Hoe werkt een bezwaarprocedure bij het UWV?

Heeft u een beslissing ontvangen van UWV over uw uitkering? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U ontvangt de beslissing over uw uitkering altijd schriftelijk. In deze brief legt UWV uit of u wel of geen uitkering (meer) krijgt of dat er iets gaat veranderen.

In de brief van UWV staat meestal dat u bezwaar kan maken en voor welke datum dat moet gebeuren. Verstuur daarom uw bezwaarschrift op tijd. Een medewerker van de afdeling 'bezwaar en beroep' van UWV behandelt uw bezwaarschrift en er wordt nogmaals naar de beslissing gekeken.

Let op:

De nieuwe beslissing is direct geldig. Uw bezwaarschrift verandert hier niets aan. Heeft u plichten tijdens uw uitkering zoals een sollicitatieplicht? Blijf dan tijdens de bezwaarprocedure wel solliciteren.

Zo verloopt een bezwaarprocedure:

Stap 1. Neem eerst telefonisch contact op met het UWV

Voordat u bezwaar maakt, kunt u het UWV telefonisch om uitleg vragen. Een medewerker kan u uitleggen waarom de beslissing is genomen. Bent u het niet eens met deze uitleg? Dan moet u officieel bezwaar maken.

Let op:

Als u gebeld heeft, geldt dit niet als bezwaar. U moet uw bezwaarschrift schriftelijk indienen. Als u telefonisch contact opneemt, zorg dan dat de bezwaartermijn niet verloopt.

Stap 2a. Maak op tijd bezwaar

Zorg ervoor dat het UWV uw bezwaarschrift op tijd heeft ontvangen. U heeft een termijn van 6 weken. De termijn van 6 weken start op de datum dat de beslissing door het UWV is verstuurd.

Let op:

Maakt u bezwaar tegen uw ziektewetuitkering? Dan geldt er mogelijk een kortere termijn. De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken staat in uw beslissing.

Heeft u meer tijd nodig om uw bezwaargronden te omschrijven of bewijsstukken te verzamelen? Of dreigt de termijn te verlopen? Stuur dan binnen de bezwaartermijn een ‘voorlopig bezwaarschrift’. Hiermee laat u het UWV alvast weten dat u bezwaar wilt maken. U hoeft in een voorlopig bezwaarschrift nog niet uit te leggen waarom u het niet eens bent met de beslissing. U krijgt 4 weken om uw bezwaarredenen uit te leggen.

Is uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Het UWV zal uw bezwaarschrift dan niet behandelen.

Stap 2b. Schrijf uw bezwaarschrift

U kunt uw  bezwaar op 3 manieren  insturen:

 1. Via het online formulier  van het UWV.
 2. Via het bezwaarformulier van het UWV.
 3. Via een brief per post (schriftelijk).

Schrijft u uw bezwaarschrift zelf? Zorg dan dat uw bezwaarschrift aan een aantal eisen voldoet. In uw bezwaarschrift vermeldt u minimaal:

 • uw naam, uw adres en uw BSN-nummer;
 • de datum van uw bezwaarschrift;
 • de beslissing waar u het niet mee eens bent (het kenmerk, de datum en een kopie van de beslissing);
 • de bezwaargronden. Dit zijn de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • uw (elektronische) handtekening.

Heeft u bewijsstukken voor uw bezwaarredenen? Dan kunt u deze meesturen met uw bezwaarschrift. Zijn er medische redenen waarom u bezwaar maakt? Stuur de bewijsstukken hiervan apart mee.

Geeft duidelijk aan dat het om een bezwaarschrift gaat. Schrijft daarom het woord ‘Bezwaarschrift’ op uw enveloppe en bovenaan uw brief. Wilt u er zeker van zijn dat alle kenmerken in uw schriftelijke bezwaarschrift staan? Gebruik dan onze voorbeeldbrief ‘bezwaarschrift’.

Stap 3. Het UWV behandelt uw bezwaarschrift

U ontvangt een bevestiging van het UWV. Hierin staat op welke dag het UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen en dat het UWV (mogelijk) telefonisch contact met u opneemt.

