Wanneer krijg ik kinderopvangtoeslag?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Dit kan opvang via een kinderdagverblijf, naschoolse opvang of een gastouder zijn.

U kunt kinderopvang krijgen als:

 • uw kind (of kinderen) staan ingeschreven op uw adres;
 • uw kinderopvang of gastouder is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
 • u een geldige schriftelijke overeenkomst heeft met uw kinderopvang;
 • u de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft;
 • u werkt, studeert, een traject naar werk of inburgeringscursus volgt;
 • u kosten voor kinderopvang betaalt;
 • u kinderbijslag ontvangt of uw kind in belangrijke mate onderhoud.

Veelgestelde vragen

 • Hoe hoog is de kinderopvangtoeslag?

  Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook is het belangrijk hoeveel kinderen gebruik maken van de kinderopvang en voor hoeveel uren.

  De Belastingdienst heeft een maximum uurtarief bepaald waarover u kinderopvangtoeslag kunt krijgt. Dit uurtarief verschilt per opvangsoort. Hanteert uw gastouder of kinderopvangcentrum een hoger tarief per uur? U kunt dan over het verschil tussen wat u betaalt en het maximum uurtarief geen kinderopvangtoeslag krijgen.

 • Hoeveel uren kinderopvang kan ik krijgen?

  U krijgt voor maximaal 230 uren per maand kinderopvang vergoed. Dit geldt per kind.

  Als u werkt wordt de kinderopvangtoeslag berekend over het aantal uren dat u werkt. Als u een toeslagpartner heeft, wordt de toeslag berekend over het aantal uren van degene die het minst werkt.

  Als u een studie, een traject naar werk of inburgeringscursus volgt, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen over het aantal maanden dat de studie, het traject naar werk of de inburgeringscursus volgt. U heeft dan recht op maximaal 230 uren per maand. Heeft u het traject afgerond en minder dan 230 uren per maand gebruikt? Dan mag u het resterende aantal uren in de rest van het jaar opmaken.

  Meer informatie over kinderopvangtoeslag bij werk, een studie, een traject naar werk en inburgeringscursus vindt u op de website van de Belastingdienst

 • Wat moet er in de schriftelijke overeenkomst staan?

  Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, kan de Belastingdienst controleren of u een geldig contract heeft met de gastouder of het kinderopvangcentrum. Het contract dat u met uw kinderopvang heeft moet voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Vermeld in uw contract in ieder geval:

  • de naam van uw kind, de geboortedatum en het adres van het kind;
  • wat voor een soort opvang u gebruikt (dagopvang of buitenschoolse opvang);
  • het uurtarief;
  • het aantal opvanguren per jaar;
  • de ingangsdatum en de einddatum.

  Daarnaast moet het contract door u en de gastouder of het kinderopvangcentrum zijn ondertekend.

 • Wie is mijn toeslagpartner?

  U heeft een toeslagpartner als u op hetzelfde adres staat ingeschreven en u voldoet aan één van de voorwaarden:

  • U bent getrouwd of geregistreerd partners.
  • U heeft een samenlevingscontract.
  • U heeft samen een kind en deze is door de ander is erkend.
  • U bent als partner geregistreerd voor het partnerpensioen.
  • Er is sprake van een samengesteld gezin waarbij u of uw medebewoner een minderjarig kind heeft.
  • U bent elkaars fiscaal partner.
  • U bent in het voorgaande jaar ook toeslagpartner van elkaar geweest.

  Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u ook toeslagpartner als uw partner (tijdelijk) in het buitenland verblijft en niet op uw adres staat ingeschreven. Bent u gescheiden of bezig met een scheidingsprocedure, dan bent u geen toeslagpartners meer.

  U heeft maar één toeslagpartner. Woont u met meerdere personen op één adres? Gebruik dan het hulpmiddel van de Belastingdienst Toeslagen om te bekijken wie uw toeslagpartner is.

  Let op:

  U dient wijzigingen in uw situatie door te geven aan de Belastingdienst. Dit geldt zowel voor wijzigingen in uw inkomen als wijzigingen met betrekking tot uw toeslagpartner. De termijn om dit door te geven is 4 weken. Doet u dit niet binnen 4 weken, dan riskeert u een boete.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over kinderopvangtoeslag niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u door uitleg te geven over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag en het voorschot.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het opstellen van een bezwaarschrift. Maakt u bezwaar tegen een beslissing over uw kinderopvangtoeslag? Dan vindt u meer advies over uw bezwaarschrift op de pagina ‘Waar moet ik op letten als ik bezwaar maak?’.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Toeslagen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.