Kan ik smartengeld krijgen?

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, ongeval of een fout van een ander, kunt u schadevergoeding vragen. Smartengeld maakt deel uit van de totale letselschade die u hebt opgelopen. U kunt de veroorzaker aanspreken op betaling van smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding voor uw immateriële schade. De bedoeling van smartengeld is om het leed dat u is aangedaan te verzachten.

U kunt onder andere smartengeld eisen als u door toedoen van iemand anders lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen of als uw eer of goede naam is geschaad.

Naast smartengeld hebt u ook recht op vergoeding van uw overige (letsel)schade, zoals bijvoorbeeld extra gemaakte kosten en inkomensverlies.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

  Smartengeld is een onderdeel van letselschade en is een aparte vergoeding voor uw verdriet en pijn.

  Letselschade bestaat uit smartengeld, en daarnaast bijvoorbeeld ook uit vergoeding van inkomensverlies, extra kosten die u hebt gemaakt en kosten voor rechtsbijstand die u hebt gemaakt.

 • Hoe maak ik aanspraak op smartengeld?

  U kunt de volgende stappen zetten om uw schade vergoed te krijgen:

  1. Spreek de dader of veroorzaker van uw letsel aan op betaling van smartengeld. Hiervoor kunt u een aangetekende brief sturen.
  2. Wacht de reactie van de dader af. Als deze een aansprakelijkheidsverzekering heeft, zal de verzekering meestal met u onderhandelen over de hoogte van het smartengeld.
  3. Leg uw zaak voor aan de rechter als onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden. Meer informatie over de procedure bij de rechter kunt u vinden op de website van de rechtspraak.

  Het is vaak erg lastig om de hoogte van smartengeld vast te stellen. De procedures duren lang en zijn ingewikkeld. Overweegt u daarom om vanaf het begin hulp in te schakelen van een gespecialiseerde advocaat.

  Let op:

  In plaats van het starten van een civiele procedure kunt u er ook voor kiezen om uw schadeclaim in de strafzaak tegen de dader aan de strafrechter voor te leggen. Dit noemt men “voegen” in de strafprocedure.

 • Hoe wordt de hoogte van smartengeld vastgesteld?

  Het is niet gemakkelijk om de hoogte van smartengeld vast te stellen.

  Punten die bij de vaststelling een rol kunnen spelen zijn o.a.:

  • Het soort letsel dat u hebt opgelopen en de ernst ervan;
  • Hoeveel pijn u hebt geleden en in de toekomst nog zult hebben; 
  • De duur van uw herstel;
  • Of u blijvende beperkingen of zichtbare gevolgen (bijvoorbeeld littekens) van het letsel hebt en hoeveel invloed dit heeft op uw werk, studie, relaties en hobby’s;
  • Uw leeftijd.

  De hoogte van het smartengeld wordt uiteindelijk bepaald door de situatie van het slachtoffer te vergelijken met eerdere, vergelijkbare zaken. Hierbij gebruiken advocaten en rechters vaak de Smartengeldgids. Daarin staan uitspraken van rechters in zaken waarin smartengeld is toegewezen.

 • Kan een nabestaande smartengeld krijgen?

  Nee, alleen het slachtoffer zèlf heeft recht op smartengeld. Als uw partner of kind overlijdt als gevolg van bijvoorbeeld een misdrijf of een verkeersongeval, dan is er wettelijk gezien geen aanspraak op smartengeld.

  U kunt als nabestaande soms wel vergoeding krijgen voor overlijdensschade of shockschade.

  Onder overlijdensschade vallen de kosten van de uitvaart van de overledene en schade voor de directe nabestaanden door het wegvallen van het inkomen van de overledene.

  Bij shockschade gaat het om vergoeding van psychisch letsel dat veroorzaakt is doordat u getuige was van een ernstig ongeval of misdrijf, of door directe confrontatie met de gruwelijke gevolgen ervan. Als u hierdoor zeer ernstige psychische problemen ondervindt, kunt u mogelijk een schadevergoeding krijgen.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de mogelijkheden tot schadevergoeding niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u om een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt te vinden. Kijk eerst of u een rechtsbijstandsverzekering hebt waar u een beroep op kunt doen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het bepalen van de hoogte van smartengeld en staat u ook niet bij in een procedure. Als u aanspraak wilt maken op smartengeld, is het verstandig om deskundige hulp in te schakelen. Bent u slachtoffer van een misdrijf of verkeersongeval? Dan kunt contact opnemen met Slachtofferhulp.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schade en letsel door een misdrijf
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.