Hoe krijg ik een schadevergoeding als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Bij  een overeenkomst moeten beide partijen zich aan hun verplichtingen (“prestaties” ) houden. Komt de één de afspraken niet na? Dan heeft de ander soms recht op schadevergoeding.

Lees in ons stappenplan of u schadevergoeding krijgt en wat u hiervoor moet doen.

Let op:

Wilt u weten wat al uw rechten zijn als een overeenkomst niet goed wordt nagekomen? Bijvoorbeeld hoe u van een overeenkomst af komt? Of wat u doet als een gekocht product snel kapot is? Kijk dan op onze website bij Aankopen & Garantie.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Stel vast of de wederpartij zich aan de afspraken houdt

Kijk na wat precies de afspraken zijn en of de wederpartij zich er aan houdt. Heeft de wederpartij nog tijd om de afspraken na te komen? Dan krijgt u meestal geen schadevergoeding. 

Stap 2. Geef de wederpartij een termijn om de afspraken alsnog na te komen

Stuur de wederpartij een aangetekende brief. Deze brief heet een “ingebrekestelling”. Daarin wijst u de wederpartij op de afspraken en schrijft u dat u hem in gebreke stelt. Ook stelt u een redelijke termijn (meestal twee weken), waarin hij alsnog de afspraken moet nakomen.

Probeer ook met de wederpartij te overleggen over een goede oplossing voor de situatie.

Is het duidelijk dat de wederpartij zijn verplichtingen tijdelijk of helemaal niet meer kan nakomen? Ga dan direct door naar stap 4.

Stap 3. Wacht de reactie af

Komt de wederpartij zijn verplichtingen alsnog na binnen de gestelde termijn? Dan krijgt u geen schadevergoeding.

Krijgt u geen reactie of komt de wederpartij de afspraken niet na? De wederpartij is dan “in verzuim”. Vanaf dat moment kunt u hem aanspreken op schadevergoeding.

Stap 4. Maak aanspraak op schadevergoeding

Stuur een (aangetekende) brief aan de wederpartij. Daarin schrijft u dat u schadevergoeding wilt en waaruit uw schade bestaat. U stelt een termijn waarbinnen u de schadevergoeding wilt ontvangen.

Probeer ook met de wederpartij te overleggen over de vergoeding van uw schade

Stap 5. Start een juridische procedure

Weigert de andere partij u een schadevergoeding te betalen? Dan kunt u naar de rechter. Deze procedure kost geld.

Meer informatie over een procedure bij de rechter kunt u vinden op de website van de rechtspraak.

Veelgestelde vragen

 • Moet ik altijd een ingebrekestelling sturen voordat ik schadevergoeding kan krijgen?

  Nee. In de volgende situaties hoeft u geen ingebrekestelling te versturen:

  • als u uit een mededeling of weigering van de ander kunt afleiden dat hij de afspraken niet meer nakomt;
  • u heeft een tijdstip afgesproken voor de verplichting en de wederpartij komt de afspraak niet na voor dat tijdstip;
  • nakoming van de overeenkomst is blijvend onmogelijk. Bijvoorbeeld als een bruidsjurk niet op tijd klaar is voor de bruiloft. Levering na de bruiloft is wel mogelijk, maar is zinloos.
  • als “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” geen ingebrekestelling nodig is. Bijvoorbeeld als u vaker hebt geklaagd over een geleverd product
  • of als de wederpartij de afspraken met opzet niet nakomt.

  U stuurt in deze situaties een brief waarin u een schadevergoeding eist.

  Let op:

  Twijfelt u of een ingebrekestelling nodig is? Stuur dan toch een ingebrekestelling. Dan slaat u geen stap over en vergroot u de kans op een schadevergoeding.

 • Wat moet er in een ingebrekestelling staan?

  In de ingebrekestelling staan de volgende punten:

  • De afspraken met de wederpartij en dat hij deze niet is nagekomen;
  • Dat u de wederpartij hiervoor in gebreke stelt;
  • Een redelijke termijn voor nakoming. Meestal is dit twee weken;
  • Geef eventueel aan wat de gevolgen zijn als de wederpartij de afspraken alsnog niet nakomt. Bijvoorbeeld het ontbinden van de overeenkomst. Of het eisen van een schadevergoeding.
 • Mag ik een ingebrekestelling per e-mail versturen?

  Volgens de wet moet u de ingebrekestelling schriftelijk doen. Sommige rechters vinden de ingebrekestelling per e-mail toch rechtsgeldig. U moet uw e-mail wel verzenden naar een e-mailadres dat de wederpartij regelmatig gebruikt. U moet ook kunnen bewijzen dat de wederpartij de ingebrekestelling heeft ontvangen.

  Voorkom problemen en verstuur de ingebrekestelling als aangetekende brief.

 • Kan ik schadevergoeding krijgen bij overmacht?

  Nee, dat is niet mogelijk.

  Er is sprake van overmacht als het niet nakomen van de overeenkomst niet de schuld is van de wederpartij. De schade komt volgens de wet ook niet voor zijn rekening.

  Bijvoorbeeld de beschadiging van een product als gevolg van een overstroming.

  Let op:

  In de overeenkomst staat soms vermeld of beroep op overmacht mogelijk is.

 • Kan ik schadevergoeding krijgen als ik vermoed dat de wederpartij de overeenkomst niet nakomt?

  Nee, dat kan niet. Een vermoeden is nog geen concrete aanleiding om de overeenkomst te annuleren of schadevergoeding te eisen. Bijvoorbeeld als u online slechte recensies over uw wederpartij ziet.

 • Waaruit bestaat de schadevergoeding?

  U kunt aanspraak maken op twee soorten schadevergoeding:

  Vervangende schadevergoeding:
  deze schadevergoeding komt in de plaats van de verplichting van de wederpartij. U kunt geen nakoming meer eisen. U moet uw eigen verplichting uit de overeenkomst nog wel nakomen.

  Aanvullende schadevergoeding:
  deze schadevergoeding vraagt u naast nakoming, ontbinding of vervangende schadevergoeding. De aanvullende schadevergoeding bestaat uit schade die u hebt doordat de overeenkomst niet is nagekomen. Denk hierbij aan:

  • Vertragingsschade;
  • Geleden verlies en gederfde winst;
  • Kosten om schade te beperken;
  • Expertisekosten;
  • Incassokosten.
 • Wat kan ik nog meer doen?

  Is nakoming van een overeenkomst niet meer mogelijk of is de wederpartij in verzuim? En komt u er niet uit? Dan kunt u de rechter vragen de overeenkomst ontbinden.

  Heeft u een aankoop gedaan? En komt de wederpartij de koopovereenkomst niet na  of is het gekochte product niet goed? Kijk dan voor meer informatie op onze website onder Aankopen en Garantie.

 • Wat kan het Juridisch Loket voor mij doen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over schadevergoeding bij het niet nakomen van een overeenkomst niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket bemiddelt niet tussen u en de wederpartij en kan u niet bijstaan in een procedure.

  Wij kunnen u wel doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.