Is een werkgever altijd aansprakelijk bij een arbeidsongeval?

Als werknemer heeft u recht op een veilige en gezonde werkplek. Uw werkgever is hiervoor verantwoordelijk.

Als u bij de uitoefening van uw werk een ongeluk krijgt waardoor u schade oploopt, is sprake van een arbeidsongeval. Heeft uw werkgever te weinig gedaan om het risico op ongevallen en schade te beperken? Dan kunt u uw werkgever mogelijk aansprakelijk stellen voor de schade die u lijdt.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Ga na of er sprake is van een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt tijdens de uitoefening van uw werk, waarbij u schade oploopt. Dat kan gebeuren op uw bedrijf of kantoor, maar ook als u voor uw werkgever op pad bent.

Het begrip 'werk' moet u ruim zien. Ook ongelukken tijdens uw pauze tellen als een arbeidsongeval, net als ongelukken als u op reis bent in opdracht van uw werkgever en soms zelfs ongelukken tijdens personeelsuitjes. Krijgt u tijdens het woon-werkverkeer een ongeluk? Dat valt in de regel niet onder het begrip 'tijdens werktijd', en is daarom meestal geen arbeidsongeval.

Voorbeelden van een arbeidsongeval zijn:

 • een machine functioneert niet goed, waardoor een ongeluk plaatsvindt en u gewond raakt;
 • onvoorzichtigheid, een collega duwt u waardoor u valt;
 • u bent overspannen geraakt tengevolge van hoge werkdruk, terwijl uw werkgever van deze hoge werkdruk op de hoogte was.

Stap 2. Ga na wat de oorzaak van het arbeidsongeval was

Is het arbeidsongeval veroorzaakt door een onveilige werkomgeving of een gebrek aan goede instructies en eventueel toezicht? Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Hij heeft in dat geval niet voldaan aan zijn wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Uw werkgever is niet aansprakelijk voor de schade als het bedrijfsongeval uw eigen schuld was. Daarvan is alleen sprake in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Uw werkgever moet bewijzen dat het ongeluk is gebeurd door opzettelijk of bewust roekeloos handelen en dat u onmiddellijk voorafgaand aan het ongeluk wist dat u roekeloos handelde en daardoor schade zou kunnen ontstaan.

Een medewerker van het Juridisch Loket kan eventueel helpen bij de beoordeling van aansprakelijkheid.

Stap 3. Ga na of uw werkgever de Arbeidsinspectie heeft ingeschakeld

Uw werkgever is bij ernstige arbeidsongevallen verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Een ongeval is ernstig als een werknemer:

 • naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven;
 • door het ongeluk blijvend invalide wordt;
 • overlijdt.

Heeft uw werkgever het arbeidsongeval ten onrechte niet aangemeld bij de Arbeidsinspectie? Dan mag u als werknemer zelf het arbeidsongeval meldenbij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie stelt na de aanmelding een onderzoek in en er wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit is een belangrijk bewijsstuk voor de verdere afhandeling. Uw werkgever kan op grond van het onderzoek ook een boete krijgen.

Stap 4. Maak een overzicht van de geleden / nog te lijden schade

Denk bij het opmaken van een schadeoverzicht aan:

 • Verlies van loon of andere inkomsten;
 • Medische kosten, als deze niet (meer) door uw zorgverzekeraar worden vergoed;
 • Kosten in verband met reïntegratie en/of het verkrijgen van ander werk;
 • Kosten in verband met herstel en revalidatie;
 • Reis- en vervoerskosten;
 • Kosten voor aanpassing van uw woning;
 • Kosten voor eventuele hulpmiddelen;
 • Smartengeld;
 • Kosten voor rechtsbijstand;
 • Nazorg.

Stap 5. Stel uw werkgever aansprakelijk

Is uw werkgever verantwoordelijk voor het vergoeden van uw schade naar aanleiding van het arbeidsongeval? Dan kunt u hem aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

Mediation
U kunt eventueel voor de afhandeling van de schadeclaim samen met uw werkgever een mediator (onafhankelijke en professionele bemiddelaar) inschakelen. De mediator start een mediationtraject op. U gaat dan samen met uw werkgever en de mediator in gesprek om een oplossing te vinden voor de door u geleden schade.

