Wanneer krijg ik een WW-uitkering?

Als u uw baan verliest, kunt u een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV bekijkt dan of u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent verzekerd voor werkloosheid.
 • U bent werkloos.
 • U bent direct beschikbaar voor betaald werk.
 • U voldoet aan de wekeneis.
 • U bent niet verwijtbaar werkloos.

Wanneer u verwijtbaar werkloos bent, is afhankelijk van uw situatie.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Of u een WW-uitkering krijgt, hangt af van de reden van het ontslag binnen de proeftijd.

Is deze reden verwijtbaar? U komt bijvoorbeeld meermalen te laat of u weigert werk? Dan zult u geen WW-uitkering krijgen.
Is de reden niet verwijtbaar? U past bijvoorbeeld niet binnen het team? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering.

Let op:

Controleer altijd of uw proeftijd klopt.

Ons advies:

Als u op staande voet bent ontslagen, heeft u geen recht op een WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet heeft u zich zo misdragen, dat de werkgever u per direct mag ontslaan. Voorbeelden van dit soort gedrag zijn diefstal, mishandeling, grove belediging, werkweigering. De werkgever moet u dan onmiddellijk ontslaan en de reden van het ontslag op staande voet aan u melden.

Een terecht ontslag op staande voet levert voor de UWV een verwijtbare werkloosheid op. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering. Als het ontslag op staande voet onterecht gegeven is, moet u hiertegen protesteren.

U heeft misschien wél recht op een bijstandsuitkering wanneer u op staande voet bent ontslagen.

Let op:

De bijstandsuitkering kan worden verlaagd bij verwijtbare werkloosheid.

 

Ons advies:

Als u zelf ontslag heeft genomen, bent u verwijtbaar werkloos. U krijgt dan geen WW-uitkering.

Ons advies:

Als de beëindigingsovereenkomst aan de voorwaarden van het UWV voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering. Het initiatief moet bijvoorbeeld van uw werkgever uitgaan en u mag niets te verwijten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw opzegtermijn klopt, zodat uw WW-uitkering op een juist moment in kan gaan. Belangrijk is dat u niet ziek bent. 

Lees meer informatie over de beëindiginsovereenkomst en alle voorwaarden op onze pagina: 'Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'.

Let op:

Het is belangrijk dat u juridisch advies inwint, vóórdat u een beëindigingsovereenkomst ondertekent. Neem daarom contact op met het Juridisch Loket.

Ons advies:

Of u recht heeft op een WW-uiterking is afhankelijk van de reden waarom het contract niet wordt verlengd. Het UWV kan onderzoeken wat de reden van uw ex-werkgever is om uw contract niet te verlengen.

Als blijkt dat u zich negatief heeft opgesteld tegenover uw werkgever, dan kan het UWV u dit verwijten. U kon dan immers verwachten dat uw contract niet zou worden verlengd. U bent dan verwijtbaar werkloos. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering.

Als uw contract niet wordt verlengd om redenen die u niet kwalijk te nemen zijn, heeft u recht op een WW-uitkering. Bijvoorbeeld als uw werkgever niet kan verlengen vanwege bedrijfseconomische redenen. Een contract voor bepaalde tijd mag niet oneindig vaak worden verlengd. Als blijkt dat u eigenlijk voor onbepaalde tijd in dienst bent, krijgt u geen WW-uitkering. Uw werkgever moet u dan loon betalen. Lees meer over contractverlenging op onze pagina 'Kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden verlengd?'.

Let op:

Als uw werkgever uw contract eerder wil beëindigen dan de einddatum in het contract, kan dit gevolgen hebben voor uw recht op WW. De mogelijkheid om voortijdig te beëindigen, moet namelijk wel in uw contract staan om WW te kunnen krijgen. Neem daarom eerst contact op met het Juriisch Loket voor advies.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer ben ik voor werkloosheid verzekerd?

  Als u werknemer bent, dan bent u verplicht tegen werkloosheid verzekerd. Uw werkgever houdt de premie voor de WW-uitkering in op uw loon. U kunt dit controleren op uw loonstroken.

 • Wanneer ben ik volgens de regels van de UWV werkloos?

  U bent volgens de regels van UWV werkloos, als u uw werk geheel of voor een deel bent kwijtgeraakt. Werkt u 10 uur of meer per week, dan bent u volgens de UWV werkloos als u tenminste 5 uur per week verliest. Werkt u minder dan 10 uur per week? Dan bent u volgens de UWV werkloos, als u tenminste de helft van uw uren verliest.

  Daarnaast moet u ook beschikbaar zijn om ander werk te doen.

 • Wanneer voldoe ik aan de wekeneis?

  Om een WW-uitkering te krijgen, moet u voldoen aan de wekeneis. Als u voorafgaand aan de week dat u werkloos werd, minimaal 26 van de 36 kalenderweken als werknemer minstens een arbeidsuur heeft gewerkt, voldoet u aan de wekeneis. De kalenderweek eindigt op zondag.

  Als u voldoet aan deze wekeneis, krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering. Voor langere WW-uitkering moet u ook nog voldoen aan de jareneis.

  Let op:

  Als u een contract heeft van precies 6 maanden (26 weken) kan het dus voorkomen dat u niet aan de wekeneis voldoet. Als uw eerste of laatste week midden in de week valt, telt deze week niet mee voor de wekeneis, omdat het UWV van kalenderweken uitgaat. Wanneer u voorafgaand aan uw aflopende contract werk had, worden deze weken wel meegeteld. U voldoet dan wel aan de wekeneis, omdat ook deze gewerkte weken meetellen.

 • Wanneer ben ik werkloos door eigen schuld?

  Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, bent u 'verwijtbaar werkloos'. U moet voorkomen dat u verwijtbaar werkloos wordt, want u krijgt dan geen WW-uitkering. Het UWV beoordeelt per situatie of u verwijtbare werkloosheid bent. Volgens de hoofdregel bent u verwijtbaar werkloos als:

  • U op staande voet bent ontslagen
  • U zelf ontslag hebt genomen

  Als u wilt weten of u verwijtbaar werkloos bent, neem dan contact op met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan u adviseren over uw mogelijkheden.

 • Moet ik mijn ontslag altijd aanvechten om WW-uitkering te krijgen?

  Dit is niet altijd nodig. Als uw werkgever u ontslag voorstelt in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst, kunt u hiermee instemmen. Het voorstel moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen.

  Wanneer uw ex-werkgever u tijdens uw proeftijd ontslaat of uw contract niet verlengt, kan het misschien wel verstandig zijn te protesteren. Twijfelt u of u moet protesteren tegen uw ontslag, neem dan contact op met het Juridisch Loket voor meer informatie.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de werkloosheidswet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Informatie over alles wat met werkloosheid te maken heeft vindt u op de website van het UWV.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Werkloosheid
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.