Tijdens de bezwaarprocedure wordt uw situatie nogmaals bekeken door een medewerker van de afdeling bezwaar en beroep van het UWV. Neemt het UWV telefonisch contact met u op? Dan kunt u uw bezwaar uitleggen. N.a.v. het gesprek kunt u:

 • uw bezwaarschrift intrekken, als u tijdens het gesprek een oplossing heeft gevonden. Dit betekent dat u geen bezwaar meer heeft en dat u het eens bent met de beslissing.
 • samen met het UWV via mediation een oplossing vinden voor uw bezwaar. Wilt u mediation? Dan blijft uw bezwaarschrift geldig, tot u een oplossing gevonden heeft.
 • een afspraak maken voor een hoorzitting.

Stap 4. De hoorzitting

De hoorzitting is een persoonlijk gesprek op een kantoor van het UWV. Tijdens de hoorzitting wordt uw bezwaarschrift besproken. Het UWV kan u vragen stellen over uw bezwaarredenen en u kunt het UWV vragen stellen. Tijdens de hoorzitting kunt u getuigen of deskundigen meenemen. U moet dit vooraf melden.

Let op:

Vraag het UWV om een verslag van de hoorzitting. Zo kunt u rustig nalezen wat er tijdens de hoorzitting besproken is.

Stap 5. De beslissing op uw bezwaar

Het UWV neemt binnen 13 weken een beslissing op uw bezwaarschrift. Deze termijn start vanaf het moment dat het UWV uw bezwaarschrift heeft ontvangen. U ontvangt de beslissing altijd schriftelijk. Zijn er medische redenen voor uw bezwaarschrift? Dan heeft het UWV meer tijd nodig. Het UWV neemt dan binnen 17 weken een beslissing op uw bezwaarschrift.

Heeft u na 13 weken geen beslissing op uw bezwaarschrift ontvangen? Dan kunt u het UWV ‘in gebreken stellen’ op grond van de Wet dwangsom. Het formulier  dat u hiervoor kunt gebruiken en meer informatie over de Wet dwangsom vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u hiertegen in beroep. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de website van de Rechtspraak.

Veelgestelde vragen

 • Wat kost bezwaar?

  U hoeft niet te betalen voor het behandelen van uw bezwaarschrift. Voert u zelf uw bezwaarprocedure? Dan kost het bezwaar u niets. U betaalt enkel de kosten voor het versturen van uw bezwaarschrift.

  Wilt u hulp van een advocaat? Dan betaalt u deze kosten zelf. Heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

  Wordt uw bezwaar gegrond verklaard? Dan kunt u het UWV vragen bepaalde onkosten te vergoeden, zoals uw reiskosten voor de hoorzitting. U moet hier in uw bezwaarschrift om vragen. 

 • Kan ik een uitkering krijgen tijdens een bezwaarprocedure?

  Maakt u bezwaar omdat u geen uitkering meer krijgt? Dan wordt uw uitkering tijdens de bezwaarprocedure niet uitbetaald. Heeft u geen (ander) inkomen? Dan heeft u twee mogelijkheden:

  1. U kunt een voorlopige voorziening vragen via de rechter. U moet hiervoor griffiekosten betalen. U krijgt dan tijdelijk toch uw uitkering, tot er een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Is uw bezwaarschrift gegrond? Dan wordt uw uitkering met de voorlopige voorziening verrekend. Is uw bezwaarschrift ongegrond? Dan moet u de voorlopige voorziening terug betalen.
  2. U kunt tijdelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Is uw bezwaarschrift gegrond? Dan moet u uw bijstand terugbetalen. Is uw bezwaarschrift ongegrond? Dan houdt u uw recht op bijstand.
 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over bezwaar bij het UWV niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt met uw vragen over bezwaar bij het UWV. Het Juridisch Loket kan met u inschatten of het zinvol is om bezwaar te maken en helpen om uw bezwaarredenen te verwoorden.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het schrijven van uw bezwaarschrift. Is uw bezwaarschrift ingewikkeld? En heeft u hulp nodig bij het maken van uw bezwaarschrift? Dan kan het Juridisch Loket u verwijzen naar een rechtsbijstandverlener of advocaat.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Werkloosheid
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.