Wanneer krijg ik een WW-uitkering?

Als u uw baan verliest, kunt u een WW-uitkering aanvragen bij de UWV. De UWV bekijkt dan of u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent verzekerd voor werkloosheid.
 • U bent werkloos.
 • U bent direct beschikbaar voor betaald werk.
 • U voldoet aan de wekeneis.
 • U bent niet verwijtbaar werkloos.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Of u een WW-uitkering krijgt, hangt af van de reden van het ontslag. Is deze reden verwijtbaar (meermalen te laat komen, werk weigeren bijvoorbeeld), dan zult u geen WW uitkering krijgen. Is de reden niet verwijtbaar (bijvoorbeeld u past niet binnen het team), dan heeft u wel recht op een WW-uitkering.

Ons advies:

Als u op staande voet bent ontslagen, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet heeft u zich zo misdragen, dat de werkgever u per direct mag ontslaan. Voorbeelden van dit soort gedrag zijn diefstal, mishandeling, grove belediging, werkweigering. De werkgever moet u dan onmiddellijk ontslaan en de reden van het ontslag op staande voet aan u melden. Een terecht ontslag op staande voet levert voor de UWV een verwijtbare werkloosheid op. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering. U heeft wellicht wél recht op een bijstandsuitkering.

Let op: de bijstandsuitkering kan worden verlaagd bij verwijtbare werkloosheid.

Als het ontslag op staande voet onterecht gegeven is, moet u hiertegen protesteren. Lees meer informatie over ontslag op staande voet.

Ons advies:

Als u zelf ontslag heeft genomen, krijgt u geen WW-uitkering. Zelf ontslag nemen wordt gezien als een 'verwijtbare reden' om werkloos te zijn.

Ons advies:

Als de beëindigingssovereenkomst aan door de UWV gestelde voorwaarden voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering. Het initiatief moet bijvoorbeeld van de werkgever uitgaan, de werknemer moet geen verwijt gemaakt worden en de werkgever moet de opzegtermijn in acht nemen. Ook mag u niet ziek zijn.

Let op:

Het is belangrijk dat u deskundig juridisch advies inwint, vóórdat u een beëindigingssovereenkomst ondertekent. Neem hiervoor contact op met één van de juristen van het Juridisch Loket.

Ons advies:

Bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd zal de UWV naar aanleiding van uw WW-aanvraag een onderzoek doen. De UWV zal aan u en aan de ex-werkgever vragen of u zich dusdanig heeft opgesteld, dat u wist dat uw arbeidscontract voor bepaalde tijd niet zou worden verlengd. Blijkt dit het geval te zijn, dan zal UWV u dit verwijten. Het is dan uw eigen schuld dat u werkloos bent geworden. Dit wordt ook wel verwijtbare werkloosheid genoemd. U heeft dan geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Echter, vaak wordt een contract niet verlengd om redenen die u niet kwalijk te nemen zijn. U heeft in dat geval wel recht op een WW-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werkgever geen verlenging van een contract aanbiedt wegens bedrijfseconomische redenen.

Let op:

Een contract voor bepaalde tijd mag maximaal 2 keer verlengd worden. Daarna is er een contract voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook na verloop van 36 maanden werken voor de werkgever. In uw cao kan van deze twee regels zijn afgeweken. In deze gevallen wordt geen WW-uitkering gegeven, want u bent dan nog in dienst.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer ben ik voor werkloosheid verzekerd?

  Als u werknemer bent, dan bent u verplicht tegen werkloosheid verzekerd. Uw werkgever houdt de premie voor de WW-uitkering in op uw loon.

 • Wanneer ben ik volgens de regels van de UWV werkloos?

  U bent volgens de regels van UWV werkloos, als u uw werk geheel of voor een deel bent kwijtgeraakt. Werkt u 10 uur of meer per week, dan bent u volgens de UWV werkloos als u tenminste 5 uur per week verliest. 

  Werkt u minder dan 10 uur per week? Dan bent u volgens de UWV werkloos, als u tenminste de helft van uw uren verliest.

 • Wanneer voldoe ik aan de wekeneis?

  Om een WW-uitkering te krijgen, moet u voldoen aan de wekeneis. Als u voorafgaand aan de week dat u werkloos werd, minimaal 26 van de 36 kalenderweken als werknemer minstens een arbeidsuur heeft gewerkt, voldoet u aan de wekeneis. De kalenderweek eindigt op zondag. Als u als werknemer in de loop van een kalenderweek werkloos wordt, telt deze laatste gedeeltelijk gewerkte week niet mee. Dus dit betekent dat een werknemer met een contract voor 26 weken, waarbij de laatste werkdag in de loop van de week eindigt (bijvoorbeeld donderdag), en daarvoor geen ander werk had, niet voldoet aan de wekeneis.

  Als u werkt als musicus, filmmedewerker, artiest of technisch ondersteuner van één van die beroepen geldt een verlaagde wekeneis. U moet in 16 van de 39 weken voorafgaand aan werkloosheid hebben gewerkt. Wanneer u in de 39 weken voor uw werkloosheid ziek was, dan zal de UWV naar een langere periode dan 39 weken bekijken.

  Als u voldoet aan deze wekeneis, krijgt u in ieder geval voor 3 maanden een WW-uitkering. Voor een langer durende WW-uitkering moet u ook nog voldoen aan de jareneis.

 • Wanneer ben ik werkloos door eigen schuld?

  Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, bent u 'verwijtbaar werkloos'. U moet voorkomen dat u verwijtbaar werkloos wordt, want u krijgt dan geen WW-uitkering. Het UWV beoordeelt per geval of er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Volgens de hoofdregel bent u verwijtbaar werkloos als:

  • U op staande voet bent ontslagen
  • U zelf ontslag hebt genomen

  Als er ook maar enige discussie is over de vraag of u wel of niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering, moet u direct deskundig juridisch advies innen. Neem hiervoor contact op met één van de juristen van het Juridisch Loket.

 • Moet ik mijn ontslag altijd aanvechten om WW-uitkering te krijgen?

  Nee, sinds 1 oktober 2006 is dat niet meer nodig. Ook als u met uw ontslag akkoord gaat, eraan meewerkt of u niet (voldoende) verzet tegen uw ontslag, komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. Zolang het initiatief voor het ontslag maar uitgaat van uw werkgever en deze geen 'dringende reden' heeft om u te ontslaan.

  Let op:

  Uw werkgever moet zich aan de opzegtermijn houden die voor u geldt en moet deze ook doorbetalen. Gebeurt dit niet, dan krijgt u geen WW-uitkering zolang uw opzegtermijn niet voorbij is. U krijgt WW-uitkering vanaf de datum dat uw opzegtermijn is afgelopen.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de werkloosheidswet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Informatie over alles wat met werkloosheid te maken heeft vindt u op de website van het UWV. Hier vindt u ook alle informatie over een ww-uitkering aanvragen.

  Meer informatie over inkomen bij werkloosheid vindt u op de website Zozithetmet.nl.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Werkloosheid
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.