Wat kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor mij doen?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan, onder bepaalde voorwaarden, een geldbedrag uitkeren aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf of aan nabestaanden van deze slachtoffers.

Het doel hiervan is om slachtoffers van een geweldsmisdrijf erkenning te geven van het onrecht dat hen is aangedaan en zo bij te dragen aan het herstel van vertrouwen. Het fonds wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de voorwaarden voor een uitkering uit het Schadefonds?

  U kunt een aanvraag doen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent slachtoffer van een geweldsmisdrijf en u heeft hierdoor ernstig letsel opgelopen. Het kan hierbij gaan om lichamelijk of geestelijk letsel.
  • Het geweldsmisdrijf is in Nederland gepleegd. U hoeft niet in Nederland te wonen of de Nederlandse nationaliteit te hebben.
  • Er is sprake van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf. Het moet duidelijk zijn dat de dader u door zijn gedrag opzettelijk letsel heeft toegebracht. Hierbij kijkt het Schadefonds naar wat er precies is gebeurd, bijvoorbeeld aan de hand van uw aangifte, verklaringen van getuigen of het vonnis.
  • U heeft ernstig letsel. Daarvan is sprake als u lichamelijk of geestelijk letsel heeft, met ernstige, langdurige of blijvende medische gevolgen. Bijvoorbeeld een groot litteken in uw gezicht of een gebroken arm waarvoor u geopereerd wordt. Het Schadefonds kijkt of u voor het letsel wordt behandeld. Bij sommige ernstige geweldsmisdrijven gaat het Schadefonds er vanuit dat u ernstig geestelijk letsel hebt opgelopen, ook als u hiervoor niet wordt behandeld.
  • U bent niet (mede-)schuldig aan het misdrijf. Dat betekent dat u het misdrijf niet zelf mag hebben veroorzaakt of zelf een aandeel hebt gehad in het misdrijf. Bijvoorbeeld doordat u zelf als eerste geweld hebt gebruikt of als u de dader hebt uitgedaagd.
  • U krijgt uw schade niet op een andere manier vergoed. Bijvoorbeeld door de dader zelf of door uw verzekering. U hoeft niet te wachten met het indienen van uw aanvraag totdat daarover duidelijkheid is. Krijgt u na ontvangst van uw uitkering uit het Schadefonds een schadevergoeding van een ander? Dan moet u dat bedrag tot een maximum van de ontvangen uitkering aan het Schadefonds terugbetalen.

  Let op:

  Bent u nabestaande van iemand die door een geweldsmisdrijf is overleden? Mogelijk kunt u ook een uitkering krijgen. Kijk voor de voorwaarden op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 • Vergoedt het Schadefonds mijn volledige schade?

  U ontvangt van het Schadefonds een tegemoetkoming in uw schade. Het bedrag dat u krijgt kan daarom afwijken van de daadwerkelijke schade die u heeft geleden.

  Voor slachtoffers is de tegemoetkoming een bedrag van minimaal €1.000,- en maximaal €35.000,- Nabestaanden van slachtoffers krijgen een vast bedrag van €5.000,- en kunnen een extra tegemoetkoming krijgen voor uitvaartkosten en inkomensverlies.

 • Kan ik een aanvraag indienen als de dader niet bekend is?

  Ja, dat is mogelijk. Wel moet duidelijk zijn dat de dader u door zijn gedrag opzettelijk letsel heeft toegebracht.

 • Binnen welke termijn moet ik mijn aanvraag indienen?

  U dient uw aanvraag in binnen tien jaar na de datum waarop het geweldsmisdrijf is gepleegd. Bent u nabestaande? Dan start de termijn op de dag waarop het slachtoffer is overleden.

  Als u uw aanvraag later indient, dan moet u hiervoor een goede reden opgeven. U loopt wel het risico dat uw aanvraag niet meer in behandeling wordt genomen.

 • Wat kan ik doen als het Schadefonds mijn aanvraag afwijst?

  Bent u het niet eens met de beslissing van het Schadefonds, bijvoorbeeld omdat uw aanvraag is afgewezen of omdat u de toegekende vergoeding te laag vindt? Dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het Schadefonds. Daarin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief bezwaarschrift gebruiken.

 • Meer weten over het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

  Wilt u meer informatie of wilt u een aanvraag voor schadevergoeding indienen? Kijk dan op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven .

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schade en letsel door een misdrijf
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.