Hoe kan ik mijn arts of zorgverlener aanspreken op schadevergoeding na een medische fout?

Als er iets fout gaat bij een medische behandeling, dan kan dit soms nare gevolgen hebben. Vooral als u door de medische fout (blijvende) schade oploopt. U kunt de volgende stappen zetten om een schadevergoeding van uw arts of zorgverlener te krijgen.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Vraag een gesprek aan met uw zorgverlener

Vaak kan uw zorgverlener uw vragen beantwoorden en samen met u zoeken naar een oplossing. U kunt overwegen om een familielid of vriend mee te nemen naar het gesprek.

Stap 2. Vraag uw medisch dossier op

U kunt een kopie van uw medisch dossier opvragen bij uw zorgverlener. Uw zorgverlener moet dit zo spoedig mogelijk (meestal binnen maximaal twee tot vier weken) aan u verstrekken en mag hiervoor kopieerkosten in rekening brengen. Bij sommige zorginstellingen kunt u uw dossier digitaal inzien.

Stap 3. Stel uw zorgverlener aansprakelijk

Als u er niet uit komt met uw zorgverlener, dan kunt u uw zorgverlener aanspreken op vergoeding van uw schade. Hiervoor stuurt u uw zorgverlener een (aangetekende) brief. De zorgverlener zal uw claim vaak aan zijn aansprakelijkheidsverzekering doorgeven. Als de verzekeraar de aansprakelijkheid erkent, kan met u worden onderhandeld over de hoogte van de schadevergoeding.

Bij ernstige of moeilijk vast te stellen schade is het verstandig om de hulp in te schakelen van een gespecialiseerde advocaat.

Stap 4. Check de alternatieven voor een procedure

Weigert de zorgverlener uw schade te vergoeden? Of wordt u het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding? Bekijk dan of mediation een rol zou kunnen spelen.

Is uw schade niet hoger dan € 5000,-, dan kunt u uw geschil misschien voorleggen aan de Geschillencommissie Zorginstellingen. Dit kan alleen als de zorgverlener of zorginstelling bij deze geschillencommissie is aangesloten.

Stap 5. Leg uw schadeclaim voor aan de rechter

Als mediation geen optie is en u kunt niet terecht bij de Geschillencommissie Zorginstellingen, dan kunt u uw schadeclaim voorleggen aan de rechter. Hierbij kunt u hulp inschakelen van een gespecialiseerde advocaat.

Veelgestelde vragen

 • Is mijn zorgverlener altijd aansprakelijk als er iets mis gaat bij mijn behandeling?

  Uw zorgverlener is niet automatisch aansprakelijk voor (letsel)schade die u ondervindt na een medische behandeling. Complicaties die optreden na een behandeling zijn niet altijd het gevolg van een medische fout. U kunt uw zorgverlener alleen aanspreken op schadevergoeding als hij of zij onzorgvuldig heeft gehandeld en u daardoor schade hebt geleden.

  Om te beoordelen of een zorgverlener onzorgvuldig heeft gehandeld, wordt gekeken naar wat een andere professionele zorgverlener onder dezelfde omstandigheden had gedaan.

  Als uw zorgverlener u voor uw behandeling onvoldoende informatie heeft gegeven over de behandeling en de mogelijke risico's kan dit soms ook onder onzorgvuldig handelen vallen.

 • Hoe kan ik een klacht indienen over mijn zorgverlener?

  Als u geen schadevergoeding wilt, maar wel een klacht wilt indienen over uw zorgverlener, dan kunt u terecht bij:

  • de klachtencommissie van de zorginstelling: De klachtencommissie kan uw klacht onderzoeken en aanbevelingen doen over de verbetering van de zorg. U kunt uw klacht meestal schriftelijk indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een voorbeeldbrief.
  • het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: het Tuchtcollege kan klachten onderzoeken over zorgverleners die in het BIG Register staan ingeschreven, zoals artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Het Tuchtcollege kan een maatregel opleggen, bijvoorbeeld een waarschuwing, boete of schorsing.
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg: hier kunt u een ernstig incident in de zorg melden. De Inspectie oordeelt niet over individuele zaken, maar kan wel actie ondernemen als er meer meldingen over een bepaalde zorgverlener binnenkomen.
 • Waar kan ik meer informatie krijgen over het indienen van een klacht?

  Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorgvindt u meer informatie over wat u kunt ondernemen als u een klacht hebt.

  Voor nader advies kunt u mogelijk ook terecht bij het Adviespunt Zorgbelang.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de aansprakelijkheid van uw zorgverlener niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u bij het vinden van een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.  Kijk ook eerst of u een rechtsbijstandsverzekering hebt.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het vaststellen van de hoogte van uw schade en bemiddelt niet met uw zorgverlener. Wij staan u ook niet bij in een procedure.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schade en letsel in de privé-omgeving
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.