De Geschillencommissie

Heeft u een geschil met een bedrijf? Dan kunt u soms De Geschillencommissie inschakelen. De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die een bindend advies geeft over uw geschil. De leden van de commissie zijn deskundig en onpartijdig. De Geschillencommissie geeft dus geen juridisch advies. Voor juridisch advies kunt u bij ons terecht. Als het nodig is, kan De Geschillencommissie een deskundige inschakelen. Deze onderzoekt het geschil en stelt een rapport op.

 Het voordeel van een procedure bij De Geschillencommissie is dat deze:
- goedkoper;
- gemakkelijker;
- en sneller is dan een gerechtelijke procedure.

De uitspraak van De Geschillencommissie is bindend en moet door beide partijen worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep. Wel kunt u naar de rechter als u het niet eens bent met de uitspraak. Dit moet u doen binnen 2 maanden na dagtekening van de brief van de uitspraak. De rechter bekijkt de zaak niet meer inhoudelijk, maar oordeelt alleen of de uitspraak redelijk is.

 • Wanneer kan ik terecht bij De Geschillencommissie?

  U kunt De Geschillencommissie alleen inschakelen als het bedrijf waarmee u een geschil heeft, hierbij is aangesloten. U kunt de aangesloten ondernemers eenvoudig vinden op de website van De Geschillencommissie. U kunt dit ook nakijken in de algemene voorwaarden van de verkoper of op de website van de verkoper. De Geschillencommissie neemt alleen uw klacht in behandeling als u zelf geprobeerd heeft om het geschil met het bedrijf op te lossen. U moet dus eerst de klacht schriftelijk (per brief of e-mail) bij het bedrijf indienen.

  De Geschillencommissie bestaat uit verschillende commissies. Elke commissie behandelt klachten over een specifiek onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld een commissie Autohuur, een commissie Energie, een commissie Post, een commissie Telecommunicatiediensten etc. Wilt u weten bij welke commissie u moet zijn? Op de website van De Geschillencommissie kunt u de commissie op onderwerp opzoeken.

 • Wat kost De Geschillencommissie?

  Voor de behandeling van uw klacht door De Geschillencommissie bent u klachtengeld verschuldigd. De hoogte van het klachtengeld verschilt per commissie. Voor De Geschillencommissie Energie betaalt u bijvoorbeeld € 27,50 aan klachtengeld en voor Telecommunicatiediensten € 50,-. U krijgt het klachtengeld na afloop van de procedure terug als u door De Geschillencommissie in het gelijk wordt gesteld. Wilt u weten hoeveel klachtengeld u moet betalen? In de brochure van de betreffende commissie staat vermeld wat de kosten zijn.

 • Hoe verloopt een procedure bij De Geschillencommissie?

  Als het u niet lukt om binnen 4 weken uw geschil met het bedrijf op te lossen, dan kunt u de klacht bij de Geschillencommissie indienen. De procedure werkt als volgt:

  Stap 1. U dient uw klacht via de post of elektronisch bij De Geschillencommissie in. Selecteer de juiste commissie en download het formulier of klik door naar het digitale loket;
  Stap 2. Betaal het klachtengeld;
  Stap 3. Als u het klachtengeld heeft betaald, dan laat De Geschillencommissie u weten of deze uw klacht in behandeling kan nemen;
  Stap 4. Wordt uw klacht in behandeling genomen? Dan meldt De Geschillencommissie aan het bedrijf waar u het geschil mee heeft, dat u een klacht heeft ingediend;
  Stap 5. Het bedrijf kan op uw klacht reageren;
  Stap 6. Er komt een zitting. Deze vindt plaats in Den Haag, Utrecht, Zwolle of Eindhoven en duurt ongeveer een half uur;
  Stap 7. Binnen een maand na de zitting ontvangt u de uitspraak.

 • Let op:

  Bij de meeste commissies moet u binnen 12 maanden nadat u de klacht bij het bedrijf heeft ingediend, uw klacht aan de commissie voorleggen. De exacte termijn vindt u de brochure van de betreffende commissie.

 • Wat kan ik doen als ik te laat ben met het indienen van mijn klacht?

  Bij de meeste commissies moet u binnen 12 maanden nadat u de klacht bij het bedrijf heeft ingediend, uw klacht aan de commissie voorleggen. De exacte termijn vindt u in de brochure van de betreffende commissie. Bent u te laat? Dan kunt u de klacht alsnog bij De Geschillencommissie indienen. De Geschillencommissie zal dan aan het bedrijf vragen of deze het erg vindt dat u te laat bent.

  Er zijn vervolgens 2 mogelijkheden:
  1. Het bedrijf heeft hier geen probleem mee. Dan behandelt de commissie uw klacht en doet uitspraak.
  2. Het bedrijf heeft hier wel bezwaar tegen. Dan behandelt de commissie uw klacht niet, tenzij de Geschillencommissie vindt dat u er niets aan kunt doen dat u te laat bent met het indienen van de klacht. In het laatste geval doet de commissie toch uitspraak.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over De Geschillencommissie niet op de website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u graag bij vragen over de procedure bij De Geschillencommissie.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het schrijven van een brief naar De Geschillencommissie. Ook staan wij u niet bij in een procedure.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.