Advocaat inschakelen
Mocht het mediationtraject geen uitkomst bieden, dan is het verstandig om een gespecialiseede advocaat of letselschadebureau in te schakelen. Het bepalen van de schadeomvang kan namelijk moeilijk zijn, vooral bij gecompliceerd letsel. De tegenpartij is meestal een grote verzekeraar met eigen juridische en medische experts. De kans bestaat dat u te weinig vergoeding krijgt, wanneer u zelf de procedure voert. Een gespecialiseerde advocaat of letselschadebureau heeft wél de deskundigheid en ervaring in huis om de verzekeraar partij te geven. Wordt de aansprakelijkheid erkend, dan kunt u uw advocatenkosten als 'schade' in rekening brengen bij de tegenpartij.

Civiele rechter
Als uw werkgever of de verzekeraar geen aansprakelijkheid wil erkennen zult u naar de rechter moeten stappen om in een civiele procedure te vragen om schadevergoeding. Dan moet u een advocaat inschakelen, bij voorkeur een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat is smartengeld?

  Smartengeld (ook wel 'immateriële schade' genoemd) is een vergoeding die u krijgt voor geleden pijn en ongemak dat u lijdt of heeft geleden door het arbeidsongeval. Hoeveel u krijgt hangt onder andere af van de ernst van uw letsel en of er blijvende gevolgen zijn. Er zijn richtlijnen, zoals een ‘smartengeldbundel’, waarin rechters en advocaten kijken bij het toekennen van de vergoedingen in bepaalde situaties. De smartengeldbundel bevat informatie over eerdere uitspraken van rechters.

 • Hoe wordt mijn schadeclaim afgehandeld?

  Bijna alle Nederlandse werkgevers zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. U krijgt daarom meestal te maken met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever. Deze schakelt weer vaak een schade-expertisebureau in.

  De schade-expert onderzoekt het arbeidsongeval en adviseert over de hoogte van de schadevergoeding. Hij wil uw verhaal horen en vragen stellen. De verzekeringsmaatschappij brengt de schade in kaart. Aan de hand van het rapport van de schade-expert beslist de verzekeringsmaatschappij of de aansprakelijkheid erkend wordt. De verzekeringsmaatschappij zal zoeken naar een eventuele fout van de werknemer. Een advocaat raadplegen kan verstandig zijn. Ook adviseert de schade-expert over welk bedrag uit te keren aan schadevergoeding.

 • Hoe verloopt de afhandeling van de schadeclaim bij ernstig lichamelijk letsel?

  Dan vinden er meestal één of meer medische onderzoeken plaats. Hierbij worden de blijvende gevolgen van het arbeidsongeval vastgesteld. De onderzoeken worden uitgevoerd door artsen of specialisten op benodigd terrein.

  Na vaststelling van de medische gevolgen bekijkt de arbeidsdeskundige of arbeidsanalist welke arbeidsmogelijkheden u nog heeft. Zij berekenen vervolgens welk loonverlies u lijdt als gevolg van uw arbeidsongeval. Dit is het verschil tussen uw oude loon en uw resterende verdiencapaciteit.

 • Hoe lang duurt het tot de schadeclaim is afgehandeld?

  In de praktijk blijkt het gemiddeld wel 3 jaar te kunnen duren totdat de zaak is afgehandeld. Maar een snelle afronding is ook mogelijk.

  Voordat de schadeclaim afgehandeld kan worden, is het van belang dat u bent ‘uitbehandeld’. Alle medische behandelingen moeten dus achter de rug zijn. Dan is er namelijk pas bekend wat de definitieve medische gevolgen zijn. Daarna moeten experts de schade berekenen. Dat is niet eenvoudig, zeker als er sprake is van blijvende invaliditeit.

  Vervolgens wordt het definitieve schadebedrag vastgesteld. Soms moet de rechter eraan te pas komen, waardoor het langer duurt. Om mensen niet al te lang op hun geld te laten wachten, keert de verzekeraar vaak één of meer voorschotten uit.

 • Is er verschil in aansprakelijkheid bij een tijdelijk arbeidscontract?

  Nee, de rechten zijn voor iedere werknemer gelijk. Dus het maakt geen verschil of u in vaste dienst bent, een tijdelijk arbeidscontract heeft of als uitzendkracht werkt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schade en letsel op het werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.