Overslaan en naar de inhoud gaan
Informatie over ons privacybeleid
 • Verwerkingen van persoonsgegevens binnen het Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft u gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Bij de werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening, en de ondersteuning daarvan legt het Juridisch Loket persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van het Juridisch Loket, zoals het financieel beheer, management en beleidsdoeleinden en de verantwoording aan derden.

  Afhankelijk van de relatie die u met het Juridisch Loket heeft, worden uw gegevens in afzonderlijke gegevensverwerkingen opgenomen. De verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Stichting het Juridisch Loket. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van klantgegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

 • De klant van het Juridisch Loket

  Als u zich tot het Juridisch Loket wendt voor informatie en advies als u met een juridische vraag of probleem zit, zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk gegevens over u vastleggen. De door u meegenomen (achtergrond)informatie met betrekking tot uw vraag of probleem en uw mondelinge toelichtingen leggen wij in beginsel niet vast. U houdt deze informatie zelf bij u en neemt deze zelf weer mee naar huis  afloop van het bezoek.

  Het Juridisch Loket legt bij de uitvoering van haar taken en in het kader van de overige werkzaamheden wel enkele andere gegevens over u vast, zoals:

  • personalia en contactgegevens;
  • soort vraag waarmee u bij ons komt; 
  • hoe en waar u met ons in contact bent gekomen; 
  • het resultaat;
  • gegevens over een eventuele doorverwijzing.
 • Vastleggen van gegevens bij klachten en incidenten

  Ook in geval van klachten of bij geweldsincidenten, zoals intimidatie, agressie en geweld richting medewerkers, kunnen door ons gegevens worden vastgelegd. In geval van geweldsincidenten is dit mede ter bewaking van de goede orde en veiligheid van de medewerkers en de klanten. Het Juridsich Loket kan in dat geval gegevens over het incident vastleggen, zoals de naam van de persoon die op zodanige wijze de veiligheid of goede orde heeft verstoord dat maatregelen in de vorm van een bezoekersverbod nodig zijn. De betreffende personen worden hierover geïnformeerd.

  Betrokkenen kunnen schriftelijk om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens verzoeken. Neemt u hiervoor contact op met de Privacy coördinator per post:

  Het Juridisch Loket
  T.a.v. Privacy coördinator 
  Postbus 487 
  3500 AL Utrecht

 • De nieuwsbrief van het Juridisch Loket

  U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Wij leggen daarvoor uw naam en e-mailadres vast. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar communicatie@juridischloket.nl

 • Gegevens over advocaten

  Naast gegevens van klanten worden door ons enkele gegevens bijgehouden van advocaten naar wie wordt doorverwezen. Het gaat daarbij om de contactgegevens.

 • Vastleggen van gegevens van online bezoekers

  De website van het Juridisch Loket kunt u anoniem raadplegen. Het Juridisch Loket is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website. Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan het Juridisch Loket haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd. 

  Het Juridisch Loket maakt daarbij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie van bezoekers en worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt.

  Wanneer u buiten kantooruren via deze website per-email reageert, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of informatieverzoek.

  Meer informatie over het gebruik van cookies op juridischloket.nl leest u in het cookiebeleid.

 • Inzage en correctie van uw gegevens

  U kunt kennisnemen van de gegevens die het Juridisch Loket over u heeft vastgelegd. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u schriftelijk richten aan:

  Het Juridisch Loket
  T.a.v. Privacy coördinator
  Postbus 487 
  3500 AL Utrecht

  Voor een verzoek om inzage wordt een vergoeding gevraagd en zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen.

  Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop het Juridisch Loket met uw gegevens omgaat of als u informatie zoekt over de regeling met betrekking tot agressie en geweld in verband met het afhandelen van incidenten bij het Juridisch Loket.

 • Wijzigingen

  Het Juridisch Loket behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor eventuele updates.

 • Disclaimer met betrekking tot de informatie op de website

  Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend.

  Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het Juridisch Loket of door u.

Terug naar boven Shape