bepaalt het uitzendcontract samen met de cao wat uw rechten zijn als u ziek bent. Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan eindigt vaak uw uitzendcontract. Het uitzendbureau is in deze situatie niet verplicht uw loon door te betalen. Dat geldt ook als uw tijdelijk uitzendcontract afloopt en niet verlengd wordt. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering. Het UWV is de organisatie die uw ziekengeld uitbetaalt. Dat is anders als het uitzendbureau eigenrisicodrager is.

Mijn tijdelijk contract loopt af Mijn uitzendcontract is beëindigd Ik ben ontslagen in de proeftijd

Ons advies:

Wordt uw tijdelijke arbeidscontract bij uw werkgever niet verlengd en bent u ziek? Dan moet uw werkgever u ziek uit dienst te melden bij het UWV. Op deze manier wordt uw Ziektewet-uitkering aangevraagd. U krijgt binnen vier weken een beslissing van het UWV over uw Ziektewet-uitkering.

Ons advies:

Heeft u een uitzendcontract en is er een cao (bijvoorbeeld de ABU-cao of de NBBU-cao) op uw contract van toepassing? Dan bepaalt het uitzendcontract samen met de cao wat uw rechten zijn als u ziek bent. Staat er een uitzendbeding in uw contract? Dan eindigt vaak uw uitzendcontract. Het uitzendbureau is in deze situatie niet verplicht uw loon door te betalen. Dat geldt ook als uw tijdelijke uitzendcontract afloopt en niet verlengd wordt. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering. Het UWV is de organisatie die uw ziekengeld uitbetaalt. Dat is anders als het uitzendbureau eigenrisicodrager is.

Ons advies:

Zit u in uw proeftijd en wordt u ziek? Dan mag uw werkgever uw arbeidscontract beëindigen omdat u ziek bent. In de proeftijd geldt er geen opzegverbod bij ziekte. Als u wordt ontslagen, kunt u zich melden bij het UWV. Er gelden dan twee wachtdagen en na deze wachtdagen kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.

Let op:

Uw werkgever mag niet altijd een proeftijd opnemen in uw arbeidscontract. Dit hangt af van de duur van uw contract.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mij niet ziek uit dienst meldt bij het UWV?

  Heeft uw werkgever u niet ziek uit dienst gemeld bij het UWV? Dan kan het UWV ook geen beslissing nemen of u in aanmerking komt voor een Ziektewet-uitkering.

  Vraag eerst (schriftelijk) aan uw werkgever of hij u alsnog ziek uit dienst wilt melden bij het UWV. Hiervoor kunt u gebruikmaken van onze voorbeeldbrief verzoek werkgever ziekmelding UWV.

  Reageert de werkgever vervolgens niet of negatief op uw brief? Stuur dan een brief (voorbeeldbrief ziekmelding en aanvraag Ziektewet-uitkering UWV) aan het UWV waarin u aangeeft dat u zich ziek meldt en u een Ziektewet-uitkering aanvraagt.

 • Wanneer ben ik ziek voor de Ziektewet?

  U bent ziek voor de Ziektewet als u niet in staat bent om uw eigen werk te doen door ziekte. Uw eigen werk is het werk dat u deed, voordat u ziek werd. Wordt u ziek terwijl u een Werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt? Er wordt dan niet gekeken of u uw eigen werk kunt doen, maar er wordt wel gekeken of u in staat bent om passend werk te doen.

  De oorzaken van ziekte kunnen erg uiteenlopen. U kunt bijvoorbeeld kortdurend ziek zijn vanwege een griepje of langdurig ziek zijn vanwege een gebroken been of een burn-out. Belangrijk voor de Ziektewet is dat de ziekte objectief is. U bent 'objectief' ziek als uw klachten medisch van aard zijn. Hiervoor moet u een verklaring van een medisch specialist (of arts) hebben.

  Het UWV beslist of u een Ziektewet-uitkering kunt krijgen. Uw medische situatie moet u dan ook met het UWV bespreken. Soms wordt u door het UWV opgeroepen voor een medisch onderzoek door een verzekeringsarts. U ontvangt vervolgens van het UWV een beslissing. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. 

 • Hoe lang kan ik een Ziektewet-uitkering krijgen?

  U kunt maximaal 104 weken (2 jaar) een Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering) krijgen. Uw ZW-uitkering stopt eerder als u:

  • weer beter bent (en volledig kan werken);
  • na één jaar minder dan 35% arbeidsongeschikt bent;
  • recht heeft op een WIA-uitkering;
  • overlijdt;
  • de AOW-gerechtigde leeftijd heeft;
  • meer dan één maand in detentie zit.

  Let op:

  Bent u niet meer ziek, maar wordt u na 4 weken opnieuw ziek? Dan heeft u opnieuw recht op maximaal 104 weken Ziektewet. Er is sprake van een nieuwe ziekteperiode.

 • Hoe hoog is de Ziektewet?

  De hoogte van de Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering) is 70% van het dagloon. Het dagloon is het gemiddelde loon dat u per dag verdiende gebaseerd op het inkomen één jaar voordat u ziek werd.

