Wanneer krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Voor sommige banen heeft u een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) nodig. Dit is een soort bewijs van goed gedrag, afgegeven door een speciale afdeling van het Ministerie van Justitie: de Dienst Justis. Uit deze verklaring blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van een functie bij een (toekomstige) werkgever.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer heb ik een VOG nodig?

  • Een baan waarin u gaat werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare mensen, geld of kostbare goederen;
  • Een functie bij de overheid (niet altijd);
  • Als uw werkgever hierom verzoekt. Een werkgever mag zelf bepalen of hij een VOG verplicht stelt aan een bepaalde functie;
  • Als u onderwijzer of taxichauffeur wilt worden of wilt werken in de kinderopvang (een VOG is dan verplicht);
  • Emigratie;
  • Het verkrijgen van een visum;
  • Lid worden van een schietvereniging.
 • Hoe kan ik een VOG aanvragen?

  U kunt een ingevuld aanvraagformulier indienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvraagformulier kunt u van uw (toekomstige) werkgever krijgen of u kunt het aanvraagformulier VOG  downloaden.

  U moet tevens een geldig legitimatiebewijs meenemen en leges aan de gemeente betalen (€ 30,05). Meestal kunt u deze kosten terugkrijgen van uw (toekomstige) werkgever. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int de leges. Vervolgens wordt uw aanvraagformulier doorgestuurd naar Justis.

  U kunt ook een VOG aanvragen via internet. Dit kan echter alleen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever die de VOG van u vraagt. De leges van een elektronische VOG aanvraag bedragen € 24,55. Meer informatie over de elektronische VOG aanvraag en de voorwaarden leest u in de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de Dienst Justis.

 • Wanneer krijg ik wel of geen VOG?

  Als er geen strafbare gedragingen op uw naam staan, krijgt u de VOG. Ook met een ‘strafblad’ krijgt u vaak nog een VOG, zolang de strafbare feiten niet relevant zijn voor een baan die u wilt. Bijvoorbeeld: voor een taxichauffeur is een veroordeling wegens dronken rijden wel van belang, maar voor iemand die vertrouwelijke informatie verwerkt niet.

  Als Justis van plan is om u geen VOG te geven, dan krijgt u eerst nog de gelegenheid om de kwestie toe te lichten voordat de definitieve beslissing valt. Ook kunt u dan uw strafrechtelijke gegevens inzien. Vervolgens ontvangt u een beslissing.

 • Welke gegevens spelen mee bij de beslissing of ik wel of geen VOG krijg?

  Justis kijkt in de gegevens van justitie en politie of u in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd. Daarbij tellen ook strafbare feiten mee die u pleegde toen u nog minderjarig was.

  De (toekomstige) werkgever geeft op het aanvraagformulier aan wat het doel van de aanvraag is en op welke functieaspecten hij de (toekomstige) medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel. Op de website van Justis kunt u meer lezen over de screeningsprofielen.

  De terugkijktermijn voor volwassenen is in principe 4 jaar. Bij zedenzaken wordt altijd 20 jaar terug gekeken.

  De terugkijktermijn voor jeugdigen is in principe 2 jaar voor jongeren die ten tijde van de VOG-aanvraag jonger zijn dan 23 jaar. Bij ernstige strafbare feiten of een zeden- of geweldsdelict geldt een terugkijktermijn van 4 jaar.

  Voor een VOG-onderzoek kunnen de volgende gegevens worden gebruikt:

  • Het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). In dit register staat per persoon bij welke strafbare feiten hij of zij betrokken is geweest, zoals (on)herroepelijke veroordelingen, strafbeschikkingen, transacties e.d..
  • De politieregisters.
  • Zo nodig kunnen inlichtingen worden opgevraagd bij het Openbaar Ministerie (OM) en de Reclassering.

  Er wordt op dit moment nog geen justitiële informatie uit het buitenland opgevraagd. Het Europees Parlement gaat zich echter binnenkort buigen over een nieuwe Europes Richtlijn die gegevensuitwisseling over zedenmisdrijven in het buitenland mogelijk gaat maken. Er zijn nu ook al enkele gemeentes die meewerken aan het opvragen van buitenlandse gegevens bij de aanvraag van een VOG.

 • Zijn er uitzonderingen op de terugkijktermijn?

  Ja, in de volgende situaties wordt langer teruggekeken:

  • Voor bepaalde zedendelicten wordt de hele justitiële documentatie van de aanvrager bekeken;
  • Voor personen die in de afgelopen 4 jaar enige tijd hebben doorgebracht in de gevangenis wordt langer dan 4 jaar teruggekeken. De terug te kijken termijn wordt vermeerderd met de periode die de aanvrager (feitelijk) in de gevangenis heeft gezeten;
  • Wanneer er een afwijkende termijn in een bijzondere wet of regeling staat. De terugkijktermijn voor een VOG voor bijvoorbeeld taxichauffeur is 5 jaar;
  • Voor functies met hogere integriteitseisen wordt langer teruggekeken, namelijk 10 jaar. Hiervan kan worden afgeweken in een screeningsprofiel.
 • Hoe lang duurt het voordat ik weet of ik een VOG krijg?

  Als er geen strafbare feiten zichtbaar zijn, dan ontvangt u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag bericht. Als er wel strafbare feiten zichtbaar zijn en Justis is van plan om uw VOG aanvraag af te wijzen, is de termijn 8 weken. Voor rechtspersonen (bedrijven) gelden er andere termijnen. In bijzondere gevallen kan de aanvraag met spoed worden behandeld.

 • Wat kan ik doen als mijn VOG wordt afgewezen?

  Tegen een afwijzing kunt u in bezwaar gaan. Als uw bezwaar wordt afgewezen, dan kunt u daarna in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u dit moet doen, leest u in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

 • Wat als ik minderjarig was toen ik een strafbaar feit beging?

  Justis gaat in dat geval beoordelen of het strafbare feit kan worden gezien als een jeugdzonde. Zo ja, dan is het strafbare feit wellicht niet van invloed op het verkrijgen van de VOG. Het is niet de bedoeling dat personen die tijdens hun minderjarigheid fouten hebben begaan, hierdoor belemmerd worden om een goede toekomst op te bouwen.

 • Welke extra regels gelden er voor taxichauffeurs?

  Taxichauffeurs moeten om de 5 jaar een nieuwe VOG overleggen. Daarnaast worden ze doorlopend gescreend door de Dienst Justis. Als een taxichauffeur een relevant strafbaar feit pleegt, kan de vergunning korte tijd later al worden ingetrokken.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Strafblad
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.