Rechtsbijstandverzekering

Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u een periodieke premie. In ruil daarvoor bent u verzekerd van juridische hulp als u een conflict krijgt. Meestal wordt die in natura verleend, dus in de vorm van advies of andere diensten (bijvoorbeeld het schrijven van brieven). In bepaalde gevallen worden ook de kosten van een externe advocaat vergoed, bijvoorbeeld omdat deze ergens specialist in is.

Welke conflicten er precies onder de dekking vallen en tot welk bedrag aan juridische kosten u verzekerd bent, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Kijk dus hierin voor u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering.

Gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraars verkopen geen andere verzekeringen en hebben eigen juristen in dienst. Meestal hebben deze maatschappijen een telefonische advieslijn. Algemene verzekeraars die een rechtsbijstandverzekering aanbieden besteden de juridische dienstverlening in de regel uit.

 • Wat kost een rechtsbijstandverzekering?

  De hoogte van de premie verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van uw gezinssituatie en het soort verzekeringspakket dat u kiest.

  Als u lid bent van de Consumentenbond kunt u op hun website de resultaten van een test van 37 rechtsbijstandverzekeringen lezen. Hierbij zijn de verschillen tussen zogenoemde gezinsrechtsbijstandverzekeringen onderzocht.

 • Hoe kom ik aan een rechtsbijstandverzekering?

  Een rechtsbijstandverzekering kunt u afsluiten via uw verzekeringsadviseur of bank of rechtstreeks bij een algemene of gespecialiseerde verzekeraar. Premies en voorwaarden kunt u vergelijken op internet. De Wijzer Rechtsbijstandsverzekeringen van de Consumentenbond helpt u bij het kiezen van uw rechtsbijstandverzekering. Dit deel van de website is alleen toegankelijk voor leden.  

 • Wanneer kan ik een beroep doen op mijn rechtsbijstandverzekering?

  U schakelt uw rechtsbijstandverzekering in als u:
  - Een juridische vraag heeft;
  - Een geschil krijgt met een persoon, bedrijf of instantie;
  - Schade wilt verhalen of u moet verdedigen tegen een claim.

  Of u de gevraagde rechtsbijstand ook krijgt, hangt af van voor wat u zich precies hebt verzekerd. Dat vindt u in de polisvoorwaarden. Rechtsbijstand bij echtscheiding is bijna overal uitgesloten. In bepaalde gevallen wordt wel mediation bij echtscheiding vergoed. In alle andere gevallen worden echtscheidingszaken OF niet gedekt OF er wordt uitsluitend telefonisch juridisch advies uitgebracht.

  Let op: u kunt geen beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering voor conflicten die al bestonden op het moment dat u de verzekering afsloot. Vaak geldt er een algemene wachttermijn van enkele maanden voordat u een claim mag indienen. Per geschillencategorie kunnen afwijkende wachttijden gelden. Een verzoek om rechtsbijstand wordt vaak afgewezen omdat de wachttijd nog niet verstreken is.

  Interne procedure
  De meeste verzekeraars proberen de zaak in eerste instantie te regelen zonder de rechter of een geschillencommissie in te schakelen. Dit heet een interne procedure.

 • Waar moet ik op letten bij een rechtsbijstandverzekering?

  Wat u mag verwachten van een rechtsbijstandverzekering hangt sterk af van de verzekeraar en de polisvoorwaarden. Meestal bent u verzekerd van juridisch advies en begeleiding door eigen juristen.

  In voorkomende gevallen kunnen ook de kosten van een advocaat worden vergoed. Als het tot een procedure voor de rechter komt, of als er een specialistisch advies nodig is.

  Hier moet u op letten:

  - Voor welke soorten geschillen geldt de verzekering? Zijn er categorieën uitgesloten, bijvoorbeeld verkeer, wonen, arbeidsrecht, uitkeringen en/of consumentenzaken?
  - Overlapt de verzekering een andere dekking, bijvoorbeeld van uw autoverzekering? Daar zit  vaak al een rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers bij.
  - Welk minimum financieel belang hanteert de verzekeraar? Als het belang van uw zaak daaronder komt, kunt u geen beroep doen op de verzekering.
  - Tot welk maximum worden juridische kosten vergoed? Is dat per jaar of per geval?
  - Voor welke personen geldt de verzekering? Alleen voor degene die de verzekering afsluit of ook voor zijn partner en ongehuwde kinderen? Uitwonende kinderen? Reisgenoten? Let op wanneer u gaat samenwonen, misschien bent u wel dubbel verzekerd.
  - Voor welke landen geldt de verzekering?
  - Mag u zelf uw advocaat kiezen? Meestal wordt de rechtsbijstand geleverd door de jurist van de rechtsbijstandverzekeraar.
  - Wat dekt de verzekering precies? Naast standaarddekkingen worden vaak extra modules aangeboden. Bij deze extra dekkingen kan een overlapping ontstaan.
  - Hoe lang is de contractsduur? Wordt die steeds stilzwijgend verlengd? Hoelang is de opzegtermijn?

  Heeft u nog geen rechtsbijstandverzekering? Bekijk en vergelijk dan de geldende voorwaarden van de verzekeraars. De Wijzer rechtsbijstandsverzekeringenvan de Consumentenbond helpt u bij het kiezen van uw rechtsbijstandsverzekering. Dit deel van website is alleen toegankelijk voor leden.

 • Meer weten?

  Lees meer over rechtsbijstandverzekeringen op de website Allesoververzekeren.nl. Dit is een website van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.