Wanneer krijg ik een WIA-uitkering?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de Wet arbeidsongeschiktheid (WAO). Bent u in loondienst of ontvangt u een Ziektewet-uitkering én bent gedurende 2 jaar ziek? UWV beoordeelt na 2 jaar ziekte uw arbeidsongeschiktheid. U krijgt een WIA-uitkering als UWV u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt heeft beoordeeld.

Kies uw situatie:

Ik kan (in de toekomst) nog werken Ik kan niet meer werken

Ons advies:

Als UWV heeft beoordeeld dat u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent én er bestaat nog een kans dat uw situatie in de toekomst verbeterd, dan heeft u recht op een WGA-uikering. WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.  U krijgt een re-integratiecoach van UWV die u gaat helpen met het zoeken naar werk.

Er zijn drie soorten WGA-uitkering. De hoogte van uw WGA-uitkering is afhankelijk van welk soort uitkering u ontvangt. Meer informatie over de WGA-uitkering leest u op de website van UWV.

Ons advies:

Als u niet meer kunt werken en de verwachting is dat uw medische situatie niet meer gaat verbeteren, dan heeft u recht op een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt een IVA-uitkering als UWV heeft beoordeeld dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Volledig betekent dat u niet in staat bent om te werken. Duurzaam betekent dat uw medische situatie naar verwachting niet meer herstelt in de toekomst of als er een zeer kleine kans is dat u herstelt. In dit laatste geval wordt u elke 5 jaar gekeurd door UWV.

Als u recht heeft op een IVA-uitkering bent u voor 80-100% arbeidsongeschikt. Kan uw medische situatie in de toekomst nog verbeteren en/of  bent u minder dan 80% arbeidsongeschikt volgens UWV? Dan heeft u in dit geval géén recht meer op een IVA-uitkering. Misschien komt u dan wel in aanmerking voor een WGA-uitkering.

De hoogte van een IVA-uitkering is 75% van het laatstverdiende loon. Dit percentage kan worden verhoogd als u thuis woont en blijvend zorg nodig heeft. Meer informatie over de IVA-uitkering vindt u op de website van UWV .

Ik ben in dienst bij een werkgever Ik ontvang een Ziektewet-uitkering

Ons advies:

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u géén recht op een WIA-uitkering. Heeft uw werkgever tijdens de ziekteperiode van 2 jaar uw loon doorbetaald? De werkgever hoeft ná deze periode uw loon niet meer door te betalen. Zo lang u in dienst blijft, moet de werkgever u wel blijven ondersteunen bij uw re-integratie.

Omdat uw werkgever u geen loon hoeft te betalen na de ziekteperiode, kunt u een WW-uitkering aanvragen. Blijft u gedeeltelijk of aangepast werk doen voor uw werkgever? Of bent u herstelt en kunt u weer volledig werken? Dan moet uw werkgever uw uitbetalen volgens uw arbeidscontract. 

Uw werkgever mag na de ziekteperiode het arbeidscontract met u beëindigen. Hiervoor kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Als UWV toestemming geeft om uw arbeidscontract te beëindigen, dan kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Ons advies:

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u géén recht op een WIA-uitkering. Heeft u tijdens de ziekteperiode van 2 jaar een Ziektewet-uitkering ontvangen? Dan zal deze eindigen als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. U kunt dan een WW-uitkering aanvragen. U moet zich aan de verplichtingen van WW houden.

Ons advies:

U krijgt geen WIA in de volgende gevallen:

 • U zit langer dan 1 maand in detentie;
 • U woont niet in Nederland.

Krijgt u al een WIA-uitkering en wilt u verhuizen naar het buitenland? Dan kunt u in soms uw uitkering meenemen. Dit kan alleen als Nederland speciale afspraken heeft met het land waar u naartoe gaat verhuizen. Op de website van het UWV vindt u een overzicht van deze landen.

Veelgestelde vragen

 • Hoe verloopt een WIA-keuring bij het UWV?

  Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u een WIA-uitkering krijgen. Het UWV raadt aan om een aanvraag te doen na 1 jaar en 9 maanden ziekte (de 93ste week). U krijgt hiervoor vaak een brief van UWV met informatie.

  Als u een aanvraag heeft gedaan, krijgt u een keuring van de verzekeringsarts en een arbeidskundige. Deze keuring bestaat uit twee delen:

  1. Medische check
  In deze check wordt er door de verzekeringsarts gekeken naar verklaringen van medisch specialisten om vast te stellen dat u arbeidsongeschikt bent. UWV toetst dit ook door te kijken naar wat u op een dag doet en nog kan doen.

