Kan ik een schadevergoeding eisen?

Als u schade heeft door een ander kunt u misschien een schadevergoeding eisen. Of u een schadevergoeding krijgt, hangt af van de vraag of het een onrechtmatige daad is. Bekijk hieronder of er sprake is van een onrechtmatige daad en hoe u een schadevergoeding vraagt.

Stap 1

Hoe is de schade ontstaan?

Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad. Deze gedraging kan een handeling of het nalaten van een handeling zijn. Onrechtmatig is hierbij:

 • een inbreuk op een recht (bijvoorbeeld inbreuk op het recht op privacy); of
 • een overtreding van een wet (bijvoorbeeld door rood licht rijden); of
 • een overtreding van maatschappelijke (zorgvuldigheids-)norm (bijvoorbeeld niet waarschuwen voor een gevaarlijke situatie zoals een natte, gladde vloer).
Stap 2

Is de gedraging toerekenbaar?

De onrechtmatige gedraging moet de pleger kunnen worden toegerekend. Dat betekent dat de gedraging zijn schuld moet zijn, of hem moet worden aangerekend op basis van maatschappelijke opvattingen.

Soms kan een onrechtmatige gedraging niet aan de pleger worden toegerekend, maar kan er toch recht zijn op schadevergoeding. Zo kan een gedraging van een kind jonger dan 14 jaar niet als onrechtmatige daad aan het kind worden toegerekend. De ouders van het kind kunnen wel worden aangesproken op de schade die het kind heeft veroorzaakt.

Stap 3

Is daadwerkelijk sprake van schade?

U moet daadwerkelijk schade hebben geleden en dit kunnen aantonen. Dat kan zowel materiële als immateriële schade zijn.

Stap 4

Is er een verband tussen de daad en de schade?

De schade moet het (directe) gevolg zijn van de onrechtmatige gedraging. Zonder de onrechtmatige gedraging zou de schade er niet zijn. Daarbij is ook belangrijk hoever de gevolgen verwijderd zijn van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Hoe verder weg de gevolgen, hoe minder waarschijnlijk dat de schade wordt vergoed.

Stap 5

Is er sprake van relativiteit?

U heeft alleen recht op schadevergoeding als iemand een wet of norm heeft overtreden die bedoeld is om uw schade te voorkomen. Is de wet of norm hiervoor niet bedoeld? Dan is er geen sprake van een onrechtmatige daad en heeft u geen recht op schadevergoeding.

We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld:

Bestuurder A verleent geen voorrang aan bestuurder B en ze hebben een aanrijding. Bestuurder B heeft blikschade. Door de aanrijding ontstaat een file. Hierdoor komt bestuurder C te laat op een sollicitatiegesprek en loopt een baan mis. Bestuurder B krijgt zijn schade vergoed. De overtreden verkeersregel heeft als doel de verkeersveiligheid te verhogen. En om blik- en letselschade zoals van bestuurder B te voorkomen. De schade van bestuurder C wordt niet vergoed, omdat de verkeersregel daarvoor niet is bedoeld. In zijn geval is daarom geen sprake van relativiteit

Stap 6

Verzoek om schadevergoeding

Is aan alle bovenstaande vijf stappen voldaan? Dan is sprake van een onrechtmatige daad. U kunt de pleger aanspreken op vergoeding van uw schade.

Neem hiervoor de volgende stappen:

 1. Kijk na of u zelf een verzekering heeft die deze schade vergoedt, zoals bijvoorbeeld een inboedelverzekering.
 2. Spreek de pleger aan op vergoeding van uw schade. Stuur hiervoor een aangetekende brief, waarin u beschrijft wat er is gebeurd. Verzoek de andere partij om uw schade binnen een bepaalde termijn aan u te vergoeden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijkstelling na onrechtmatige daad.
 3. Als de veroorzaker de schade niet vergoedt, kunt u uw zaak voorleggen aan de rechter.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Waaruit bestaat een schadevergoeding?

  Het verschilt per situatie waaruit een schadevergoeding kan bestaan. U kunt mogelijk een vergoeding krijgen voor:

  • Schade aan goederen;
  • Kosten van medische behandeling;
  • Kosten die u gemaakt heeft om uw schade te beperken;
  • Kosten die u gemaakt heeft om de schade vast te laten stellen;
  • Inkomensverlies;
  • Kosten voor rechtsbijstand;
  • Smartengeld.

   

  Soms krijgt u niet uw hele schade vergoed, bijvoorbeeld:

  • Als u zelf ook schuld heeft aan de schade;
  • Als u niet genoeg heeft gedaan om de schade te beperken;
  • Als u zelf ook voordeel had van de schade. Dit voordeel wordt dan verrekend;
  • Als de rechter een zogenaamde billijkheidscorrectie toepast. Dan vindt de rechter het niet redelijk om de dader alle schade te laten betalen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer een verzekering heeft die de schade vergoedt.
 • Is er een termijn waarbinnen ik mijn schade na een onrechtmatige daad moet claimen?

  De wet geeft aan hoeveel tijd u heeft om schade te claimen bij de veroorzaker van de schade. Na het verstrijken van deze termijn is de vordering “verjaard”. Dat betekent dat u geen betaling van de vordering meer kunt afdwingen.

  Het uitgangspunt bij een schadeclaim na een onrechtmatige daad is een verjaringstermijn van 5 jaar. Daarbij moet u onder andere rekening houden met het volgende:

  • de termijn gaat pas in als u weet wie de aansprakelijke persoon is en u op de hoogte bent van het bestaan van schade; 
  • de termijn kan worden gestuit. Dat betekent dat de verjaring wordt gestopt en dat er een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar gaat lopen;
  • de vordering verjaart in ieder geval na verloop van 20 jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt;
  • er zijn uitzonderingen op deze termijnen voor schade uit onrechtmatige daad gepleegd na 1 februari 2004 tegen een minderjarige, schade door overlijden of letsel na 1 februari 2004 en voor zedenmisdrijven gepleegd tegen een minderjarige. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met het Juridisch Loket.

  Voor verjaring van andere vorderingen kunnen andere termijnen gelden!

 • Wat moet ik doen als ik zelf word aangesproken op betaling van een schadevergoeding?

  Bekijk eerst of u een aansprakelijkheidsverzekering heeft die de schade dekt.

  Beoordeel aan de hand van ons stappenplan of u inderdaad een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Is dit het geval en heeft u geen verzekering? Vraag de benadeelde dan in ieder geval om een duidelijke specificatie van de schade en zoek met de benadeelde naar een oplossing.

  Komt u er niet uit of vindt u dat u niet aansprakelijk bent voor de schade? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.