  Ontvangt u een Werloosheidsuitkering (WW-uitkering) en wordt u ziek? De eerste 13 weken van uw ziekte ontvangt u uw WW-uitkering. De hoogte van een WW-uitkering is ook 70% van het dagloon. De hoogte van de ZW-uitkering is gelijk aan die van uw WW-uitkering.

  Er zit een klein verschil in de hoogte tussen uw WW-uitkering en uw ZW-uitkering. Bij een WW-uitkering ontvangt u één keer per jaar vakantiegeld. Bij een ZW-uitkering wordt het vakantiegeld per maand uitbetaald. Hierdoor wordt het bedrag dat u maandelijks krijgt iets hoger.

  Bent u zwanger en ziek óf bent u ziek als gevolg van een bevalling? Dan krijgt u 100% van het dagloon doorbetaald. Uw Ziektewet-uitkering wordt één keer per week uitbetaald.

 • Moet ik re-integreren als ik in de Ziektewet zit?

  Ja. Als u een Ziektewet-uitkering ontvangt, moet u meewerken aan uw re-integratie. Bij re-integratie wordt er gekeken naar de mogelijkheden die u nog heeft om te gaan werken. De nadruk ligt op wat u nog kan. Het UWV helpt u bij uw re-integratie en bekijkt samen met u of u kunt werken en wat voor soort werk voor u passend is. Hierdoor kan u misschien ander werk gaan doen dan u voor uw ziekte deed. Als u niet meewerkt aan uw re-integratie heeft dit gevolgen voor (de hoogte van) uw uitkering. Deze kan worden verlaagd. Ook kan er een boete worden opgelegd.

  U krijgt een beslissing van het UWV over het werk dat het UWV voor u passend vindt. Dit werk mag u niet zomaar weigeren. Bent u het niet eens met het werk dat het UWV passend voor u vindt? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u (passend) werk gevonden? Geef dit dan direct door aan het UWV.

  In sommige situaties hoeft u niet actief op zoek te gaan naar passend werk. Deze uitzonderingen kunt u vinden op de website van het UWV.

 • Mag ik op vakantie terwijl ik een Ziektewet-uitkering krijg?

  Wilt u voor een langere periode in het buitenland verblijven? Bijvoorbeeld voor vakantie? Dan moet u hiervoor toestemming hebben van het UWV. Het UWV verwacht van u dat u minimaal twee weken voor uw geplande vertrek om toestemming vraagt. Het is overigens geen probleem als u in Nederland op vakantie gaat.

 • Mijn werkgever is een eigenrisicodrager, wat nu?

  Uw werkgever is een eigenrisicodrager als hij zelf uw Ziektewet-uitkering aan u uitbetaalt. Hij heeft er in dit geval voor gekozen om dit niet door het UWV te laten doen. Hij moet u ook helpen bij het zoeken naar werk. Vaak schakelt de werkgever hier een extern re-integratiebureau voor in.

  Ook als uw werkgever een eigenrisicodrager is, speelt het UWV een belangrijke rol. U krijgt namelijk in veel gevallen nog een beslissing van het UWV. Krijgt u een beslissing van het UWV over uw Ziektewet-uitkering en bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing bij het UWV.

  Let op:

  Bij het eigenrisicodragerschap van de ex-werkgever kunnen meerdere partijen betrokken zijn: de ex-werkgever, het re-ingratiebureau en het UWV. Dit kan de situatie ingewikkeld maken. Komt u er zelf niet uit? Neem dan tijdig contact op met één van onze juristen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het UWV?

  U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV. Uw bezwaar moet aan een aantal formele eisen voldoen. U kunt hiervoor het bezwaarformulier van het UWV of ons voorbeeld bezwaarschrift gebruiken.
   

  Let op:

  Een bezwaartermijn bij een beslissing van het UWV is vaak 6 weken. In de Ziektewet is deze termijn meestal korter, namelijk 2 weken. Heeft u een beslissing gekregen van het UWV over uw Ziektewet-uitkering? Kijk dan goed naar de bezwaartermijn die in de beslissing staat en neem contact op met één van onze juristen.

 • Kan ik een toeslag krijgen als mijn uitkering minder is dan het sociaal minimum?

  Is uw inkomen vanuit de Ziektwet lager dan het sociaal minimum? Dan kunt u van het UWV een toeslag krijgen. Deze toeslag vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. U vraagt uw toeslag aan binnen 6 weken nadat uw inkomen lager is geworden dan het sociaal minimum. Het UWV bepaalt of u hier recht op heeft.

  Let op:

  De toeslag van het UWV krijgt u op grond van de Toeslagenwet. Dit is een andere toeslag dan de toeslagen die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen.

  Meer informatie over de toeslag van het UWV  kunt u lezen op de website van het UWV.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de Ziektewet-uitkering niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen. Onze juristen helpen u graag vooruit. Het is mogelijk een afspraak te maken op ons spreekuur.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het schrijven van een bezwaarschrift en staat u ook niet bij in een procedure. Wij kunnen u wél doorverwijzen naar een advocaat bij u in de buurt. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u hier ook een beroep op doen.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de Ziektewet vindt u op de website van de Rijksoverheid en van het UWV.

  Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met het Juridisch Loket voor informatie en advies.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte en uitkeringen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.