  2. Arbeidskundige check
  In deze check wordt er door de arbeidskundige gekeken naar geschikte functies waarbij u zoveel mogelijk kan verdienen. Aan de hand van deze functies wordt berekend hoeveel u nog kan verdienen. Dit wordt de restverdiencapaciteit genoemd. Op basis van de restverdiencapaciteit wordt ook de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. Dit gebeurt in percentages.

 • UWV heeft mijn werkgever een loonsanctie opgelegd. Wat nu?

  Vindt UWV dat uw werkgever niet voldoende heeft meegewerkt aan de re-integratie tijdens uw ziekteperiode van 2 jaar? Dan legt UWV uw werkgever een loonsanctie op. Hiermee wordt de periode van 2 jaar verlengd voor maximaal 52 weken. De werkgever moet in deze verlengde ziekteperiode uw loon doorbetalen. Daarnaast krijgt uw werkgever de kans om wel voldoende re-integratie aan te bieden.

  De ziekteperiode kan ook worden verlengd als u en uw werkgever hierom vragen bij UWV. Dit verzoek kan worden gedaan als de ziekteperiode bijna afgelopen is, maar het re-integratietraject nog niet volledig is afgerond. 

 • Kan de ziekteperiode van 2 jaar worden verkort?

  Ja, dit kan. Als uw medische situatie duidelijk is en u bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, dan kan de ziekteperiode eenmalig worden verkort. U kan UWV vragen om een wachttijdverkorting en hiermee eerder dan 2 jaar een WIA-aanvraag doen. Deze verkorting is minimaal 13 weken en maximaal 78 weken.

 • Wanneer krijg ik een WAO-uitkering?

  U krijgt een WAO-uitkering als u vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden. WAO staat voor Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op dit moment kunt u géén WAO-uitkering aanvragen. Bent u na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden? Dan valt u onder de Wet WIA.

  Ontvangt u al een WAO-uitkering en is er iets veranderd in uw situatie? Dan kan UWV uw situatie opnieuw beoordelen. Ook kan uw recht op een WAO herleven. In beide gevallen krijgt u van UWV een beslissing.

 • Mijn (ex-)werkgever is een eigenrisicodrager. Wat nu?

  Uw (ex-)werkgever is een eigenrisicodrager als hij rechtstreeks uw WGA-uitkering aan u uitbetaalt. Hij heeft er in dit geval voor gekozen om dit niet door UWV te laten doen. De (ex-)werkgever moet u ook helpen bij het zoeken naar werk. Vaak schakelt hij hier een extern re-integratiebureau voor in.

  Ook als uw (ex-)werkgever een eigenrisicodrager is, speelt UWV een belangrijke rol. U krijgt namelijk in veel gevallen nog een beslissing van UWV. Krijgt u een beslissing van UWV over uw WGA-uitkering en bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

  Let op:

  Bij het eigenrisicodragerschap van de (ex-)werkgever kunnen meerdere partijen betrokken zijn: uw (ex-)werkgever, het re-ingratiebureau en UWV. Dit kan de situatie ingewikkeld maken.

 • Kan ik een toeslag krijgen als mijn uitkering minder is dan het sociaal minimum?

  Is uw inkomen vanuit uw WIA-uitkering of een WAO-uitkering lager dan het sociaal minimum? Dan kunt u van UWV een toeslag krijgen. Deze toeslag vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. U vraagt uw toeslag aan binnen 6 weken nadat uw inkomen lager is geworden dan het sociaal minimum. UWV bepaalt of u hier recht op heeft.

  Let op:

  De toeslag van UWV krijgt u op grond van de Toeslagenwet. Dit is een andere toeslag dan de toeslagen die u bij de Belastingdienst kunt aanvragen.

  Meer informatie over de toeslag van UWV kunt u lezen op de website van UWV.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het UWV?

  U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van UWV. Dit bezwaar moet vaak binnen 6 weken na de datum die op de brief staat door UWV ontvangen zijn. Ook moet een bezwaarschrift aan bepaalde eisen voldoen. Gebruik hiervoor het bezwaarformulier van UWV of ons voorbeeld bezwaarschrift.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de Wet WIA vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Informatie over alles wat met de WIA of WAO te maken heeft, vindt u op de website van UWV.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de WIA niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen. Onze juristen helpen u graag vooruit. Het is mogelijk een afspraak te maken op ons spreekuur.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het schrijven van een bezwaarschrift en staat u ook niet bij in een procedure. Wij kunnen u wél doorverwijzen naar een advocaat bij u in de buurt. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u hier ook een beroep op doen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte en uitkeringen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.